Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh Nghệ An trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh Nghệ An với vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đây cũng chính là một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của MTTQ tỉnh Nghệ An trong 05 năm qua (2016-2021).

Để thực hiện có hiệu quả vai trò tham gia xây dựng và hoàn thiện cơ chế về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, MTTQ tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 305/KH-MTTQ-BTT ngày 28/5/2018 về thực hiện Quyết định số 99/QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về giám sát của Mặt trân tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quyết định số 407/QĐ-MTTQ-BBT ngày 12/6/2018 kèm theo “Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí của cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An”. Cùng với đó MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy ký Quy chế số 01-QCPH/BNCTU-ĐĐMTTQ ngày 24/4/2017 với các nội dung: tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát đối với tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp tham mưu, thẩm định những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí;  theo dõi, nắm bắt tình hình và tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự an toàn xã hội; các vụ việc, vụ án liên quan đến công tác bảo vệ Đảng; các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí; nắm bắt tình hình dư luận xã hội, phối hợp tiếp công dân và xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân ...

UBMTTQVN tỉnh Nghệ An hiệp thương với các tổ chức CT-XH để xây dựngKH giám sát và phản biện xã hội

Trong 05 năm qua (2016-2021), MTTQ tỉnh Nghệ An cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống tham nhũng của cán bộ và nhân dân. Người dân ngày càng tích cực tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng các quy chế, quy định của các tổ chức, đơn vị, địa phương; tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp với cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành; gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng và MTTQ các cấp phản ánh về những sai phạm kinh tế, tiêu cực, tham nhũng ở địa phương. Một số vụ việc do nhân dân phản ánh đã được cơ quan chức năng xử lý kịp thời, từng bước mang lại niềm tin trong nhân dân. Kết quả trong 05 năm, MTTQ tỉnh Nghệ An đã tiếp 137 lượt người khiếu nại, nhận 39 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến tham nhũng, lãng phí.

Ngoài những kết quả nêu trên, trong những năm qua MTTQ tỉnh Nghệ An đã tăng cường và đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và đối với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, các vụ việc mà dư luận và nhân dân quan tâm, bức xúc. Từ năm 2016-2021, MTTQ tỉnh Nghệ An đã thực hiện được 3.587 cuộc giám sát (trong đó cấp tỉnh thực hiện 12 cuộc, cấp huyện, thành, thị 597 cuộc, cấp xã, phường, thị trấn 2.978 cuộc); Ban thanh tra nhân dân cấp xã đã giám sát 6.874 vụ việc, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 4.102 vụ việc; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 6.454 dự án đầu tư, phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền, các chủ đầu tư khắc phục 1.368 dự án có dấu hiệu vi phạm.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tổ chức thành viên trong tỉnh luôn chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực, hiệu quả việc tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và về các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí. Những ý kiến, kiến nghị của MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã góp phần giúp các cơ quan chức năng kịp thời có các giải pháp ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chình trị “về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, trong 05 năm (2016-2021) MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức được 219 hội nghị phản biện xã hội; tham gia góp ý 58 lượt dự án luật, trên 1.219 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh và của các sở, ban, ngành, huyện, thị, xã trong tỉnh gửi lấy ý kiến. Đồng thời phối hợp, chủ trì tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, thường xuyên nắm bắt dư luận, tập hợp tâm tư, kiến nghị của cử tri và nhân dân kịp thời phản ánh cho Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trong thời gian tới, MTTQ tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, có nhiều giải pháp hữu ích hơn nữa để thực hiện tốt Kết luận số 10 ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

                                                Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Khánh thành Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An

Khánh thành Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An


Nghệ An: Lễ tuyên dương Danh hiệu Sinh viên 5 tốt và trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp tỉnh năm 2021

Nghệ An: Lễ tuyên dương Danh hiệu Sinh viên 5 tốt và trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp tỉnh năm 2021


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2021

Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2021


Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2026

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2026


Ký kết phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Giáo hội phật giáo tỉnh Nghệ An

Ký kết phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Giáo hội phật giáo tỉnh Nghệ An


Tuổi trẻ Nghệ An khắc ghi lời Bác dạy

Tuổi trẻ Nghệ An khắc ghi lời Bác dạy


Phụ nữ Nghệ An đoàn kết, sáng tạo, tự chủ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững

Phụ nữ Nghệ An đoàn kết, sáng tạo, tự chủ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững


Các địa phương vui Ngày hội Đại đoàn kết

Các địa phương vui Ngày hội Đại đoàn kết


Nghệ An: Lễ Tuyên dương “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2021

Nghệ An: Lễ Tuyên dương “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2021


Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


Nghệ An: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học

Nghệ An: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học


Nghệ An: Vui Tết trung thu đặc biệt

Nghệ An: Vui Tết trung thu đặc biệt


Tuổi trẻ Nghệ An tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Tuổi trẻ Nghệ An tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam


Nghệ An: Trao tặng 400 túi quà an sinh - san sẻ yêu thương với người dân và sinh viên chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Nghệ An: Trao tặng 400 túi quà an sinh - san sẻ yêu thương với người dân và sinh viên chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19