Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Ngày 23/9/2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (viết tắt là Quy định 205).

Quy định 205 đã góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Đây là lần đầu tiên trong một văn bản mang tính pháp quy của Đảng đề cập đến vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, thể hiện quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đây cũng là lần đầu tiên có một quy định chỉ rõ, cụ thể các hành vi chạy chức, chạy quyền và các hành vi bao che, dung túng, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Quy định 205 được tổ chức chặt chẽ, hệ thống lại các văn bản trước đây của Đảng nhưng vẫn nêu rõ nhiều điểm mới: 1) Xác định cụ thể các chủ thể có quyền hạn, trách nhiệm trong công tác cán bộ. 2) Nhận diện 6 nhóm hành vi chạy chức, chạy quyền và 8 nhóm hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong chống chạy chức, chạy quyền, trong bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. 3) Bổ sung chế tài, hình thức xử lý đối với người vi phạm. 4) Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhấn mạnh tính tự giác và xây dựng Đảng về đạo đức. 5) Bảo đảm tính khách quan cho những người thực thi nhiệm vụ, ngăn chặn tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định 205 khẳng định: “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là việc sử dụng cơ chế, biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền hoặc không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những việc phải làm trên cương vị được giao trong công tác cán bộ”. Chính vì vậy, Quy định này được kỳ vọng là công cụ sắc bén, là cái “lồng” cơ chế để “nhốt” quyền lực, nhằm kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong công tác cán bộ như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế, pháp luật”.

Quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của Quy định 205 nên trong thời gian qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cấp chính quyền ở Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định và bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng, đó là: Kịp thời quán triệt Quy định 205 đến đến mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Nội dung của Quy định được lồng ghép vào nhiều văn bản pháp quy để tổ chức thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Kịp thời bổ sung, sửa đổi, ban hành mới hệ thống văn bản về công tác cán bộ, tạo sự đồng bộ, tạo hành lang pháp lý quan trọng để công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch. Chủ động lựa chọn nội dung, cách thức triển khai thực hiện Quy định 205 phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, nhất là tập trung xử lý các vấn đề tồn tại, nổi cộm được chỉ ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và tại các kỳ kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý hàng năm. Theo đó, các trường hợp cán bộ được tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, đào tạo, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, xếp loại thi đua, khen thưởng, nâng ngạch,… trong thời gian qua, đều được thực hiện đúng quy trình, dân chủ công khai, minh bạch, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định,…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Quy định 205 còn có một số tồn tại, hạn chế cơ bản như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt Quy định 205 của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là khối sở, ban, ngành còn chậm và tổ chức thực hiện chưa quyết liệt, chưa rõ nét; vẫn có tình trạng có lúc, có việc còn gây phiền hà cho cán bộ; một số cấp ủy huyện, thành, thị chưa bố trí những cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về việc thực hiện Quy định 205, mà chủ yếu đang lồng ghép nội dung này trong các cuộc kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ,…

Để kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm Quy định 205 trong thời gian tới, các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xác định cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW và các quy định khác của Trung ương về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, về chống chạy chức, chạy quyền nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp.

2. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, xây dựng đồng bộ hệ thống văn bản về công tác cán bộ, về kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên và các nội dung có liên quan để tạo hành lang pháp lý cho công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, nền nếp, liên thông. Tập trung thực hiện tốt Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 về luân chuyển cán bộ, Thông tư số 3/2022/TT-BNV, ngày 12/3/2022 của Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương. Công khai, minh bạch điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, quy trình, thủ tục hành chính các khâu trong công tác cán bộ.

3. Nêu cao vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, sự nêu gương của tập thể lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu trong thực hiện Quy định và trong công tác tổ chức cán bộ. Tăng cường phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

4. Cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cấp tăng cường tự kiểm tra, tự giám sát và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định của cấp dưới. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc, tiêu biểu; đồng thời xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm Quy định 205.

Phạm Thi Thanh Giang 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An


Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An

Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền


Kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị


Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023


Nghệ An sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị

Nghệ An sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường


Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể

Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể


Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An

Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới


Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”


Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy


Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ

Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ


Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022