Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nghi Lộc: Kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, Nghi Lộc đã đạt được những kết quả tích cực:

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết 05 đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện. Chỉ đạo UBND huyện tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 05; tập huấn triển khai cho đối tượng lãnh đạo ủy ban nhân dân và cán bộ văn hóa 30 xã, thị trấn. Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 05 và xây dựng kế hoạch thực hiện.

1. Xây dựng con người văn hóa phát triển toàn diện

Từ trung tâm huyện đến các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục về những đức tính, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương như: yêu gia đình, yêu quê hương đất nước; cần cù, sáng tạo, ham học hỏi, có ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết phấn đấu vì mục đích chung; có lối sống mộc mạc, giản dị, trung thực, nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, tuân thủ pháp luật, tôn trọng kỷ cương... Bản tin nội bộ huyện, cổng thông tin điện tử huyện đã xây dựng chuyên mục "Gương người tốt, việc tốt", "Đất và người Nghi Lộc" đăng tải hơn 300 tin bài để tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trên địa bàn huyện.

Phong trào xây dựng gương "người tốt, việc tốt" trên địa bàn huyện có nhiều nét khởi sắc, thực sự tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều gương điển hình người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến trên tất cả các mặt, đặc biệt là trong nội dung xây dựng nông thôn mới và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn huyện, đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt với nhiều việc làm thiện nguyện góp tiền của, công sức nhằm phòng, chống dịch bệnh, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau trong hoạn nạn, khó khăn, làm sáng ngời tinh thần nhân văn, truyền thống nhân ái của quê hương, đất nước.

2. Xây dựng gia đình văn hóa phát triển bền vững

Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền phát huy truyền thống gia đình mang bản sắc xứ Nghệ nói chung, quê hương Nghi Lộc nói riêng; Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở chăm lo giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho các thành viên trong gia đình.

Kết quả, đến năm 2021 tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 88,83% (tăng 2,63% so với năm 2016). Có 10 xã tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%; Chất lượng các gia đình văn hóa nhìn chung được giữ vững và phát huy tốt.

3. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đảm bảo điều kiện để xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa phát triển toàn diện.

Duy trì và đẩy mạnh xây dựng các danh hiệu văn hóa như: Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Dòng họ văn hóa, Cơ quan, Đơn vị văn hóa, Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị... Quan tâm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa.

Xây dựng các trường học thực sự trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục phẩm chất, nhân cách, lối sống cho học sinh.

Quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Phát huy tốt công năng của hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao từ huyện đến xã, thị trấn, xóm, tổ dân phố, đặc biệt là nhà văn hóa, sân thể thao gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 100% nhà văn hóa xóm, tổ dân phố phải có các dụng cụ tối thiểu để luyện tập TDTT như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông... Khôi phục và và duy trì được một số các hoạt động văn hóa và trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: kéo co, cờ người, các trò chơi dân gian...

Duy trì thường xuyên phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở, tạo môi trường và lối sống lành mạnh, bổ ích, tránh để các tầng lớp thanh, thiếu niên sa vào các tệ nạn xã hội. Thành lập và duy trì được nhiều câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ như: câu lạc bộ thơ xã Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Trường, CLB dân ca ví giặm Nghi Long, Nghi Trung, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ dưỡng sinh...

4. Xây dựng đời sống văn hóa trong kinh tế gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc

Gắn việc đẩy mạnh thực hiện Phong trào xây dựng Nông thôn mới với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng nông thôn mới đi đôi với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa làng quê Việt Nam, phát huy giá trị các di tích lịch sử; sau 5 năm, toàn huyện công nhận thêm 10 di tích lịch sử. Đến nay, huyện có 31 di tích được xếp hạng.

Tổ chức biên tập, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình nghiên cứu khoa học về quê hương Nghi Lộc; Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cuốn sách “Địa chí Nghi Lộc”; Tổ chức phát động cuộc thi sáng tác 09 ca khúc mới về quê hương Nghi Lộc...

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đầu tư nguồn lực cho xây dựng và phát triển con người văn hóa, gia đình văn hóa

Hàng năm, 100% xã, thị trấn đã ban hành được kế hoạch thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, kế hoạch chuyên đề về xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa.

Mỗi năm, huyện tổ chức 02 đợt kiểm tra các hoạt động văn hóa. Các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm như: kinh doanh văn hóa phẩm cấm lưu hành, tổ chức hoạt động trái thuần phong mỹ tục, vi phạm nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Phát huy vai trò phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đối với việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa.

Tiếp tục quan tâm đầu tư ngân sách cho sự nghiệp văn hóa. Hội đồng nhân dân huyện ban hành cơ chế hỗ trợ xóm đạt danh hiệu làng văn hóa mới với mức 10 triệu đồng/xóm, hỗ trợ xóm xây dựng thành công mô hình "Làng văn hóa tiêu biểu" với mức 10 triệu đồng/xóm.

Làm tốt công tác quy hoạch phát triển đội ngũ làm công tác văn hóa từ huyện đến xã, thị trấn.

Một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong việc xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa; trong đó tập trung quán triệt tuyên truyền sâu rộng về nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước có liên quan.

- Hàng năm, chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 21/3/2017 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05- NQ/TU ngày 14/12/2016 của Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị đưa tiêu chí thực hiện Nghị quyết 05 làm tiêu chí đánh giá thi đua của đảng viên, cán bộ công chức của đơn vị mình, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại các Đảng bộ, chính quyền các xã, thị trấn hàng năm.

- Lồng ghép việc thực hiện Nghị quyết 05 với triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Lấy tiêu chí thực hiện Nghị quyêt 05 gắn với việc công nhận các danh hiệu văn hóa (gia đình văn hóa, làng, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa, dòng họ văn hóa) và bình xét danh hiệu thi đua của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân.

- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đa dạng các hình thức biểu dương, khen thưởng đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ chức và tập thể chấp hành tốt thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, con người văn hóa, nhằm cổ vũ và động viên toàn dân tham gia thực hiện.

- Tiếp tục lựa chọn xây dựng, nhân rộng mô hình điểm trong xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

- Tăng cường công tác kiểm tra nắm bắt tình hình cơ sở; khen thưởng biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết 05.

Tin cùng chuyên mục

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp


Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)

Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư


Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)


Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết  số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)


Những đột phá mãnh mẽ sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển thị xã Thái Hòa

Những đột phá mãnh mẽ sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển thị xã Thái Hòa


Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới


Hội LHPN: Một số kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An

Hội LHPN: Một số kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An


Đảng ủy Quân sự tỉnh: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới


Một số kết quả nổi bật của ngành du lịch sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị

Một số kết quả nổi bật của ngành du lịch sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị


Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017


Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hoàng Mai

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hoàng Mai


Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền