Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tiêu cực và lãng phí năm 2023

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 556/KH-NGA ngày 16/5/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tiêu cực và lãng phí năm 2023.

Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) và các loại tội phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng; tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN, TC và tội phạm trong cơ quan nói riêng, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh nói chung; đưa công tác PCTN, TC và tội phạm đi vào thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần đảm bảo sự an toàn trong hoạt động ngân hàng; ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các đoàn thể, ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật và nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Ngân hàng trong công tác PCTN, TC và tội phạm, lãng phí; phát huy sức mạnh của cả hệ thống ngân hàng trên địa bàn Nghệ An trong công tác công tác PCTN, TC và tội phạm, lãng phí, góp phần ổn định chính trị- xã hội, nâng cao công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung...

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An về PCTN, TC, tội phạm, lãng phí bằng các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan nói riêng, ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra; xác định đúng trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong ngành Ngân hàng trong công tác PCTN, TC, tội phạm và lãng phí. Thực hiện công tác PCTN, TC, tội phạm và lãng phí gắn với phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo ổn định chính trị và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với mục đích, yêu cầu nêu trên, Kế hoạch đề ra 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Lãnh đạo chi nhánh và các đơn vị trên địa bàn thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật PCTN, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, TC và công tác phòng, chống tội phạm. (3) Thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp PCTN,TC và tội phạm trong cơ quan, đơn vị như: công khai minh bạch trong hoạt động của Chi nhánh, công khai tuyển dụng, điều động, luân chuyển, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. (4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN, TC và tội phạm đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý trên địa bàn. (5) Thực hiện tốt việc tiếp công dân, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. (6) Phát huy vai trò của các đoàn thể, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường PCTN, TC và tội phạm.

 

Lê Thị Thủy 

 Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Bộ Chính trị ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

Bộ Chính trị ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan


Nghệ An: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng

Nghệ An: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng


Huyện ủy Tân Kỳ ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Huyện ủy Tân Kỳ ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Thị ủy Hoàng Mai ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thị ủy Hoàng Mai ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Giới thiệu cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh

Giới thiệu cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh


Thanh Chương ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thanh Chương ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Tương Dương ban hành Chỉ thị số 13 về nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Tương Dương ban hành Chỉ thị số 13 về nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức


Thực hiện tốt Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023

Thực hiện tốt Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII)


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023


Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023


UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh