Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nghi Lộc: Kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, Nghi Lộc đã đạt được những kết quả tích cực:

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết 05 đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện. Chỉ đạo UBND huyện tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 05; tập huấn triển khai cho đối tượng lãnh đạo ủy ban nhân dân và cán bộ văn hóa 30 xã, thị trấn. Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 05 và xây dựng kế hoạch thực hiện.

1. Xây dựng con người văn hóa phát triển toàn diện

Từ trung tâm huyện đến các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục về những đức tính, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương như: yêu gia đình, yêu quê hương đất nước; cần cù, sáng tạo, ham học hỏi, có ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết phấn đấu vì mục đích chung; có lối sống mộc mạc, giản dị, trung thực, nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, tuân thủ pháp luật, tôn trọng kỷ cương... Bản tin nội bộ huyện, cổng thông tin điện tử huyện đã xây dựng chuyên mục "Gương người tốt, việc tốt", "Đất và người Nghi Lộc" đăng tải hơn 300 tin bài để tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trên địa bàn huyện.

Phong trào xây dựng gương "người tốt, việc tốt" trên địa bàn huyện có nhiều nét khởi sắc, thực sự tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều gương điển hình người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến trên tất cả các mặt, đặc biệt là trong nội dung xây dựng nông thôn mới và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn huyện, đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt với nhiều việc làm thiện nguyện góp tiền của, công sức nhằm phòng, chống dịch bệnh, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau trong hoạn nạn, khó khăn, làm sáng ngời tinh thần nhân văn, truyền thống nhân ái của quê hương, đất nước.

2. Xây dựng gia đình văn hóa phát triển bền vững

Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền phát huy truyền thống gia đình mang bản sắc xứ Nghệ nói chung, quê hương Nghi Lộc nói riêng; Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở chăm lo giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho các thành viên trong gia đình.

Kết quả, đến năm 2021 tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 88,83% (tăng 2,63% so với năm 2016). Có 10 xã tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%; Chất lượng các gia đình văn hóa nhìn chung được giữ vững và phát huy tốt.

3. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đảm bảo điều kiện để xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa phát triển toàn diện.

Duy trì và đẩy mạnh xây dựng các danh hiệu văn hóa như: Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Dòng họ văn hóa, Cơ quan, Đơn vị văn hóa, Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị... Quan tâm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa.

Xây dựng các trường học thực sự trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục phẩm chất, nhân cách, lối sống cho học sinh.

Quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Phát huy tốt công năng của hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao từ huyện đến xã, thị trấn, xóm, tổ dân phố, đặc biệt là nhà văn hóa, sân thể thao gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 100% nhà văn hóa xóm, tổ dân phố phải có các dụng cụ tối thiểu để luyện tập TDTT như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông... Khôi phục và và duy trì được một số các hoạt động văn hóa và trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: kéo co, cờ người, các trò chơi dân gian...

Duy trì thường xuyên phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở, tạo môi trường và lối sống lành mạnh, bổ ích, tránh để các tầng lớp thanh, thiếu niên sa vào các tệ nạn xã hội. Thành lập và duy trì được nhiều câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ như: câu lạc bộ thơ xã Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Trường, CLB dân ca ví giặm Nghi Long, Nghi Trung, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ dưỡng sinh...

4. Xây dựng đời sống văn hóa trong kinh tế gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc

Gắn việc đẩy mạnh thực hiện Phong trào xây dựng Nông thôn mới với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng nông thôn mới đi đôi với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa làng quê Việt Nam, phát huy giá trị các di tích lịch sử; sau 5 năm, toàn huyện công nhận thêm 10 di tích lịch sử. Đến nay, huyện có 31 di tích được xếp hạng.

Tổ chức biên tập, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình nghiên cứu khoa học về quê hương Nghi Lộc; Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cuốn sách “Địa chí Nghi Lộc”; Tổ chức phát động cuộc thi sáng tác 09 ca khúc mới về quê hương Nghi Lộc...

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đầu tư nguồn lực cho xây dựng và phát triển con người văn hóa, gia đình văn hóa

Hàng năm, 100% xã, thị trấn đã ban hành được kế hoạch thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, kế hoạch chuyên đề về xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa.

Mỗi năm, huyện tổ chức 02 đợt kiểm tra các hoạt động văn hóa. Các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm như: kinh doanh văn hóa phẩm cấm lưu hành, tổ chức hoạt động trái thuần phong mỹ tục, vi phạm nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Phát huy vai trò phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đối với việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa.

Tiếp tục quan tâm đầu tư ngân sách cho sự nghiệp văn hóa. Hội đồng nhân dân huyện ban hành cơ chế hỗ trợ xóm đạt danh hiệu làng văn hóa mới với mức 10 triệu đồng/xóm, hỗ trợ xóm xây dựng thành công mô hình "Làng văn hóa tiêu biểu" với mức 10 triệu đồng/xóm.

Làm tốt công tác quy hoạch phát triển đội ngũ làm công tác văn hóa từ huyện đến xã, thị trấn.

Một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong việc xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa; trong đó tập trung quán triệt tuyên truyền sâu rộng về nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước có liên quan.

- Hàng năm, chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 21/3/2017 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05- NQ/TU ngày 14/12/2016 của Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị đưa tiêu chí thực hiện Nghị quyết 05 làm tiêu chí đánh giá thi đua của đảng viên, cán bộ công chức của đơn vị mình, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại các Đảng bộ, chính quyền các xã, thị trấn hàng năm.

- Lồng ghép việc thực hiện Nghị quyết 05 với triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Lấy tiêu chí thực hiện Nghị quyêt 05 gắn với việc công nhận các danh hiệu văn hóa (gia đình văn hóa, làng, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa, dòng họ văn hóa) và bình xét danh hiệu thi đua của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân.

- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đa dạng các hình thức biểu dương, khen thưởng đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ chức và tập thể chấp hành tốt thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, con người văn hóa, nhằm cổ vũ và động viên toàn dân tham gia thực hiện.

- Tiếp tục lựa chọn xây dựng, nhân rộng mô hình điểm trong xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

- Tăng cường công tác kiểm tra nắm bắt tình hình cơ sở; khen thưởng biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết 05.

Tin cùng chuyên mục

Đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An

Đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An


Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025


Một số kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU

Một số kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU


Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An


Tin tưởng và kỳ vọng Nghệ An sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc mới, vững chắc trong năm 2022 (*)

Tin tưởng và kỳ vọng Nghệ An sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc mới, vững chắc trong năm 2022 (*)


Hoàng Mai: Kết quả 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hoàng Mai: Kết quả 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Những kết quả tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị

Những kết quả tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị


Tương Dương xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

Tương Dương xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển


Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân ở Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân ở Nghệ An


Nghệ An: Kiên trì sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Nghệ An: Kiên trì sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả


Kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” tại Nghệ An

Kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” tại Nghệ An
Nghệ An: Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 20/01/2010 của Ban Bí thư về tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghệ An: Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 20/01/2010 của Ban Bí thư về tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam


Kết quả sau 5 năm thực hiện Đề án 02-ĐA/TU về “Tăng cường công tác dân vận  ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”

Kết quả sau 5 năm thực hiện Đề án 02-ĐA/TU về “Tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”