Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nghệ An: Kiên trì sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Sau 06 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và 03 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả,

mặc dù khối lượng công việc rất lớn, phức tạp, tác động sâu sắc đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều đối tượng nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, tinh thần chủ động, sáng tạo và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, việc thực hiện các nghị quyết này của tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là: Tỷ lệ tinh giản biên chế đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp tinh gọn; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị được bổ sung, hoàn thiện; về cơ bản đã khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, sắp xếp hợp lý hơn, bước đầu đã giảm được tỷ lệ nhóm lãnh đạo, quản lý và phục vụ, tăng tỷ lệ nhóm chuyên môn, nghiệp vụ. Một số mô hình thí điểm được mạnh dạn triển khai đã phát huy hiệu quả; việc sáp nhập, hợp nhất các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng và các đơn vị hành chính cấp xã, khối, xóm, thôn, bản được triển khai bài bản, kịp thời; các đơn vị sự nghiệp công lập được đổi mới theo hướng tinh gọn, hợp lý, từng bước tự chủ, hoạt động hiệu quả; việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sắp xếp được thực hiện tương đối kịp thời.

Toàn tỉnh đã giảm 20 đơn vị hành chính cấp xã (từ 480 giảm xuống còn 460); 2.082 khối, xóm, bản; giảm 3 chi cục, 21 phòng (ban) trực thuộc các sở, ban, ngành; 9 cấp phó các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 232 đơn vị sự nghiệp công lập và 612 phòng trực thuộc (tỷ lệ giảm đạt 11,88%); 93 đơn vị đã chuyển sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên. Tinh giản được 6.805 biên chế so với năm 2015, trong đó công chức giảm 582 người (khối Đảng giảm 156 người chiếm 10,03%, khối Nhà nước giảm 376 người chiếm 10,21%); viên chức giảm 6.223 người, chiếm 10,01%, trong đó có gần 4.500 biên chế viên chức chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên theo quyết định của UBND tỉnh. Việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 đã giảm chi ngân sách nhà nước hơn 660 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và đề án, kế hoạch của tỉnh còn có mặt hạn chế, như: Một số đơn vị sau khi sắp xếp tổ chức theo mô hình mới vận hành còn khó khăn, chưa hiệu quả. Việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập nhìn chung còn chậm. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức dôi dư và giải quyết cơ sở vật chất dư thừa chưa kịp thời. Việc bố trí một số chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã và chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách khối, xóm, thôn, bản có nơi chưa hợp lý.

Để thực hiện có hiệu quả các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các nghị quyết và Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 18/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thời gian tới tỉnh Nghệ An triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tuyên truyền sâu rộng, thiết thực những việc làm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng điển hình; kịp thời phản ánh những nơi chưa làm tốt, kém hiệu quả, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghị quyết.

Rà soát, bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng năm và cả lộ trình từ nay đến năm 2030 để tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với rà soát, bổ sung, hoàn thiện đề án vị trí việc làm trong từng cơ quan, đơn vị; khắc phục bất cập trong cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng giảm tỉ lệ nhóm lãnh đạo, quản lý và phục vụ, tăng tỉ lệ nhóm chuyên môn, nghiệp vụ. Đánh giá nghiêm túc việc triển khai thực hiện các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh.

Tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc sau sáp nhập tổ chức bộ máy, nhất là sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và khối, xóm, bản. Thực hiện kịp thời việc bố trí và giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư sau sắp xếp; có phương án giải quyết kịp thời cơ sở vật chất sau sắp xếp còn dư thừa, tránh thất thoát, lãng phí.

Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với thực hiện các nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. Tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự đảm bảo chi thường xuyên, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, môi trường.

Động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời xem xét, có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các đề án, việc chấp hành các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị.

Tin tưởng rằng, với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, thời gian tới việc đẩy mạnh tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Nghệ An sẽ đạt nhiều quả tốt hơn nữa, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Trần Minh Thơ 

Văn phòng Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2022


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp xúc cử tri huyện Nam Đàn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp xúc cử tri huyện Nam Đàn


Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và TP Vinh tiếp xúc cử tri phường Vinh Tân

Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và TP Vinh tiếp xúc cử tri phường Vinh Tân


Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 4, khóa XVIII

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 4, khóa XVIII


​Xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam

​Xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam


Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nghệ An

Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nghệ An


Hội nghị văn hóa toàn quốc trực tuyến

Hội nghị văn hóa toàn quốc trực tuyến


Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh 12 thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Nghệ An

Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh 12 thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Nghệ An


Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tới

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tới


Anh Sơn thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh

Anh Sơn thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý: Tập trung chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý: Tập trung chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII


Phụ nữ Nghệ An đoàn kết, sáng tạo, tự chủ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững

Phụ nữ Nghệ An đoàn kết, sáng tạo, tự chủ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững


Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương 91 điển hình tiêu biểu năm 2021

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương 91 điển hình tiêu biểu năm 2021


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc mừng Sở Giáo dục - Đào tạo, Hội Cựu giáo chức tỉnh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc mừng Sở Giáo dục - Đào tạo, Hội Cựu giáo chức tỉnh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11


Thường trực Tỉnh uỷ chúc mừng trường Chính trị Nghệ An nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Thường trực Tỉnh uỷ chúc mừng trường Chính trị Nghệ An nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11