Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An

Sáu tháng đầu năm 2020, cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid - 19 gây ra. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự tham gia có hiệu quả của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) ở cơ sở ở Nghệ An đạt được những kết quả quan trọng.

Thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2,69%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 đạt 7.084,5 tỷ đồng, đạt 46,6% dự toán, bằng 96,1% so với cùng kỳ. Hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư đầu tư có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020- 2021 và kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn tỉnh. Lĩnh vực Y tế đã tích cực chủ động phòng chống dịch Covid - 19, không để dịch lớn và dịch nguy hiểm xảy ra ở địa bàn tỉnh Nghệ An. Văn hoá, thể dục thể thao đã tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng, tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Gắn thực hiện QCDC cơ sở với công tác tiếp dân, trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã tiếp 2.390 lượt công dân đến khiếu nai, tố cáo và kiến nghị, phản ánh; đến nay đã giải quyết được 167/193 vụ việc, đạt tỷ lệ 86,5%.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cấp uỷ, chính quyền thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện Kết luận số 120 -KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để giải quyết các vấn đề  bức xúc, nổi cộm tại cơ sở. Thực hiên nghiêm túc, dân chủ công khai về công tác cán bộ và quy trình cán bộ từ đó tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Các ý kiến phản ánh, đề xuất, tâm tư nguyện vọng của cử tri đều được tổng hợp và trả lời thông qua các cơ quan chức năng hoặc chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp HĐND các cấp.

UBND tỉnh đã ban hành quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể giao cho các cấp, các ngành. Chú trọng công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa, giảm phiền hà cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; tăng cường đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp; quan tâm công tác tiếp dân và tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định; quan tâm công tác thanh tra công vụ nhằm chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của bộ máy chính quyền các cấp. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và công tác xây dựng điểm sáng về thực hiện QCDC ở cơ sở có nhiều chuyển biến. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2019 cho 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiệ QCDC ở cơ sở; ban hành chương trình công tác QCDC ở cơ sở năm 2020; hướng dẫn việc tự kiểm tra về báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020. Ban Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh đã ban hành công văn đôn đốc xây dựng cương trình công tác, xây dựng điểm sáng về quy chế dân chủ, dân vận chính quyền năm 2020, toàn tỉnh đã xây dựng được 58 điểm sáng về quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng hướng dẫn đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ các cấp và biểu chấm điểm về quy chế dân chủ ở cơ sở. BCĐ 21/21 huyện, thành, thị và cơ bản các sở, ban, ngành đã xây dựng chương trình công tác ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở năm 2020; có 21/21 huyện, thành thị và 32 sở, ban, ngành cấp tỉnh gửi báo cáo sơ kết về ban chỉ đạo tỉnh. Các huyện thành lập các đoàn kiểm tra và phân công thành viên Ban chỉ đạo về kiểm tra việc thực hiện QCDC 6 tháng đầu năm 2020.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở  được phát huy. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung và chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan nhà nước để thực hiện việc giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền . 6/6 đơn vị MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh đều xây dựng kế hoạch giám sát năm 2020 và triển khai thực hiện nghiêm túc. Gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đẩy mạnh phong trào quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc chủ trì đối thoại giữa chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân 6 tháng một lần.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, phong trào thi đua "Dân vận khéo", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả cụ thể, thiết thực. Đến nay, toàn tỉnh có 265 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 61,4% tổng số xã, có 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (TP Vinh, TX Thái Hòa, huyện Nam Đàn và huyện Yên Thành). Toàn tỉnh 480/480 xã, phường, thị trấn có Ban thanh tra nhân dân, trong đó Ban thanh tra nhân dân dân hoạt động tốt chiếm 65%; 460(100%) xã, phường, thị trấn có Ban giám sát đầu tư cộng đồng, trong đó có 61 % Ban hoạt động có hiệu quả. Nhìn chung Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã, phường, thị trấn đã từng bước đi vào hoạt động thực chất hơn, cụ thể hơn trước.

Việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được quan tâm. 100% cơ quan cấp tỉnh đều thành lập Ban thực hiện QCDC ở cơ sở, Ban thanh tra nhân dân.  100% cơ quan, đơn vị bổ sung, xây dựng quy chế công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ; quy định quản lý và sử dụng tài sản công; quy chế tuyển dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ để thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra tại 20 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Một số cơ quan, đơn vị đã quan tâm và tập trung triển khai thực hiện khá tốt nhiệm vụ này như: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh. Báo Điện tử Nghệ An mở chuyên mục “Quy chế dân chủ - Dân vận chính quyền” và đã có hàng trăm bài viết về quy chế dân chủ được đăng tải.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp có chuyển biến. Tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến 30/6/2020 là: 19.769 doanh nghiệp, trong đó có 12.399 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm tỷ lệ 62,7%. Nhìn chung việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động; người lao động đã hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình đối với các hoạt động của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thực hiện của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TW; Pháp lệnh 34; các Nghị định 04, 149-NĐ/CP về thực hiện xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020. Gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với cải cách thủ tục hành chính; công tác dân vận chính quyền. Tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp với nhân dân theo quy định. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc bức xúc, nổi cộm, phát sinh từ cơ sở. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục phân công các đồng chí thành viên về kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại 21/21 huyện, thành, thị, một số sở, ban ngành cấp tỉnh và một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Tập huấn về Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nắm tình hình nhân dân về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Nguyễn Mạnh Khôi 

Phó trưởng ban TT Ban Dân vận TU Nghệ An 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An


Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn

Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn


Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu

Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu


Nghệ An sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội

Nghệ An sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội


Nghệ An sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)

Nghệ An sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)


Công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020

Công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020


Một số kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX)

Một số kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX)


Kết quả sau 5 năm thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Kết quả sau 5 năm thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An


Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh


Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025


Những dấu ấn về phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020

Những dấu ấn về phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025