Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Nghệ An sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 111 – KH/TU và Đề án số 09-ĐA/TU để cụ thể hóa và triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Sau 02 năm thực hiện các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, đến nay, công tác xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có những kết quả khá tích cực trên các mặt:

 - Toàn tỉnh đã giảm được 03 chi cục và 33 phòng (ban) trực thuộc (trong đó: Khối Nhà nước giảm 03 chi cục và 19 phòng (ban). Khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh giảm 14 phòng, ban); 100% huyện, thành, thị ủy đã thực hiện chủ trương trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; có 08/21 đơn vị đã thực hiện thí điểm trưởng ban Dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện (đến năm 2020 sẽ hoàn thành ở 21/21 đơn vị). Đối với cấp tỉnh, đã triển khai sắp xếp bộ máy của các ban xây dựng Đảng và thực hiện mô hình văn phòng phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo cơ chế hoạt động sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất và đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định sáp nhập và bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Tổ chức Đảng – Đảng viên

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá và xây dựng các phương án sắp xếp nhằm giảm bớt các tầng, nấc trung gian; sáp nhập, hợp nhất các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng nhằm giảm đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp, trọng tâm là sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục, Lao động Thương binh và Xã hội,… Đồng thời, tỉnh đã cũng khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang cơ chế tự chủ theo các nghị định của Chính phủ. Kết quả đến nay, toàn tỉnh đã giảm 74 đơn vị sự nghiệp công lập (29 đơn vị thuộc sở, ban, ngành; 45 đơn vị thuộc UBND cấp huyện); có 23 đơn vị sự nghiệp công lập đã chuyển sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên, trong đó ngành Y tế có 17 đơn vị, Nhà nước không cấp ngân sách cho 4.290 biên chế. Dự kiến đến năm 2021, số đơn vị sự nghiệp dự kiến giảm gần 180 đơn vị; hợp nhất 5 ban quản lý dự án của 4 sở (Y tế, GD&ĐT, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng) thành 01 Ban quản lý dự án xây dựng dân dụng trực thuộc UBND tỉnh; hợp nhất Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến du lịch, Trung tâm Xúc tiến thương mại thành 01 đơn vị thống nhất trực thuộc UBND tỉnh; thống nhất sở GTVT, sở NN&PTNT và mỗi huyện chỉ có 01 ban quản lý dự án; hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, khuyến ngư, trạm giống... cấp huyện thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện…

- Việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 và Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị tiếp tục có những kết quả khá tích cực. Hầu hết các đơn vị đều chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế theo Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả, tính đến tháng 6/2019, toàn tỉnh đã giảm được 6.989 biên chế (đạt 10,3%), trong đó, công chức giảm 264 người (khối đảng, đoàn thể giảm 89 người, khối nhà nước giảm 175 người); viên chức giảm 6.725 người, trong đó có 4.432 biên chế viên chức chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên (khối Nhà nước có 4.396 biên chế; khối Đảng (Báo Nghệ An) có 28 biên chế).

- Về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã: Cơ bản các đơn vị đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí bộ phận văn phòng phục vụ chung cho cấp ủy và chính quyền cấp xã gắn với trung tâm một cửa cấp xã; kết thúc hoạt động chi bộ cơ quan phường, xã, thị trấn; thực hiện việc tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời thực hiện bố trí kiêm nhiệm các chức danh để giảm số người hoạt động không chuyên trách cấp xã và khối, xóm, thôn, bản; triển khai bố trí 86 cán bộ công an chính quy về đảm nhận các chức danh trưởng, phó công an xã theo Nghị quyết 22- NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị.

- Tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc triển khai các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và các khối, xóm, thôn, bản. Kết quả đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên khối, xóm, bản, làng tại 18/21 huyện, thành, thị (sáp nhập 3.708 xóm xuống còn 1.717 xóm (giảm 1.991 xóm). Đối với đơn vị hành chính cấp xã, đến nay, tỉnh đã hoàn thành các bước lấy ý kiến cử tri; hội đồng nhân dân các cấp đã tiến hành họp thông qua đề án chi tiết với ý kiến thống nhất rất cao. Hiện nay, tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ gửi Ủy ban Thường vụ theo quy định. Theo đó, giai đoạn 1, tỉnh sẽ sáp nhập 16 đơn vị dưới 50% cả 02 tiêu chí với 20 đơn vị hành chính liền kề; sau sáp nhập, tỉnh Nghệ An giảm được 20 đơn vị hành chính cấp xã (dự kiến sau khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, tỉnh sẽ hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chậm nhất trong Quý I/2020 để chuẩn bị cho đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lê Văn Lĩnh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Hội nghị quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú


Nghệ An Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Nghệ An Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị


Trao quyết định bổ nhiệm 02 phó giám đốc Sở Công Thương

Trao quyết định bổ nhiệm 02 phó giám đốc Sở Công Thương


Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020


Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng các cấp


Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử


Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An triển khai sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện

Nghệ An triển khai sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020


Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020


Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020


Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An


Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường