Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”

Huyện ủy Nghĩa Đàn vừa ban hành Kế hoạch 26- KH/HU ngày 17/11/2021thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50 –CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Mục đích của Kế hoạch số 26 này nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trên địa bàn huyện trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm tận tụy, liêm chính. Đồng thời tăng cường công tác phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với tội phạm tham nhũng, đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định pháp luật. Thực hiện có hiệu quả việc thu hồi tiền và tài sản do tội phạm tham nhũng gây ra. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nghĩa Đàn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2021

Với những mục đích nêu trên, Kế hoạch 26 của Huyện ủy Nghĩa Đàn yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; triển khai Kết luận 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để đạt được những mục đích, yêu cầu trên, Kế hoạch số 26 của Huyện ủy Nghĩa Đàn đã đề ra 05 nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới đó là:

- Thực hiện công tác tuyên truyền Kết luận 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư và kế hoạch này đến cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về kết quả phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

- Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải xác định công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

- Tập trung công tác thanh tra, kiểm tra vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; giải quyết tố cáo, kịp thời xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố khi phát hiện tham nhũng, tiêu cực; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế tồn đọng, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

- Trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành án nếu phát hiện vụ việc vi phạm có dấu hiệu phạm thì phải kịp thời chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan chức năng. Thực hiện cơ chế bảo vệ, khen thưởng xứng đáng người tích cực đấu tranh, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng....

 

                                      Lê Thị Thủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh


Huyện ủy Quỳnh Lưu ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện ủy Quỳnh Lưu ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcHuyện ủy Thanh Chương ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện ủy Thanh Chương ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Triển khai đề án “phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”

Triển khai đề án “phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022


Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Ban Nội chính Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng,  chống tham nhũng vào chương trình hành động

Ban Nội chính Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng, chống tham nhũng vào chương trình hành động


Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành quy chế phối hợp công tác

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành quy chế phối hợp công tác


Quy định mới của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quy định mới của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy lựa chọn những khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy lựa chọn những khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”