Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nghệ An sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội

10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội và đạt được những kết quả tích cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước nhằm ngăn chặn, bài trừ sự xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại trong tình hình mới, như: Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động số 10-CTr/TU, ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; Kế hoạch 467/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; Kế hoạch hành động số 307/KH-UBND, ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nghị quyết 102/NQ-CP, ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Nhiều chương trình, đề án hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Nghệ An được ban hành. Hàng năm, tỉnh có kế hoạch, ngân sách cho công tác phát triển văn hóa; đầu tư các thiết chế văn hóa.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan truyền thông, báo, đài mở các chuyên trang, chuyên mục về văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị, các chủ trương, chính sách mới; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phát hiện, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong việc giữ gìn đạo đức, thuần phong mỹ tục, xây dựng gia đình văn hóa. Hướng dẫn ngành văn hóa tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là thanh thiếu niên nhằm nâng cao nhận thức, bài trừ, tẩy chay các sản phẩm văn hóa độc hại; khuyến khích, giáo dục con em tìm đọc, xem những loại văn hóa phẩm lành mạnh, bổ ích có tính giáo dục dân trí, nhân cách, đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục...

          Với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực” các cấp, các ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chính quyền địa phương quan tâm vận động toàn thể nhân dân đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển xứng tầm, đáp ứng tình hình, nhiệm vụ mới; vận động nhân dân loại bỏ dần những hủ tục, tập tục lạc hậu ra khỏi đời sống cộng đồng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa” được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đã đi vào chiều sâu tạo sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư, phát huy tính tích cực, sáng tạo của nhân dân; nâng cao ý thức tự quản, tự giác trong việc phát huy các giá trị văn hóa:  nhằm xây dựng một nền văn hóa vững chắc, đủ sức mạnh nội lực phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại và tác động tiêu cực của các luồng văn hóa ngoại lai. Đến nay, toàn tỉnh có 689.117/815.418 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá (84,5%); 3670/5.886 khu dân cư văn hóa (đạt 62,3%); 1774 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 776 dòng họ văn hóa; 119 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 05 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 308/480 xã, phường, thị trấn có thiết chế VHTT đạt tiêu chí chuẩn của Bộ VHTTDL, đạt 64,1%.

Các ngành Văn hóa, Giáo dục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là thanh thiếu niên trong việc nâng cao nhận thức, bài trừ, tẩy chay các sản phẩm văn hóa độc hại trong thời kỳ công nghệ thông tin và phương tiện truyền thông xã hội phát triển. Các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thực hiện việc giữ gìn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ngăn ngừa sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật và tư tưởng, văn hóa; góp phần bảo vệ tổ chức Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ bí mật quốc gia, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đoàn thanh niên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hóa cho thanh thiếu nhi thông qua các buổi tọa đàm, hội thi, tập huấn, tuyên truyền, sinh hoạt câu lạc bộ và các cuộc thi tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội, các cuộc vận động “xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An thời kỳ mới” và xây dựng văn hóa học đường gắn với phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình, có tri thức, có sức khỏe, hoài bão và khát vọng.

Công tác quản lý xuất nhập khẩu các tài liệu, ấn phẩm văn hóa (sách, báo, tạp chí, băng đĩa...), xuất nhập cảnh được các cơ quan chức năng như công an, hải quan, biên phòng kiểm soát chặt chẽ, nhất là khâu thẩm định và cấp phép, dán tem, bảo đảm việc xuất bản, lưu hành đúng nội dung quy định của pháp luật; đồng thời, thu giữ và ngăn chặn kịp thời việc phát tán các ấn phẩm, tài liệu trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, các loại văn hóa phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý văn hóa đã từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; công tác phát triển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa được lãnh đạo ngành quan tâm triển khai, đảm bảo chất lượng. Đội ngũ cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn ngày càng được củng cố về số lượng và trình độ.

Công tác phối hợp giữa các ngành và cơ quan chức năng được triển khai chặt chẽ giúp quản lý tốt việc nhập khẩu các sản phẩm văn hóa và quản lý các hoạt động dịch vụ văn hóa. Ngành văn hóa xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành văn hóa, thông tin, giáo dục, công an, quản lý thị trường để nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn; quản lý, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, từ 2010 đến nay thực hiện kiểm tra hành chính trên gần 1.000 lượt cơ sở kinh doanh  dịch vụ văn hóa; hàng năm, ban hành nhiều quyết định kiểm tra, xử lý các hoạt động kinh doanh karaoke, quảng cáo, băng rôn, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh thể thao... không đúng quy định.

Ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An trong việc cung cấp nội dung, thời lượng chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, qua cổng thông tin điện tử, trang Fanpage Thông tin giáo dục, Website và fanpage của các trường.

Ngành Công an phối hợp với Sở Văn hóa & thể thao và các đơn vị liên quan tiến hành tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy phép, phê duyệt nội dung băng đĩa nhạc, thẩm định các chương trình biểu diễn nghệ thuật có yếu tố nước ngoài. Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với đội liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa (internet, photocopy, karaoke, băng đĩa nhạc, hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật...) và tổ chức hàng trăm đợt truy quét, kiểm tra, ngăn chặn việc lưu hành, phát tán những ấn phẩm văn hóa độc hại như băng đĩa, sách, báo lậu; trong 10 năm qua, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 604 lượt các cơ sở kinh doanh văn hóa phẩm và kinh doanh băng đĩa, hoạt động karaoke, hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật; xử phạt hành chính đối với 124 trường hợp vi phạm với số tiền trên 500 triệu đồng. Phối hợp với cơ quan truyền thông, báo chí tập trung tuyên truyền đấu tranh với các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin, thường xuyên theo dõi tình hình, làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ văn nghệ sĩ đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật. Phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, hải quan, cấp ủy, chính quyền các cấp và các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cửa sông, cửa lạch, cảng biển, cửa khẩu, đường mòn biên giới, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tuyên truyền, vận động , kiểm tra, kiểm soát phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại trên địa bàn biên giới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục như: một số cấp ủy đảng, chính quyền điạ phương chưa quan tâm đúng mức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa ở một số địa phương còn nhiều bất cập; công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên, có nhiều bất cập; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, chưa tạo được nhiều mô hình, điểm sáng văn hóa; chưa tạo được môi trường văn hóa lành mạnh, tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên còn diễn ra; một bộ phận thanh thiếu niên có lối sống thực dụng, sa ngã vào tệ nạn xã hội, tiếp thu và ảnh hưởng văn hóa đồi trụy nhanh chóng; năng lực một số cán bộ hoạt động trên lĩnh vực văn hóa còn hạn chế, đội ngũ cán bộ văn hóa thông tin cơ sở kiêm nhiệm nhiều công việc nên trình độ chuyên môn lĩnh vực văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục chỉ đạo và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các quan điểm của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, thông tin; các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chống xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được nêu trong Chỉ thị 46-CT/TW gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; trong đó, cần quan tâm triển khai thực hiện những giải pháp mang tính chất đột phá; nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế hiện nay. Cần cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, ban hành các văn bản phù hợp với điều kiện và thực tiễn của địa phương. Ưu tiên đầu tư đúng mức, có trọng tâm, trọng điểm cho lĩnh vực văn hóa. Tập trung triển khai và mở rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hiệu quả và có chiều sâu; xây dựng, hoàn thiện thiết chế VH-TT đạt chuẩn. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa; xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa.

Nguyễn Thị Kim Chi

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Những kết quả tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị

Những kết quả tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị


Tương Dương xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

Tương Dương xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển


Nghi Lộc: Kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

Nghi Lộc: Kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển


Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân ở Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân ở Nghệ An


Nghệ An: Kiên trì sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Nghệ An: Kiên trì sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả


Kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” tại Nghệ An

Kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” tại Nghệ An
Nghệ An: Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 20/01/2010 của Ban Bí thư về tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghệ An: Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 20/01/2010 của Ban Bí thư về tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam


Kết quả sau 5 năm thực hiện Đề án 02-ĐA/TU về “Tăng cường công tác dân vận  ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”

Kết quả sau 5 năm thực hiện Đề án 02-ĐA/TU về “Tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”


Nghệ An quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Nghệ An quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021


Nghệ An: tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phân luồng, hướng nghiệp, giáo dục và đào tạo nghề học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông

Nghệ An: tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phân luồng, hướng nghiệp, giáo dục và đào tạo nghề học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông


Những chuyển biến sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Những chuyển biến sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW


Nghệ An: Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng miền núi, dân tộc thiểu số

Nghệ An: Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng miền núi, dân tộc thiểu số


Kết quả 10 năm thực hiện Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng và một số giải pháp thời gian tới

Kết quả 10 năm thực hiện Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng và một số giải pháp thời gian tới