Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”

Huyện ủy Nghĩa Đàn vừa ban hành Kế hoạch 26- KH/HU ngày 17/11/2021thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50 –CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Mục đích của Kế hoạch số 26 này nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trên địa bàn huyện trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm tận tụy, liêm chính. Đồng thời tăng cường công tác phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với tội phạm tham nhũng, đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định pháp luật. Thực hiện có hiệu quả việc thu hồi tiền và tài sản do tội phạm tham nhũng gây ra. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nghĩa Đàn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2021

Với những mục đích nêu trên, Kế hoạch 26 của Huyện ủy Nghĩa Đàn yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; triển khai Kết luận 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để đạt được những mục đích, yêu cầu trên, Kế hoạch số 26 của Huyện ủy Nghĩa Đàn đã đề ra 05 nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới đó là:

- Thực hiện công tác tuyên truyền Kết luận 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư và kế hoạch này đến cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về kết quả phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

- Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải xác định công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

- Tập trung công tác thanh tra, kiểm tra vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; giải quyết tố cáo, kịp thời xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố khi phát hiện tham nhũng, tiêu cực; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế tồn đọng, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

- Trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành án nếu phát hiện vụ việc vi phạm có dấu hiệu phạm thì phải kịp thời chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan chức năng. Thực hiện cơ chế bảo vệ, khen thưởng xứng đáng người tích cực đấu tranh, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng....

 

                                      Lê Thị Thủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Bộ Chính trị ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

Bộ Chính trị ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan


Nghệ An: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng

Nghệ An: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng


Huyện ủy Tân Kỳ ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Huyện ủy Tân Kỳ ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Thị ủy Hoàng Mai ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thị ủy Hoàng Mai ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Giới thiệu cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh

Giới thiệu cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh


Thanh Chương ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thanh Chương ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Tương Dương ban hành Chỉ thị số 13 về nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Tương Dương ban hành Chỉ thị số 13 về nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức


Thực hiện tốt Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023

Thực hiện tốt Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tiêu cực và lãng phí năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tiêu cực và lãng phí năm 2023


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII)


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023


Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023


UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023