Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực

Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn đã lãnh đạo quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực. Đây cũng là điểm nhấn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) của huyện Nam Đàn thời gian qua, cũng là kinh nghiệm quan trọng để huyện làm tốt hơn nhiệm vụ này trong giai đoạn tới.

Xác định rõ công tác quán triệt, tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...theo phương châm linh hoạt, phù hợp. Nội dung, hình thức quán triệt, tuyên truyền được chú trọng đổi mới, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng.

BTV Huyện ủy Nam Đàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, của Trung ương, Tỉnh ủy và của Huyện ủy.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai các quy định, hướng dẫn cấp trên về PCTN, TC; chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, các khoản đóng góp của dân, mua sắm tài sản công; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, mua sắm, thanh lý tài sản công; xây dựng quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công; ban hành và thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ quyền hạn; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt...

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy, chính quyền nên các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực ở huyện Nam Đàn đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm, chú trọng thực hiện. Hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ngày càng chặt chẽ; các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản lý, điều hành ngân sách; quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; mua sắm tài sản công... được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từng bước được phát huy. Đặc biệt năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân năm 2023; định kỳ hàng tháng, tại hội nghị giao ban khối Nội chính chỉ đạo các ngành trong khối quan tâm thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng tiêu cực; chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Định kỳ hàng quý, các đồng chí cấp ủy viên các cấp tham dự sinh hoạt với các chi bộ. Qua đó, giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền kịp thời tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân, nắm chắc tình hình trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, trong đó có lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kịp thời chỉ đạo ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm.

Nhờ tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa nên quý 1/2023 ở huyện Nam Đàn không phát hiện vụ việc tham nhũng nào qua công tác tự kiểm tra nội bộ; không có vụ việc tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT Huyện ủy và qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không có các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực bị khởi tố, điều tra, xét xử.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới huyện Nam Đàn tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trong đó chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở tổ chức, địa phương, đơn vị; Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở; Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; Phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, của cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, của báo chí, nhân dân và xã hội...

                                                Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh


Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023


Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023


Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy


Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023

Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023


Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh

Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư

Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư


Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa


Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội giao ban khối Nội chính tháng 2/2023

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội giao ban khối Nội chính tháng 2/2023