Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nâng cao hiệu quả hoạt động đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đến ngày 30/7/2021, trên địa bàn tỉnh có 376/460 xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh cơ sở (Đài) đang hoạt động, chiếm 81,74%, trong đó có 180 đài hoạt động tốt, chiếm 47,87%; 86 đài hoạt động khá, chiếm 22,87%; 51 đài hoạt động trung bình, chiếm 13,56%; 59 đài hoạt động kém, chiếm 15,69%.

Có 05 đài đang được đầu tư, nâng cấp trong năm 2021. Có 79 xã chưa có đài hoặc có nhưng hư hỏng nặng không thể sử dụng được (28 xã chưa có, 51 xã có nhưng hư hỏng không sử dụng được), chiếm 17,17% tổng số xã trên toàn tỉnh. Hầu hết các đài truyền thanh cơ sở tại các xã hiện đang sử dụng công nghệ truyền thanh không dây (288/376 xã, chiếm 76,60%); 72/376 xã sử dụng hệ thống đài truyền thanh có dây (chiếm 19,15%); 04/434 xã sử dụng cả hệ thống đài truyền thanh có dây và không dây (chiếm 1,06%) trong đó có 02 xã do sát nhập từ các xã khác; 12 xã sử dụng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin (chiếm 3,19%). Một số đài truyền thanh cơ sở sử dụng công nghệ lạc hậu, công nghệ tăng âm đấu với các loa nằm rải rác trên địa bàn. Nhiều cụm đã bị xuống cấp cần tu sửa, bảo dưỡng. Các thiết bị máy phát, máy thu, tăng âm... tại nhiều đài, đặc biệt là ở vùng miền núi, được lắp đặt từ nhiều năm trước, sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu. Nhiều đài được đầu tư từ trước năm 2007, thậm chí có những đài được đầu tư từ những năm 1995, 1997 của các hãng, như: Transmiter, Tesco, Viện Vật lý...

Các đài cấp xã do UBND cấp xã trực tiếp quản lý, điều hành, chịu sự quản lý nhà nước về hoạt động thông tin - truyền thông của Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Đài TT-TH cấp huyện (nay là Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông). Đài có các nhiệm vụ tiếp âm đài Trung ương, đài tỉnh, đài huyện; sản xuất chương trình phát thanh địa phương; truyền đạt các thông tin khẩn cấp về các vấn đề quan trọng của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp; khung chương trình được thực hiện theo văn bản hướng dẫn hằng năm của Sở Thông tin và Truyền thông.

Từ năm 2019 trở về trước, cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý Đài trên địa bàn tỉnh thuộc chức danh hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, và được hưởng phụ cấp 0,8 so với mức lương cơ sở. Ngày 12/12/2019, HĐND tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đôi với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, hiện nay tại các xã không còn cán bộ chuyên trách phụ trách đài. Đài được giao cho cán bộ văn hóa xã kiêm nhiệm thực hiện việc quản lý, vận hành (trong khi đó hoạt động chủ yếu của Đài là ngoài giờ hành chính).

Trong thời gian qua, hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư, nâng cấp, đáp ứng tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách và phục vụ nhu cầu người dân. Nhất là trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thiên tai, bão lụt..., ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân thì đài đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân cũng như đáp ứng kịp thời yêu cầu về chỉ đạo của các cấp, các ngành. Mặc dù được quan tâm đầu tư, nâng cấp, tuy nhiên hệ thống đài hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để bảo đảm người dân ở tất cả các xã nghe được thông tin từ đài. Từng bước hiện đại hóa hệ thống đài nhằm đổi mới phương thức quản lý, vận hành, cung cấp thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác; cần quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm chuyển biến nhận thức của lãnh đạo các địa phương, cơ sở trong phát huy vai trò của đài phục vụ công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành ở địa phương; ứng dụng công nghệ mới vào các phương thức thông tin cơ sở, trong đó bao gồm việc chuyển đổi công nghệ cho hệ thống đài từ công nghệ có dây, không dây sang ứng dụng CNTT-Viễn thông. Vận động nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương chuyển đổi số, chuyển đổi công nghệ hệ thống đài, đồng thời tham gia cung cấp nội dung thông tin cho hệ thống đài để góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin hai chiều giữa xã, thôn và nhân dân.

Triển khai hiệu quả Đề án của UBND tỉnh về “Nâng cao hiệu quả hoạt động, từng bước hiện đại hóa hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025”. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ kiêm nhiệm công tác thông tin cơ sở về công nghệ, năng lực quản trị hệ thống; kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin; về kỹ năng biên soạn tài liệu tuyên truyền, sản xuất nội dung chương trình, biên tập tin, bài phát thanh theo hướng hiện đại.

Tiếp tục kế thừa, sử dụng các hệ thống đài có dây, không dây đang hoạt động hiệu quả. Đối với các xã chưa có đài hoặc có nhưng đã hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng, thực hiện đầu tư hoàn toàn bằng đài dựa trên ứng dụng CNTT-TT. Đối với các đài bị hư hỏng một phần, địa phương đánh giá hiện trạng để quyết định loại bỏ hệ thống, đầu tư hoàn toàn bằng đài dựa trên ứng dụng CNTT-TT hoặc tổ chức thay thế từng phần bằng các thành phần có ứng dụng CNTT-VT, tiến tới thay thế hoàn toàn bằng hệ thống ứng dụng CNTT-VT.

Đầu tư ngân sách, lồng ghép nguồn kinh phí thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới để đầu tư, nâng cấp các đài truyền thanh cơ sở, bố trí kinh phí duy trì, vận hành hệ thống đài hàng năm. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc phát huy vai trò của đài truyền thanh cơ sở phục vụ tốt công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành tại địa phương.                                        

Quang Minh   

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản

Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng


Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia


Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước

Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022


Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022

Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022


Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh