Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Ngày 23/9/2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (viết tắt là Quy định 205).

Quy định 205 đã góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Đây là lần đầu tiên trong một văn bản mang tính pháp quy của Đảng đề cập đến vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, thể hiện quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đây cũng là lần đầu tiên có một quy định chỉ rõ, cụ thể các hành vi chạy chức, chạy quyền và các hành vi bao che, dung túng, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Quy định 205 được tổ chức chặt chẽ, hệ thống lại các văn bản trước đây của Đảng nhưng vẫn nêu rõ nhiều điểm mới: 1) Xác định cụ thể các chủ thể có quyền hạn, trách nhiệm trong công tác cán bộ. 2) Nhận diện 6 nhóm hành vi chạy chức, chạy quyền và 8 nhóm hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong chống chạy chức, chạy quyền, trong bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. 3) Bổ sung chế tài, hình thức xử lý đối với người vi phạm. 4) Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhấn mạnh tính tự giác và xây dựng Đảng về đạo đức. 5) Bảo đảm tính khách quan cho những người thực thi nhiệm vụ, ngăn chặn tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định 205 khẳng định: “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là việc sử dụng cơ chế, biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền hoặc không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những việc phải làm trên cương vị được giao trong công tác cán bộ”. Chính vì vậy, Quy định này được kỳ vọng là công cụ sắc bén, là cái “lồng” cơ chế để “nhốt” quyền lực, nhằm kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong công tác cán bộ như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế, pháp luật”.

Quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của Quy định 205 nên trong thời gian qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cấp chính quyền ở Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định và bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng, đó là: Kịp thời quán triệt Quy định 205 đến đến mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Nội dung của Quy định được lồng ghép vào nhiều văn bản pháp quy để tổ chức thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Kịp thời bổ sung, sửa đổi, ban hành mới hệ thống văn bản về công tác cán bộ, tạo sự đồng bộ, tạo hành lang pháp lý quan trọng để công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch. Chủ động lựa chọn nội dung, cách thức triển khai thực hiện Quy định 205 phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, nhất là tập trung xử lý các vấn đề tồn tại, nổi cộm được chỉ ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và tại các kỳ kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý hàng năm. Theo đó, các trường hợp cán bộ được tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, đào tạo, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, xếp loại thi đua, khen thưởng, nâng ngạch,… trong thời gian qua, đều được thực hiện đúng quy trình, dân chủ công khai, minh bạch, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định,…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Quy định 205 còn có một số tồn tại, hạn chế cơ bản như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt Quy định 205 của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là khối sở, ban, ngành còn chậm và tổ chức thực hiện chưa quyết liệt, chưa rõ nét; vẫn có tình trạng có lúc, có việc còn gây phiền hà cho cán bộ; một số cấp ủy huyện, thành, thị chưa bố trí những cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về việc thực hiện Quy định 205, mà chủ yếu đang lồng ghép nội dung này trong các cuộc kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ,…

Để kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm Quy định 205 trong thời gian tới, các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xác định cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW và các quy định khác của Trung ương về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, về chống chạy chức, chạy quyền nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp.

2. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, xây dựng đồng bộ hệ thống văn bản về công tác cán bộ, về kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên và các nội dung có liên quan để tạo hành lang pháp lý cho công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, nền nếp, liên thông. Tập trung thực hiện tốt Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 về luân chuyển cán bộ, Thông tư số 3/2022/TT-BNV, ngày 12/3/2022 của Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương. Công khai, minh bạch điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, quy trình, thủ tục hành chính các khâu trong công tác cán bộ.

3. Nêu cao vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, sự nêu gương của tập thể lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu trong thực hiện Quy định và trong công tác tổ chức cán bộ. Tăng cường phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

4. Cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cấp tăng cường tự kiểm tra, tự giám sát và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định của cấp dưới. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc, tiêu biểu; đồng thời xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm Quy định 205.

Phạm Thi Thanh Giang 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp


Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)

Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư


Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)


Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết  số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)


Những đột phá mãnh mẽ sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển thị xã Thái Hòa

Những đột phá mãnh mẽ sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển thị xã Thái Hòa


Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới


Hội LHPN: Một số kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An

Hội LHPN: Một số kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An


Đảng ủy Quân sự tỉnh: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới


Một số kết quả nổi bật của ngành du lịch sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị

Một số kết quả nổi bật của ngành du lịch sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị


Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017


Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hoàng Mai

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hoàng Mai


Xây dựng “thế trận lòng dân” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng “thế trận lòng dân” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng