Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Quỳ Hợp là huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, có diện tích đất tự nhiên 94.220 ha, trong đó ¾ diện tích là đồi núi, dân số của huyện có 134.154 người (tính đến ngày 31/12/2021); toàn huyện có 20 xã và 01 thị trấn, trong đó có 14 xã vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, với 214 khối, xóm, bản.

Đảng bộ huyện Quỳ Hợp có 54 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 20 đảng bộ xã, 01 đảng bộ thị trấn, 08 đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, 25 chi bộ cơ sở (trong đó có 01 chi bộ doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài), có 372 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (trong đó có 214 chi bộ khối, xóm, bản). Tính đến tháng 12/2021, toàn huyện có 7.900 đảng viên, trong đó đảng viên chính thức 7.645 đồng chí, đảng viên dự bị 255 đồng chí.

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 24/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (sau đây gọi tắt là Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 77-KH/TU), Đảng bộ huyện Quỳ Hợp đã đạt được kết quả quan trọng.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 77-KH/TU đến các ban, ngành cấp huyện và cơ sở; đồng thời ban hành Kế hoạch số 57-KH/HU ngày 25/2/2022 về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan trong toàn hệ thống chính trị của huyện để triển khai thực hiện. Kịp thời kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát có liên quan 12 nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch số 77-KH/TU. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá tốt các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về Kết luận số 21-KL/TW. Thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng duy trì đảm bảo sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng theo đúng quy định, Điều lệ Đảng. Kịp thời khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau kỳ kiểm điểm cuối năm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát cán bộ, đảng viên.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được đưa vào chương trình làm việc hằng năm của cấp ủy, vào các nghị quyết về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở chuyên đề hằng năm của cấp tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các chuyên đề theo nội dung từng năm đến cán bộ, đảng viên chủ chốt từ huyện đến cơ sở. Năm 2021, huyện Quỳ Hợp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng, biểu dương 3 điển hình, gồm 2 tâp thể và 1 cá nhân, đó là:  Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đảng bộ xã Châu Quang, Cá nhân ông Trương Thanh Hải (xóm Phượng, xã Nghĩa Xuân).

Sau kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021, đã có Kế hoạch số 65-KH/HU, ngày 22/3/2022 về khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong kỳ kiểm điểm năm 2021, giao nhiệm vụ và thời gian khắc phục cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách các lĩnh vực. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy định số 09-QĐ/HU, ngày 28/2/2022 về tiếp nhận, giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát nghiêm túc, đã xử lý kỷ luật đối với 10 đảng viên vi phạm (9 đồng chí là cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý); thu hồi nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền 15.262.000 đồng; kiến nghị cắt giảm phần giá trị khối lượng khi quyết toán đối với 4 công trình XDCB, tổng số tiền 19.474.000 đồng; kiến nghị tiếp tục thi công một số hạng mục (do không thi công) đối với 4 công trình XDCB đúng như thiết kế đã được phê duyệt.

Việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập thực hiện nghiêm túc, theo đúng kế hoạch, thời gian quy định; 100% đối tượng phải kê khai đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 hằng năm. Kết quả có 108 cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập (đạt 100 %); số cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 của các cơ quan, đơn vị là 386 đồng chí; số cán bộ, công chức đã kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 của các cơ quan, đơn vị là 386 đồng chí; số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải kê khai và đã kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 và có hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy là 03 đồng chí.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Quỳ Hợp tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 77-KH/TU gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ba là, thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương, trước hết là Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Chủ tịch UBND huyện và người đứng đầu các cấp, các ngành trên địa bàn.

Bốn là, tiếp tục nhận diện đúng, công khai minh bạch 27 biểu hiện của sự suy thoái, 19 điều đảng viên không được làm; công khai bản kê khai tài sản; công khai kết quả kiểm tra, kiểm toán; công khai trong nội bộ về tài chính, công tác cán bộ và tích cực phản ánh, tố giác những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Năm là, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nghiêm túc tự soi, tự sửa để phát huy mặt tích cực, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Sáu là, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đoàn viên, nhất là nhưng vấn đề liên quan đến biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để giải quyết kịp thời. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trên tinh thần “tự soi, tự sửa”; tạo bước chuyển biến sâu sắc, rộng rãi về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

                                                                          Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                            Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An


Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An

Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền


Kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị


Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023


Nghệ An sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị

Nghệ An sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường


Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể

Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể


Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An

Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới


Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”


Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy


Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ

Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ


Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022