Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Con Cuông đã đạt được những kết quả tích cực.

Ngay từ khi có Nghị quyết 20-NQ/TW, Huyện ủy Con Cuông chỉ đạo tổ chức học tập nghị quyết đến cấp ủy, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW tại Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 25/4/2013; UBND huyện đã chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, ngành cấp huyện và UBND các xã, Thị trấn triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW trên địa bàn.

1. Đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ (KHCN)

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực khoa học và công nghệ. Xây dựng và đưa các nội dung, chỉ tiêu cụ thể về khoa học và công nghệ vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của UBND huyện và các đơn vị. Chú trọng thực hiện công tác quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng của hoạt động khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ được chú trọng; Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện được củng cố, kiện toàn từng bước đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Việc chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống mang lại hiệu quả, từng bước nâng trình độ công nghệ trong một số ngành sản xuất, kinh doanh, quản lý. Nhiều dự án ứng dụng khoa học và công nghệ được triển khai, nhân rộng một số mô hình sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, phù hợp với quá trình đô thị hóa. Quan tâm chỉ đạo nghiên cứu lĩnh vực khoa học - xã hội và nhân văn nhằm bảo vệ và phát triển giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị, văn hóa nông thôn mới, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ

Trong những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ của huyện đạt một số kết quả quan trọng. Việc triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống trên địa bàn từng bước phát triển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền về khoa học và công nghệ được quan tâm. Hội đồng khoa học và công nghệ được củng cố, kiện toàn, từng bước đi vào hoạt động với nội dung cụ thể. Việc tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quản lý mang lại hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài huyện, tăng năng suất, nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, đem lại lợi nhuận cao, cải thiện môi trường sinh thái, phù hợp kinh tế thị trường, phát triển bền vững.

Xác định việc phát triển khoa học và công nghệ là một nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; là một trong những nội dung lãnh đạo quan trọng của cấp ủy, chính quyền; của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Các mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đưa vào tiêu chí đánh giá hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu, của cấp ủy Đảng và chính quyền hàng năm. Với những chỉ đạo triển khai cụ thể đã góp phần quan trọng vào phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu KHCN vào sản xuất và đời sống xã hội... Đặc biệt là đổi mới phương thức quản lý đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã đưa lại những kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ đặt ra đối với hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh nhà đáp ứng theo mục tiêu, phương hướng và triển khai các biện pháp được nêu trong Nghị quyết 20-NQ/TW.

Công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ từng bước đi vào nề nếp và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Phát huy cao hơn vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức KHCN thông qua việc mời các ban, ngành, các tổ chức KHCN liên quan trong việc đề xuất xác định danh mục đề tài, dự án; xác định cụ thể đơn vị tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học sau khi đề tài, dự án được tổng kết - nghiệm thu, kết thúc.

3. Triển khai các định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu

Hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo để các đơn vị, ban, ngành, cấp huyện UBND các xã, thị trấn đề xuất các nhiệm vụ hoạt động khoa học công nghệ có trọng tâm, trọng điểm. Trên cơ sở đó, UBND huyện tiến hành tổng hợp, xem xét và tổ chức họp Hội đồng KHCN để lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, từ đó xây dựng kế hoạch chương trình thực hiện và đề xuất lãnh đạo huyện phê duyệt, triển khai thực hiện. Sau khi có kế hoạch ban hành, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, kịp thời. Hàng tháng, hàng quý đều có sự rà soát, đánh giá các nhiệm vụ để đánh giá tiến độ thực hiện, tháo gỡ những khó khăn vướng măc. Do đó, các nhiệm vụ KHCN đề ra đều đảm bảo tiến độ đùng thời gian, có sự tham gia của các đơn vị, phòng, ban cấp huyện và UBND các xã thị trấn.

Hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ có nhiều đổi mới, từ khâu lựa chọn danh mục đề tài, dự án xuất phát từ hướng ưu tiên phục vụ mục tiêu kinh tế - xã hội và như cầu của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các lĩnh vực nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn.

4. Phát huy và tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia

Cơ sở vật chất kỹ thuật về KHCN từng bước được đầu tư hiện đại, đa dạng, cơ sở hạ tầng KHCN được đầu tư mở rộng, thích ứng với xu thế, tập trung nguồn vốn ưu tiên đầu tư thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu phát triển dược liệu, ứng dụng công nghệ sinh học trong chấn đoán và điều trị; làm chủ được một số kỹ thuật cao trong y tế, nông nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin chuyển biến tốt, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành: Triển khai lắp đặt hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng: Hệ thống VNPT Ioffice, triển khai ứng dụng chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để ký văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT-Ioffice; Triển khai lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống giao ban điện tử trực tuyến cho UBND huyện, Cơ quan Huyện ủy và 13 xã, thị trấn.

Đẩy mạnh hoạt động cải cách thủ tục hành chính. UBND huyện thường xuyên bám sát các thông tư, nghị định mới ban hành để triển khai rà soát, xây dựng lại bộ thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4.

Hàng năm UBND huyện cử cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham gia các lớp tập huấn, học hỏi kinh nghiệm về công tác quản lý khoa học và công nghệ cơ sở do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An tổ chức tại các tỉnh bạn nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm vào công tác quản lý khoa học và công nghệ ở cơ sở.

5. Về phát triển thị trường khoa học và công nghệ

- Công tác truyền thông khoa học và công nghệ:

Công tác truyền thông KHCN là một nội dung trong hoạt động KHCN, trong những năm qua thông tin KHCN đã được truyền tải, phổ biến tiến bộ KHCN nhằm giúp các doanh nghiệp, bà con nông dân trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức về KHCN. Công tác truyền thông khoa học trên địa bàn huyện ngày càng được đa dạng hóa về nội dung và hình thức, đã đóng góp một phần quan trọng trong việc triển khai thành công các đề tài, dự án, ứng dụng tiến bộ KHKT cho bà con nông dân...

Trong thời gian vừa qua Hội đồng tuyên truyền phổ biến pháp luật huyện tổ chức được trên 50 lớp, với trên 4.000 lượt người tham gia tiếp thu các căn bản luật về luật và văn bản hướng dẫn về Luật Khoa học và Công nghệ, quy định về đo lường chất lượng hàng hóa và Nghị Quyết 06/NQ-TU ngày 14/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về phát triển Khoa học và công nghệ, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025; Hàng năm, chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện, phòng NN&PTNT, trạm khuyến nông huyện tổ chức 35 phóng sự và 125 tin bài để đưa tin các nội dung cần thiết để tuyên truyền và hướng dẫn bà con nông dân như: Phóng sự về sản xuất các giống mới, hướng dẫn bổ cứu gieo trồng chăm sóc các loại cây con trong điều kiện rét đậm, hạn hán; hướng dẫn quy trình sản xuất phân vi sinh...; Biên tập 31 bộ tài liệu về ứng dụng KHKT vào sản xuất chăn nuôi cung cấp cho cơ sở; từ năm 2015-2020 tổ chức 292 lớp tập huấn về chuyển giao ứng dụng khoa học kỷ thuật nuôi, trồng và an toàn thực phẩnm vào sản xuất và đời sống cho nhân dân trên địa bàn 13 xã, Thị trấn với khoảng 20.440 lượt người tham gia; đồng thời tổ chức các hội thảo đánh giá hiệu quả các mô hình ứng dụng các tiến bộ KHKT, qua đó người dân học được cách làm hay, hiệu quả cao và nhân rộng mô hình. Sao in và gửi các tài liệu về thông tin KHKT, tạp chí chuyên ngành về KHCN cho các ban ngành cấp huyện hàng với số lượng là 114 cuốn tạp chí KHCN; Trung bình mỗi năm viết 2-4 tin bài về hoạt động KHCN trên địa bàn huyện đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở KHCN và của huyện.

- Việc hình thành và phát triển thị trường khoa học và công nghệ:

Tập trung chỉ đạo các ngành chức hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp liên kết với nông dân để sản xuất lúa hàng hoá chất lượng cao, lúa giống; ngoài ra quan tâm phát triển diện tích rau quả sạch, an toàn; trồng hoa, cây cảnh; phát triển các ngành nghề chế biến, cơ khí, hàng thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề, dịch vụ - thương mại, nhà hàng, khách sạn, các khu vui chơi, giải trí; hình thành tua tuyến du lịch tâm linh - sinh thái gắn với hệ thống di tích, danh thắng trên địa bàn. Tập trung phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại, kết hợp chăn nuôi truyền thống, quan tâm bảo vệ môi trường; đồng thời hàng năm giới thiệu và tổ chức cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề tham gia các hội chợ công nghệ thiết bị, hội chợ Cam Vinh và các sản phẩm đặc sản Nghệ An tại Hà Nội và các hội chợ trong và ngoài tỉnh để giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, ký kết thỏa luận sản xuất, kinh doanh và tìm đầu ra cho sản phẩm đặc sản của huyện...

6. Hợp tác, hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ

Tăng cường mở rộng liên kết, quan hệ hợp tác KHCN với bên ngoài nhằm tranh thủ thu hút các nguồn lực để phát triển KHCN, nguồn lực KHCN, tiếp thu công nghệ mới, công nghệ cao và các thành tựu KHCN tiên tiến, hiện đại, trong tỉnh, trong nước và Thế giới, những kinh nghiệm hữu ích nhằm từng bước nâng cao năng lực KHCN. Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cán bộ KHCN tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học.

 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Nghệ An: Kết quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022

Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022


Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Nghệ An

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Nghệ An


Cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hànhcác quy định pháp luật về TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh

Cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hànhcác quy định pháp luật về TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh


Một số kết quả nổi bật công tác đối ngoại năm 2022

Một số kết quả nổi bật công tác đối ngoại năm 2022


Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Anh Sơn: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2022

Anh Sơn: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2022


Huyện ủy Yên Thành: Thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Huyện ủy Yên Thành: Thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022


Thị xã Hoàng Mai sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thị xã Hoàng Mai sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An


Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước

Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước


Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng

Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng


Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)

Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)