Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2018

Chín tháng đầu năm 2018, trên cơ sở thực hiện Kết luận 04-KL/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy các cấp, ngành Tổ chức đã khắc phục những khó khăn, chủ động, tích cực, nỗ lực phấn đấu để tham mưu và hoàn thành một khối lượng lớn các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó có một số kết quả nổi bật

Chín tháng đầu năm 2018, trên cơ sở thực hiện Kết luận 04-KL/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy các cấp, ngành Tổ chức đã khắc phục những khó khăn, chủ động, tích cực, nỗ lực phấn đấu để tham mưu và hoàn thành một khối lượng lớn các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó có một số kết quả nổi bật sau:

Thứ nhất: Ngành đã tập trung tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy các cấp đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và cán bộ diện cấp ủy quản lý năm 2017 đúng theo hướng dẫn, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy. Kết quả: có 16/29 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy được phân loại vững mạnh và trong sạch vững mạnh; 13/29 đảng bộ được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 58 tổ chức cơ sở đảng và 170 đảng viên được tặng Bằng khen; có 324 cán bộ, công chức thuộc diện Tỉnh ủy quản lý được đánh giá, phân loại, trong đó có 197 đồng chí được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (60,8%); 126 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ (38,9%); 01 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ (0,3%).

Đ/c Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Tổ chức

 

Thứ hai:  Toàn Ngành đã tập trung tham mưu xây dựng kế hoạch và đề án tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Kết quả, đến nay, hội đồng thẩm định cấp tỉnh đã thẩm định đề án tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của 43 cơ quan, địa phương, đơn vị, trong đó có 02 đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành. Có 19/21 đơn vị đã thực hiện chủ trương trưởng ban Tuyên giáo kiêm giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; 03/21 đơn vị thực hiện thí điểm trưởng ban Dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện; cơ bản các huyện, thành, thị đã chỉ đạo triển khai mô hình một văn phòng dùng chung cấp xã. Cấp tỉnh, ban hành Đề án số 09 –ĐA/TU, ngày 18/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thiện báo cáo khoa học gắn với tham mưu dự thảo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống chính trị cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tiếp tục khảo sát, tổ chức tập huấn cập nhật dữ liệu triển khai đề tài khoa học ứng dụng CNTT trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu tổ chức bộ máy và biên chế của hệ thống chính trị toàn tỉnh.

Thứ ba: Tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai đánh giá kết quả 2,5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về công tác tổ chức xây dựng đảng gắn với đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.Kết quả, sau 2,5 năm thực hiện, một số mục tiêu, chỉ tiêu đề ra về công tác tổ chức đảng, đảng viên bình quân hàng năm cơ bản đạt, trong đó các chỉ tiêu về xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị dự kiến đến cuối nhiệm kỳ sẽ đạt và vượt; có nhiều đề án và nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng đảng đã được Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và triển khai thực hiện.

Thứ tư:  Toàn Ngành tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ diện cấp ủy quản lý bảo đảm đúng quy trình, quy định và quy chế của Đảng. Đặc biệt, 9 tháng đầu năm đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc tự kiểm tra, rà soát công tác cán bộ theo chỉ đạo của Trung ương; tham mưu bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế, quy trình về công tác tổ chức xây dựng đảng. Cấp tỉnh, đã tham mưu ban hành 03 quy định mới về công tác cán bộ: Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về một số chế độ, chính sách của Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Thứ năm: Coi trọng công tác tham mưu phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; trọng tâm là việc tham mưu ban hành Kết luận 76-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày13/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về "nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An; tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện mô hình chi bộ cơ quan phường, xã, thị trấn; mô hình bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch UBND. Đặc biệt 9 tháng đầu năm, đã tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức đánh giá, sơ kết 02 thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Kết quả toàn tỉnh đã có 418 quần chúng ở các khối, xóm, bản thuộc phạm vi Đề án được tham gia lớp cảm tình đảng, trong đó có 151 quần chúng ưu tú được kết nạp đảng; giảm được 20 xóm không có chi bộ so với năm 2016; có 49 xóm thoát khỏi diện nguy cơ không còn chi bộ. Việc thực hiện Đề án 5155 đã được quan tâm thực hiện. Kết quả, sau 4 năm thực hiện, đã kết nạp được 587 quần chúng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Đảng; thành lập được 29 tổ chức Đảng… 

Lê Văn Lĩnh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An


Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh, năm 2019 (khóa II)

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh, năm 2019 (khóa II)


Đoàn Cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nghiên cứu thực tế tại huyện Quỳ Châu

Đoàn Cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nghiên cứu thực tế tại huyện Quỳ ChâuSở Nội vụ kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức năm 2019

Sở Nội vụ kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức năm 2019


Đoàn học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 đi thực tế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Đoàn học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 đi thực tế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh


Tỉnh ủy Nghệ An bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho nhiệm kỳ 2020-2025

Tỉnh ủy Nghệ An bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho nhiệm kỳ 2020-2025


Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019: Rõ ràng, chặt chẽ và thực chất hơn

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019: Rõ ràng, chặt chẽ và thực chất hơn


56 thí sinh vượt qua vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2019

56 thí sinh vượt qua vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2019


Một số cán bộ diện tỉnh quản lý nghỉ hưu từ tháng 11/2019

Một số cán bộ diện tỉnh quản lý nghỉ hưu từ tháng 11/2019


Nghệ An bổ sung chính sách hỗ trợ cho đội ngũ dôi dư do sáp nhập

Nghệ An bổ sung chính sách hỗ trợ cho đội ngũ dôi dư do sáp nhập


Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2019

Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2019


Chuyển giao một số đơn vị trực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý

Chuyển giao một số đơn vị trực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý