Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Một số kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn của tỉnh Nghệ An

Ngay sau khi có Kế hoạch của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc và xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, cần có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, phù hợp với thực tiễn của địa phương

Ngay sau khi có Kế hoạch của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc và xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, cần có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, phù hợp với thực tiễn của địa phương, qua gần một năm thực hiện đã bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể:

1. Kết quả thực hiện tổ chức lại văn phòng cấp ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Đề án tổ chức lại văn phòng cấp ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh. Theo đó, Đề án đã sắp xếp lại một số vị trí việc làm như: Tiếp nhận nhiệm vụ kế toán của các ban Tỉnh ủy và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; lái xe, văn thư, phục vụ, thủ quỹ của các ban về Văn phòng Tỉnh ủy; sáp nhập và tổ chức lại các phòng của Văn phòng Tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng: Sáp nhập phòng Kinh tế với phòng Tổng hợp thành phòng Tham mưu Tổng hợp; sáp nhập phòng Hành chính -Tiếp dân với phòng Lưu trữ thành phòng Hành chính - Lưu trữ. Kết quả sau sáp nhập, tổ chức lại: Đầu mối tổ chức bên trong của Văn phòng Tỉnh ủy giảm từ 07 phòng xuống 05 phòng; giảm được 02 trưởng phòng và 07 phó phòng.

2. Kết quả thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của các ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ cấp tỉnh. Ngày 04/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 10-ĐA/TU về "Sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Nghệ An". Theo đó, chuyển phòng khám, quản lý sức khỏe cán bộ của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh. Phòng khám chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Hội đồng chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh, theo dõi quản lý sức khoẻ cán bộ và đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Phòng khám thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là khám chữa bệnh, phục vụ, theo dõi chăm sóc sức khoẻ cán bộ và quản lý, lưu trữ hồ sơ sức khoẻ cán bộ trong diện quản lý theo chế độ mật. Cơ cấu đồng chí Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh, kiêm Trưởng Phòng khám để thuận lợi trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ban. Bố trí biên chế Ban BVCSSKCB tỉnh tối đa không quá 5 cán bộ chuyên trách, giảm 6 biên chế (từ 11 biên chế xuống còn 5 biên chế).

3. Kết quả sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả:

- Có 21/21 đơn vị hành chính cấp huyện đề xuất giải thể phòng y tế, chuyển chức năng quản lý nhà nước về y tế và biên chế về phòng lao động thương binh và xã hội.

- Có 3/21 đơn vị hành chính cấp huyện đề nghị giải thể phòng dân tộc và chuyển chức năng quản lý nhà nước về dân tộc và biên chế về phòng tài chính - kế hoạch huyện (Tương Dương), về phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Thanh Chương), về văn phòng HĐND-UBND (Quỳ Châu).

- Có 3/21 đơn vị hành chính cấp huyện đề nghị giải thể ban dân tộc của HĐND huyện và chuyển chức năng, nhiệm vụ về ban kinh tế - xã hội HĐND huyện (Tương Dương; Thanh Chương; Kỳ Sơn).

- Có 2/21 đơn vị hành chính cấp huyện đề nghị sáp nhập phòng tư pháp với Văn phòng HĐND & UBND huyện (Quỳnh Lưu; Hoàng Mai).

- Có 01/21 đơn vị hành chính cấp huyện đề nghị giải thể trung tâm học tập cộng đồng cấp xã (Hoàng Mai).

- Có 01/21 đơn vị hành chính cấp huyện đề nghị xây dựng trung tâm hành chính công (Con Cuông).

- Có 2/2 đảng bộ khối đề xuất giảm 01 ban trên cơ sở sáp nhập ban tổ chức và ban tuyên giáo.

4. Kết quả thực hiện thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi có đủ điều kiện

- Có 21/21 địa phương đề xuất thực hiện chủ trương trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc cấp huyện, trong đó, năm 2018 có 4 đơn vị đã thực hiện (Đô Lương, Yên Thành, Hưng Nguyên, Quỳ Hợp); năm 2019, sẽ triển khai tại 09 đơn vị (Diễn Châu, Quế Phong, Tương Dương, Con Cuông, thành phố Vinh, Quỳ Châu, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Anh Sơn); năm 2020, triển khai tại 7 đơn vị còn lại (Thái Hòa, Thanh Chương, Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Cửa Lò, Nghĩa Đàn, Nam Đàn).

- Có 11/21 địa phương thí điểm trưởng ban tổ chức cấp ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện (Vinh; Cửa Lò; Diễn Châu; Con Cuông; Yên Thành;  Hoàng Mai; Quế Phong; Quỳ Châu; Quỳnh Lưu; Thanh Chương; Nghi Lộc).

