Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Một số điểm mới về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Trung ương về về phát triển kinh tế tư nhân, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, ngày 27/9/2021, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

(Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW), thay thế Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 30/01/2013 về thực hiện thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng (Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW).

Qua đối chiếu, Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW có những điểm mới cơ bản so với Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW như sau:

Một là, về đối tượng kết nạp vào Đảng: Sau hơn 8 năm tiến hành thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện, trong phạm vi doanh nghiệp vừa và nhỏ, ở các đảng bộ tỉnh, thành phố Trung ương vào Đảng, Trung ương đã tổng kết, rút kinh nghiệm, bỏ chủ trương thí điểm, trong đối tượng, phạm vị hẹp chuyển sang thực hiện thống nhất việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng trong toàn Đảng, không phân biệt quy mô của doanh nghiệp.

Hai là, về thẩm quyền xem xét, kết nạp: Theo Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW thì việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng phải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý bằng văn bản, ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy và tương đương xem xét, quyết định; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW đã giao cho ban thường vụ huyện, thành, thị ủy và tương đương xem xét, quyết định kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, không phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ba là, không quy định điều kiện doanh nghiệp phải có tổ chức Đảng, hoặc công đoàn mới xem xét kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng.

Để đạt mục đích tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp tư nhân; xây dựng, củng cố, phát triển đội ngũ đảng viên gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW đã hướng dẫn cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục xem xét kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng; giao cho các tỉnh, thành, ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Hướng dẫn đến các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc nhằm thống nhất về nhận thức, trách nhiệm, mục đích, yêu cầu của việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; kiểm tra, giám sát cấp uỷ trực thuộc trong việc tạo nguồn và thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định về việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng với phương châm coi trọng chất lượng, bảo đảm chặt chẽ về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản có liên quan của Đảng.

Trong hơn 8 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW (2013-2021), các cấp ủy trong toàn tỉnh đã bồi dưỡng và kết nạp được 23 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Quá trình thực hiện đã tác động tích cực đến nhận thức của các chủ doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến hoạt động của tổ chức Đảng và tham gia học tập các lớp bồi dưỡng để kết nạp vào Đảng. Các doanh nghiệp tư nhân có chủ doanh nghiệp được kết nạp vào Đảng đều hoạt động hiệu quả, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, có chính sách thu hút, quan tâm đến người lao động, đồng thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp hoạt động.

Tuy nhiên, kết quả bồi dưỡng, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng như trên là còn hạn chế do công tác triển khai tuyên truyền, quán triệt Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW và một số văn bản khác gắn với việc vận động chủ doanh nghiệp vào Đảng ở nhiều địa phương chưa quyết liệt, hiệu quả, một số cấp ủy chưa kiên trì, có tâm lý e ngại khi tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp vào Đảng.

Để thực hiện tốt Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, cấp ủy các cấp cần nghiên cứu, phổ biến, tổ chức thực hiện có hiệu quả, chú trọng một số giải pháp sau:

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động để chủ doanh nghiệp nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng, nhất là chủ doanh nghiệp, công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ trẻ...

Khi có điều kiện, cần tổ chức tôn vinh các doanh nghiệp có tổ chức đảng, có chủ doanh nghiệp là đảng viên.

Do đã giao thẩm quyền xem xét kết nạp cho ban thường vụ các huyện, thành, thị, ủy và tương đương nên các cấp ủy các cấp cần đề cao trách nhiệm, tránh tình trạng chạy chạy theo số lượng, không coi trọng đúng mức động cơ, tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục kết nạp người vào Đảng.

Nguyễn Văn Chung 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục


Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022


Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ


Hội thảo khoa học trực tuyến về “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”

Hội thảo khoa học trực tuyến về “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”