Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nghệ An “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”

Thời gian qua, để phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp ý, phê bình, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, Đảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai thực hiện một số chủ trương, quy định có liên quan đến bảo vệ người tố cáo và đạt được kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế, bất cập... Để khắc phục những hạn chế, bất cập đó, ngày 10/01/2019 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”. Tại Nghệ An, sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận:

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Công văn số 4276-CV/TU, ngày 29/3/2019 chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị. Theo đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị 27, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo; phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, phát hiện để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức cá nhân làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo. Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Ban Nội chính Tỉnh ủy.

          Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 4276-CV/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng và chính quyền các huyện, thành, thị và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện tuyên truyền nội dung Chỉ thị 27 bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng, hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tổ chức hội nghị tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ, sao gửi tài liệu đến các tổ chức cơ sở đảng, các buổi sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội. Cùng với đó, ngày 31/10/2019, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để triển khai, quán triệt Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59–NĐ/CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 31-NĐ/CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo trong đó có phổ biến các nội dung về công tác bảo vệ người tố cáo của cấp ủy đảng, chính quyền.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo triển khai. Mặt khác, để tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo, thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tiếp công dân theo định kỳ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã lãnh đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thường xuyên củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tiếp công dân tỉnh và các cơ quan thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở đó, định kỳ hàng tháng Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tổ chức buổi tiếp công dân do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, thành phần tham dự gồm lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và các cơ quan trong khối nội chính tham dự nhằm trực tiếp trả lời, giải thích, hướng dẫn và xử lý kịp thời những kiến nghị, phản ánh của công dân. Bên cạnh đó triển khai đồng bộ và thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy kiện toàn bộ phận Tiếp công dân, tham mưu trực tiếp cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thực hiện các phiên tiếp công dân định kỳ hàng tháng để có những chỉ đạo kịp thời đến từng vụ việc cụ thể đặc biệt là các tin báo tố cáo, tố giác tội phạm liên quan đến lĩnh vực tham nhũng. Năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Bí Thư Tỉnh ủy chủ trì 9 phiên tiếp công dân, 100% các huyện, thành, thị ủy đã tổ chức được các phiên tiếp công dân do người đứng đầu cấp ủy chủ trì. Với vai trò là cơ quan trực tiếp tiếp nhận những khiếu nại, phản ánh của công dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện các biện pháp bảo vệ người tố cáo, tố giác tội phạm theo đúng quy định của Luật Tố cáo năm 2018.

Đối với công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo BTV Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách. Cùng với đó là kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện công tác này với cấp dưới, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che cho người bị tố cáo. Đoàn ĐBQH, HĐND các cấp đã tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập và chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo theo quy định./.

                                                               Lê Thị Thủy  

                                      Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An  

Tin cùng chuyên mục


Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An

Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An


Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ An

Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ AnKết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Nghệ An sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, khóa X

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Nghệ An sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, khóa X


Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa sau 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Thái Hòa sau 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân


Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động


Quỳnh Lưu sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Quỳnh Lưu sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng


Hiệu quả việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn ở Nghệ An

Hiệu quả việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn ở Nghệ An


Nghệ An qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghệ An qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2020 và một số định hướng thời gian tới

Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2020 và một số định hướng thời gian tới


Một số nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian tới

Một số nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian tới