Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư

Thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (gọi là Chỉ thị 04), Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp và các ngành chức năng triển khai và tạo chuyển biến tích cực trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng và tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) trên địa bàn tỉnh.

 

Một trong những giải pháp được cấp ủy, chính quyền ở Nghệ An quan tâm trong thực hiện Chỉ thị 04 đó là đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và những cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác phòng, chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng. Công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 04 và các văn bản quy định của pháp luật về công tác PCTN,TC được thực hiện thường xuyên, đa dạng bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, lớp tập huấn, thông qua báo chí, truyền thanh, truyền hình, lồng ghép qua các hội thi...Trong gần 02 năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức 178 lớp tập huấn, hội nghị với số lượng 32.642 lượt người tham gia. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Hội nghị trực tuyến công tác quý I/2023 Ngành nội chính Đảng và Ban chỉ đạo PCTN,TC tỉnh, thành phố tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Cùng với công tác tuyên truyền, quán triệt, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 20/10/2021 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”. Theo đó, Kế hoạch yêu cầu các Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW. Đến nay, các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình đã cụ thể hóa Chỉ thị 04-CT/TW và Kế hoạch số 60-KH/TU của Tỉnh ủy bằng việc ban hành kế hoạch, chương trình cụ thể.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ Đảng, các ban, ngành, các đoàn thể xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban khối nội chính định kỳ hàng tháng; giao ban Bí thư huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc; giao ban các Ban đảng; giao ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, qua đó nắm tình hình, kết quả công tác đấu tranh PCTN,TC, việc cải cách thủ tục hành chính để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các tin báo, tố giác tội phạm và các vụ án kinh tế, tham nhũng được dư luận quan tâm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các vi phạm cũng như nhiệm vụ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Xác định nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác PCTN,TC, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và các đoàn rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý Nhà nước.

Cùng với việc thực hiện các giải pháp nêu trên, tỉnh Nghệ An đã chú trọng trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ chính trị và năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, các cơ quan tham mưu về công tác PCTN,TC. Đến nay, cơ bản tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh đã được kiện toàn đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Về kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương,  các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ, có trọng tâm nhiều giải pháp trong việc thực hiện Chỉ thị 04 đạt kết quả nổi bật. Cụ thể: Trong giai đoạn điều tra tổng số tiền thiệt hại 34.417.826.907 đồng, số tiền đã thu hồi 14.483.499.193 đồng (Trong đó: án tham nhũng số tiền thiệt hại 33.318.990.615 đồng, số tiền đã thu hồi 12.250.878.000 đồng; Án kinh tế: số tiền thiệt hại 3.403.621.193 đồng, số tiền đã thu hồi 1.972.621.193 đồng); Thu hồi tài sản trong giai đoạn thi hành án: Tổng thiệt hại 75.529.879.671 đồng (đã ủy thác 25.644.873.000 đồng, đã thi hành 29.137.803.288 đồng) trong đó thu hồi thuộc loại án kinh tế : Thiệt hại 52.879.535. 000 đồng (đã ủy thác 25.644.873.000 đồng; đã thi hành 23.128.250.000 đồng); Thu hồi thuộc án tham nhũng: thiệt hại 23.650.344.671 đồng (đã thi hành 6.009.553.288 đồng).

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện đó là: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 20/10/2021 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, nhân dân về công tác PCTN,TC nói chung và công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng. Tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức pháp luật, kỹ năng của đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan tố tụng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN, TC; đẩy mạnh việc thực hiện các quy chế phối hợp đã được Tỉnh ủy ban hành, các quy chế phối hợp được ký kết giữa các ngành và các hoạt động phối hợp của các cơ quan nội chính trong công tác đấu tranh PCTN, tội phạm kinh tế nhằm thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế đã phát hiện và các vụ việc, vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Thường vụ, Ban chỉ đạo tỉnh về PCTN,TC theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc để xử lý đúng quy định pháp luật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh PCTN,TC trong giai đoạn hiện nay./.

                                                  Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh


Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023


Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023


Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy


Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023

Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023


Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh

Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực

Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực


Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa


Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội giao ban khối Nội chính tháng 2/2023

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội giao ban khối Nội chính tháng 2/2023