Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

9 tháng đầu năm 2022, để thực hiện kế hoạch công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, 9 tháng đầu năm 2022, ngành Thanh tra của tỉnh đã thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra. Kết quả:

Về thanh tra hành chính : Đã triển khai được 286 cuộc thanh tra hành chính (qua thanh tra đã ban hành 214 kết luận thanh tra tại 471 đơn vị, phát hiện sai phạm  84,135 triệu đồng và 208.072 m2 đất, qua đó kiến nghị thu hồi 57.238 triệu đồng; kiến nghị giảm giá trị quyết toán, giảm cấp phát vốn và kiến nghị khác 26.897 triệu đồng và 208.072m2 đất, kiến nghị xử lý hành chính 92 tổ chức và 420 cá nhân có sai phạm, phát hiện 02 vụ việc chuyển cơ quan điều tra). Sau thanh tra, toàn ngành đã ban hành 224 kết luận thanh tra phải thực hiện và qua việc thực hiện các kết luận thanh tra đã thu hồi được 47.458/58.307 triệu đồng, xử lý khác 24.612/26.821 triệu đồng và 2.328m2 đất, xử lý hành chính 74 tổ chức và 336 cá nhân có sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc.

Về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Toàn ngành thực hiện 72 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua thanh tra kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 47 tổ chức, 239 cá nhân.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành: Toàn ngành thực hiện 969 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, gồm 11 cuộc từ kỳ trước chuyển sang và 958 cuộc triển khai trong kỳ (trong đó, 308 cuộc thường xuyên, 138 cuộc theo kế hoạch và 523 cuộc đột xuất). Tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Qua thanh tra chuyên ngành phát hiện 2.045 tổ chức và cá nhân có vi phạm; phát hiện tổng số tiền vi phạm và kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước là 734 triệu đồng; ban hành 2.040 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 9.602 triệu đồng. Kết quả: Trong kỳ, toàn ngành đã thu hồi được 420 triệu đồng số tiền vi phạm và 9.742 triệu đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính (bao gồm số tiền vi phạm và số tiền xử phạt từ kỳ trước chưa thu được chuyển sang).

Nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022, ngành Thanh tra của tỉnh tiếp tục thực hiện linh hoạt, sáng tạo, vừa đúng pháp luật vừa phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm, thanh tra công vụ, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch năm 2022 đã được các cấp ngành phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất khi được giao.

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động thanh tra; thực hiên nghiêm các quy định của pháp luật về thanh tra.

- Nâng cao hoạt động công tác thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Trong hoạt động thanh tra chuyên ngành chú trọng thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của các tổ chức, cá nhân nhất là trên các lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm.

- Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm tiêu cực, tham nhũng.

- Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan nội chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra./.

                                       Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương


Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao


Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An


Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022