- Có 11/21 địa phương thí điểm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp huyện (Vinh; Cửa Lò; Diễn Châu; Con Cuông; Yên Thành;  Hoàng Mai; Quế Phong; Quỳnh Lưu; Thanh Chương; Nghi Lộc; Kỳ Sơn).

- Có 04/21 địa phương thí điểm hợp nhất ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ cấp huyện (Vinh; Cửa Lò; Hoàng Mai; Quỳnh Lưu).

- Có 04/21 địa phương thí điểm hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra cấp ủy với thanh tra cấp huyện (Vinh; Cửa Lò; Hoàng Mai; Quỳnh Lưu).

- Có 01/21 địa phương thí điểm hợp nhất Văn phòng Thị ủy với Văn phòng HĐND, UBND thị xã thành Cơ quan Văn phòng Thị ủy - HĐND - UBND thị xã Cửa Lò.

5. Kết quả thực hiện chủ trương trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Đến nay 21/21 đơn vị hành chính cấp huyện đã hoàn thành chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị là chủ tài khoản của trung tâm; chịu trách nhiệm về hoạt động của ban tuyên giáo, đồng thời chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị. Phó giám đốc trung tâm điều hành công việc theo sự phân công của giám đốc, chịu trách nhiệm chuyên môn của trung tâm.

6. Kết quả thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp. Kết quả thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

- Về mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp huyện có 13/21 (61,9%) bí thư, 7/21( 33,3%) phó bí thư thường trực, 1/21 (4,8%) ủy viên ban thường vụ cấp ủy huyện được bầu đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cấp xã có 392/480 (81,7%) bí thư,  86/480 (17,9%) phó bí thư đảng ủy, 2/480 (0,4%) ủy viên ban thường vụ trực đảng của đảng ủy xã được bầu đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021.

- Về mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã: Đối với cấp huyện: Hiện tại đang nghiên cứu để triển khai thực hiện. Đối với cấp xã: đã triển khai thực hiện 5/480 xã.

7. Kết quả xây dựng đề án và triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định

- Đối với cấp huyện: có 2/21 đơn vị dưới 50% tiêu chuẩn về quy mô diện tích (thị xã Cửa Lò và huyện Hưng Nguyên) và 4/21 đơn vị chưa đạt theo quy định về số đơn vị hành chính cấp xã (thị xã Thái Hòa 7/10, huyện Con Cuông 13/16, huyện Quỳ Châu 12/16, huyện Quế Phong 14/16).

- Đối với cấp xã: Có 50/480 xã (chiếm 10,4%) đạt 100% cả 02 tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích; 430/480 xã (chiếm 89,5%) chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số hoặc diện tích, trong đó có 22 xã (chiếm 4,58%) xã dưới 50% của cả tiêu chuẩn về diện tích và dân số. Có 288/480 đơn vị dưới 50% tiêu chuẩn về diện tích; 34/480 đơn vị dưới 50% tiêu chuẩn về dân số.  Hiện tại, 21/21 đơn vị đang xây dựng đề án chi tiết để tổng hợp toàn tỉnh theo kế hoạch. 

- Đối với khối, xóm, bản: Có 170/5884 xóm đạt tiêu chí số hộ gia đình, 5.714/5884 không đạt tiêu chí số hộ gia đình. Theo kết quả thẩm định của các hội đồng đang trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe, cho ý kiến, phê duyệt, dự kiến toàn tỉnh sẽ sáp nhập 2.326 khối, xóm, bản. Hiện tại, huyện Tân Kỳ là huyện đầu tiên trên toàn tỉnh có 17/22 xã, thị trấn đã xin ý kiến toàn bộ cử tri và thông qua HĐND cấp xã sáp nhập 93 xóm (từ 213 xóm còn 120 xóm) và đã gửi hồ sơ về Sở Nội vụ thẩm định báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh vào kỳ họp thứ 7. Huyện Anh Sơn, có 7/21 xã, thị trấn đã xin ý kiến toàn bộ cử tri và thông qua HĐND xã sáp nhập 33 xóm (từ 86 xóm còn 53 xóm).

Tin cùng chuyên mục

Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế

Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế


Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các Hội nghị TW Đảng khóa XII

Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các Hội nghị TW Đảng khóa XII


Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII


Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2020


Bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng


Khai mạc trọng thể Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14, khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14, khóa XII


Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020


Hội thảo khoa học Công tác đánh giá cán bộ - những vấn đề lý luận và thực tiễn

Hội thảo khoa học Công tác đánh giá cán bộ - những vấn đề lý luận và thực tiễn


Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát


Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng


Khẩn trương hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 05 vụ án trọng điểm

Khẩn trương hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 05 vụ án trọng điểm


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng


Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11


Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ

Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ


Hội nghị tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức

Hội nghị tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức