Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh Nghệ An trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh Nghệ An với vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đây cũng chính là một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của MTTQ tỉnh Nghệ An trong 05 năm qua (2016-2021).

Để thực hiện có hiệu quả vai trò tham gia xây dựng và hoàn thiện cơ chế về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, MTTQ tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 305/KH-MTTQ-BTT ngày 28/5/2018 về thực hiện Quyết định số 99/QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về giám sát của Mặt trân tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quyết định số 407/QĐ-MTTQ-BBT ngày 12/6/2018 kèm theo “Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí của cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An”. Cùng với đó MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy ký Quy chế số 01-QCPH/BNCTU-ĐĐMTTQ ngày 24/4/2017 với các nội dung: tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát đối với tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp tham mưu, thẩm định những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí;  theo dõi, nắm bắt tình hình và tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự an toàn xã hội; các vụ việc, vụ án liên quan đến công tác bảo vệ Đảng; các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí; nắm bắt tình hình dư luận xã hội, phối hợp tiếp công dân và xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân ...

UBMTTQVN tỉnh Nghệ An hiệp thương với các tổ chức CT-XH để xây dựngKH giám sát và phản biện xã hội

Trong 05 năm qua (2016-2021), MTTQ tỉnh Nghệ An cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống tham nhũng của cán bộ và nhân dân. Người dân ngày càng tích cực tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng các quy chế, quy định của các tổ chức, đơn vị, địa phương; tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp với cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành; gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng và MTTQ các cấp phản ánh về những sai phạm kinh tế, tiêu cực, tham nhũng ở địa phương. Một số vụ việc do nhân dân phản ánh đã được cơ quan chức năng xử lý kịp thời, từng bước mang lại niềm tin trong nhân dân. Kết quả trong 05 năm, MTTQ tỉnh Nghệ An đã tiếp 137 lượt người khiếu nại, nhận 39 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến tham nhũng, lãng phí.

Ngoài những kết quả nêu trên, trong những năm qua MTTQ tỉnh Nghệ An đã tăng cường và đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và đối với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, các vụ việc mà dư luận và nhân dân quan tâm, bức xúc. Từ năm 2016-2021, MTTQ tỉnh Nghệ An đã thực hiện được 3.587 cuộc giám sát (trong đó cấp tỉnh thực hiện 12 cuộc, cấp huyện, thành, thị 597 cuộc, cấp xã, phường, thị trấn 2.978 cuộc); Ban thanh tra nhân dân cấp xã đã giám sát 6.874 vụ việc, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 4.102 vụ việc; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 6.454 dự án đầu tư, phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền, các chủ đầu tư khắc phục 1.368 dự án có dấu hiệu vi phạm.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tổ chức thành viên trong tỉnh luôn chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực, hiệu quả việc tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và về các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí. Những ý kiến, kiến nghị của MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã góp phần giúp các cơ quan chức năng kịp thời có các giải pháp ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chình trị “về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, trong 05 năm (2016-2021) MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức được 219 hội nghị phản biện xã hội; tham gia góp ý 58 lượt dự án luật, trên 1.219 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh và của các sở, ban, ngành, huyện, thị, xã trong tỉnh gửi lấy ý kiến. Đồng thời phối hợp, chủ trì tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, thường xuyên nắm bắt dư luận, tập hợp tâm tư, kiến nghị của cử tri và nhân dân kịp thời phản ánh cho Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trong thời gian tới, MTTQ tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, có nhiều giải pháp hữu ích hơn nữa để thực hiện tốt Kết luận số 10 ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

                                                Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Những kết quả nội bật trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021 của Ngành Thanh tra tỉnh

Những kết quả nội bật trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021 của Ngành Thanh tra tỉnh


Diễn Châu: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2021

Diễn Châu: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2021


Kết quả công tác nội chính- phòng, chống tham nhũng 09 tháng ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính- phòng, chống tham nhũng 09 tháng ở thị xã Thái Hòa


Ngành thanh tra tỉnh thực hiện mục tiêu kép phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Ngành thanh tra tỉnh thực hiện mục tiêu kép phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra


Quỳnh Lưu: Những kết quả sau 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị


Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí ở Sở Y tế

Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí ở Sở Y tế


Những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng của Chi cục kiểm lâm Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2021

Những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng của Chi cục kiểm lâm Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2021


Công an thị xã Thái Hòa tăng cường đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công an thị xã Thái Hòa tăng cường đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh


Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Chiến lược quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Chiến lược quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng


Một số kết quả nổi bật của huyện Tương Dương sau 05 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và vùng biển tỉnh Nghệ An trong tình hình mới

Một số kết quả nổi bật của huyện Tương Dương sau 05 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và vùng biển tỉnh Nghệ An trong tình hình mới


Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy

Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy


Nơi ý Đảng sáng soi

Nơi ý Đảng sáng soi


Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu

Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu