Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2019

9 tháng đầu năm 2019, ngành Tổ chức đã khắc phục những khó khăn, chủ động, tích cực, nỗ lực phấn đấu để tham mưu và hoàn thành một khối lượng lớn các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đề ra

Chín tháng đầu năm 2019, trên cơ sở thực hiện Kết luận 05-KL/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy các cấp, ngành Tổ chức đã khắc phục những khó khăn, chủ động, tích cực, nỗ lực phấn đấu để tham mưu và hoàn thành một khối lượng lớn các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó có một số kết quả nổi bật sau:

Thứ nhất: Tập trung tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy các cấp đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên diện cấp ủy quản lý năm 2018 đúng theo hướng dẫn, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy. Kết quả: có 7/28 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 21/28 đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có 107 cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền BTV Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại, trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 26 đồng chí (tỷ lệ 24,52%). Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 80 đồng chí (tỷ lệ 74,76%). Hoàn thành nhiệm vụ: 01 đồng chí (tỷ lệ 0,93%). 

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà cho bà Nguyễn Thị Lệ, giáo dân, vợ Liệt sỹ Nguyễn Văn Khuê thuộc Giáo xứ Quan Lãng, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn.

Thứ hai:  Toàn ngành tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Kết quả, đến nay: (1) Về tổ chức bộ máy: toàn tỉnh đã giảm được 03 chi cục và 33 phòng (ban) trực thuộc; giảm 74 đơn vị sự nghiệp công lập (29 đơn vị thuộc sở, ban, ngành; 45 đơn vị thuộc UBND cấp huyện); có 23 đơn vị đã chuyển sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên; 100% huyện, thành, thị ủy đã thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; có 08/21 đơn vị thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp huyện. (2) Về biên chế: toàn tỉnh đã tinh giản được 6.989 biên chế (đạt 10,3%), trong đó công chức giảm 264 người (khối đảng, đoàn thể giảm 89 người, khối nhà nước giảm 175 người); viên chức giảm 6.725 người, trong đó có 4.432 biên chế viên chức chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên (trong đó, khối Nhà nước có 4.396 biên chế; khối Đảng có 28 biên chế).

Thứ ba: Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tham mưu cho cấp ủy đôn đốc, đánh giá tiến độ, kết quả khắc phục các hạn chế khuyết điểm và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của tập thể và cá nhân đã được chỉ ra và gợi ý kiểm điểm vào cuối năm 2018. Tham mưu ban hành Kế hoạch, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị rà soát, sàng lọc và đưa ra khỏi Đảng những đảng viên suy thoái tư tưởng, chính trị, tự ý bỏ sinh hoạt, không chuyển sinh hoạt về nơi cư trú sau khi nghỉ hưu theo đúng tinh thần Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Cấp tỉnh, Ban Tổ chức đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần thực hiện Quy định 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời tham mưu tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, chủ chốt, hướng dẫn các cấp ủy xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa quy định của Trung ương và Tỉnh ủy trong từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Thứ tư: Tích cực tham mưu thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kịp thời rà soát, tham mưu bổ sung, sửa đổi ban hành 4 đề án, 8 quy định, 3 kế hoạch và 01 quy chế liên quan đến công tác cán bộ trên cơ sở cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương. Tập trung tham mưu tốt các khâu về công tác cán bộ bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, minh bạch, khách quan, tạo được niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, cũng như quần chúng nhân dân; tập trung tham mưu thực hiện quy trình rà soát bổ sung quy hoạch gắn với đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý  nhằm chuẩn bị một bước cho Đại hội đảng các cấp; tổ chức đánh giá 03 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác luân chuyển cán bộ và hội nghị gặp mặt cán bộ luân chuyển giai đoạn 2015 – 2019; tiếp tục xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cán bộ được quy hoạch vào cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chủ động phối hợp đánh giá kết quả thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời hướng dẫn các đơn vị báo cáo đánh giá quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, để kịp thời bổ sung, sửa đổi nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Thứ  Năm: Tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc triển khai các Nghị quyết số 37- NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và các khối, xóm, thôn, bản. Kết quả đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên khối, xóm, bản, làng tại 18/21 huyện, thành, thị (sáp nhập 3.708 xóm xuống còn 1.717 xóm (giảm 1.991 xóm). Đối với đơn vị hành chính cấp xã, đến nay, tỉnh đã hoàn thành các bước lấy ý kiến cử tri; hội đồng nhân dân các cấp đã tiến hành họp thông qua đề án chi tiết với ý kiến thống nhất rất cao. Hiện nay, tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ gửi Ủy ban Thường vụ theo quy định. Theo đó, giai đoạn 1, tỉnh sẽ sáp nhập 16 đơn vị dưới 50% cả 02 tiêu chí với 20 đơn vị hành chính liền kề; sau sáp nhập, tỉnh Nghệ An giảm được 20 đơn vị hành chính cấp xã (dự kiến sau khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, tỉnh sẽ hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chậm nhất trong Quý I/2020 để chuẩn bị cho đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ sáu: Tập trung tham mưu chuẩn bị các nội dung đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Các đơn vị đã tập trung khảo sát và tham mưu cho cấp ủy các cấp đánh giá tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng theo đề cương và hướng dẫn của Trung ương; tham mưu thành lập và tham gia các đoàn kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII theo Kế hoạch số 179-KH/TU, ngày 14/02/2019 của BTV Tỉnh ủy; tham mưu thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp tỉnh, tham mưu ban hành Kế hoạch 207-KH/TU, ngày 12/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chị thị số 35 – CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; tham mưu thành lập 04 tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh cán bộ, lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 thuộc thẩm quyền phê duyệt của BTV Tỉnh ủy; tham mưu dự thảo Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp theo tinh thần Chị thị số 35 – CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị;

Thứ bảy: Tiếp tục tham mưu xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở một cách đồng bộ, chặt chẽ, trong đó đã chú trọng xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị tại các vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới và vùng giáo. Các cấp ủy thực hiện khá nghiêm túc việc định hướng nội dung và phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt hàng tháng, hàng quý với chi bộ dân cư theo theo quy định. Việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 và Đề án số  5155-QĐ/TU, ngày 08/02/2014 tiếp tục có những kết quả tích cực. Kết quả, sau gần 03 năm thực hiện Đề án 01 – ĐA/TU,  toàn tỉnh đã giảm được 21 xóm trắng chi bộ, có 10 xóm trắng đảng viên kết nạp được đảng viên tại chỗ; 12 xóm kết nạp đủ đảng viên tại chỗ để thành lập chi bộ độc lập; có 72 xóm thoát khỏi diện nguy cơ không còn chi bộ. Đối với Đề án 5155, sau 5 năm thực hiện, đã kết nạp được 777 quần chúng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Đảng; thành lập được 34 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp… 

Lê Văn Lĩnh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Hội nghị quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú


Nghệ An Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Nghệ An Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị


Trao quyết định bổ nhiệm 02 phó giám đốc Sở Công Thương

Trao quyết định bổ nhiệm 02 phó giám đốc Sở Công Thương


Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020


Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng các cấp


Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử


Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An triển khai sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện

Nghệ An triển khai sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020


Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020


Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020


Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An


Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường