Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp

Qua nghiên cứu thực tế tại một số địa phương, đơn vị; từ đặc điểm tình hình, cũng như những ưu điểm, hạn chế cần đề ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các đơn vị sự nghiệp trong thời gian tới.

Thực hiện Quyết định số 3062-QĐ/TU ngày 15/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập các tổ nghiên cứu chuyên sâu các loại hình chi bộ trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao nghiên cứu chuyên sâu sinh hoạt chi bộ tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua nghiên cứu thực tế tại một số địa phương, đơn vị; từ đặc điểm tình hình, cũng như những ưu điểm, hạn chế cần đề ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các đơn vị sự nghiệp trong thời gian tới.

Đến nay, toàn tỉnh có 816 chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp (330 chi bộ cơ sở, 486 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở), có 24 chi bộ ngoài công lập; tổng số 13.583 đảng viên. Một số ngành có số lượng chi bộ đơn vị sự nghiệp lớn như: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Mô hình tổ chức chi bộ có 2 loại: Chi bộ độc lập và chi bộ ghép. Chi bộ độc lập gồm các đảng viên có cùng chuyên môn; chi bộ ghép giữa các ban, phòng, trạm, trại, khoa... gồm những đảng viên hoạt động trên những lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao

Ưu điểm chính của sinh hoạt chi bộ đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh là: Đa số chi bộ triển khai đầy đủ các nội dung sinh hoạt theo quy định. Các chi bộ đã có biện pháp nâng cao chất lượng ra nghị quyết. Nhiều chi bộ đã quan tâm đến sinh hoạt chuyên đề với nội dung thiết thực, sát với tình hình đơn vị. Hầu hết các chi bộ đã thực hiện đúng nguyên tắc sinh hoạt chi bộ (dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy; xây dựng và thực hiện quy chế công tác của cấp ủy, quy chế sinh hoạt chi bộ và quan hệ giữa chi bộ với đơn vị). Trong sinh hoạt chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục…

Bên cạnh đó, còn một số hạn chế như: Nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng còn ít. Nội dung kiểm điểm, đánh giá tình hình và ra nghị quyết lãnh đạo còn chung chung, chưa sát với tình hình thực tế; sinh hoạt chuyên đề chưa nhiều. Sinh hoạt ở một số chi bộ chưa đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong sinh hoạt chi bộ. Một số chi bộ không thực hiện đủ các kỳ sinh hoạt chi bộ trong năm. Có trường hợp lấy sinh hoạt chuyên môn thay cho sinh hoạt chi bộ. Có nơi đảng viên còn thờ ơ, ngại sinh hoạt chi bộ, ít phát biểu…

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp trong thời gian tới, thiết nghĩ cần quan tâm thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ.

- Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng chính trị, tư tưởng, trình độ kiến thức, lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết của chi bộ. Chi bộ cần bám sát Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của  Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viên, viện nghiên cứu…), Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chuyên đề nhằm làm phong phú hình thức sinh hoạt chi bộ, thu hút, hấp dẫn đảng viên tham gia.

- Thực hiện sinh hoạt chi bộ định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, chuẩn bị chu đáo nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy cần phát huy dân chủ của đảng viên trong thảo luận; bí thư chi bộ cần nắm chắc quy trình, nội dung, cách thức điều hành linh hoạt, sáng tạo.

- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy viên, trước hết là bí thư trong chuẩn bị nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đảng viên, nắm đầy đủ những thông tin cần thiết về đảng viên để phục vụ sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.

- Chăm lo bồi dưỡng phẩm chất và năng lực cho đội ngũ cấp ủy. Cấp ủy viên phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực thực tiễn. Bí thư chi bộ ngoài những tiêu chuẩn, điều kiện đó phải có các phẩm chất ngang tầm thủ trưởng đơn vị. Thường xuyên chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức mới cho đội ngũ chi ủy viên, trước hết là bí thư chi bộ. Mặt khác cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho bí thư chi bộ.

- Thường xuyên giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác đảng viên; phân công, quản lý đảng viên; kiểm tra, giám sát và đánh giá đảng viên.

- Tăng cường sự lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cấp ủy cấp trên đối với sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy cấp trên cần phân công cấp ủy viên phụ trách các chi bộ, định kỳ hoặc đột xuất dự sinh hoạt chi bộ để kịp thời rút kinh nghiệm, có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Quang Minh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Tin cùng chuyên mục

Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2022


Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020

Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020


Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà chúc Tết Người nghèo tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu

Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà chúc Tết Người nghèo tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu


Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho hộ nghèo

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho hộ nghèo


Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019


Trao quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam


Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền và giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 12/2019

Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền và giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 12/2019


Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh 2019 tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh 2019 tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11


Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng dự ngày Hội đại đoàn kết tại một xóm giáo ở Nghi Lộc

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng dự ngày Hội đại đoàn kết tại một xóm giáo ở Nghi Lộc


Tham mưu thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm vụ trọng tâm của Cụm khối các cơ quan Đảng năm 2020

Tham mưu thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm vụ trọng tâm của Cụm khối các cơ quan Đảng năm 2020


Đ/c Hồ Phúc Hợp, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư xóm Cự Nại, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu

Đ/c Hồ Phúc Hợp, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư xóm Cự Nại, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu


Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy


Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019


Trường Chính trị tỉnh Nghệ An khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi năm 2019


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 10 tháng đầu năm 2019

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 10 tháng đầu năm 2019