Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Mãi ngời sáng con đường Cách mạng Tháng Mười

Trong tiến trình phát triển cách mạng trên phạm vi thế giới hơn 100 năm qua và thành tựu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong nhiều thập niên qua đã chỉ rõ Cách mạng Tháng Mười như một sự kiện mang ý nghĩa thời đại của thế kỷ XX, đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ quá trình phát triển thế giới

Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi năm 1917 đã “mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới”[1]. Mặc cho kẻ thù ra sức tuyên truyền xuyên tạc, bôi đen, nhưng với tất cả những thành tựu và kể cả những sai lầm, thất bại diễn ra hơn một thế kỷ qua, Cách mạng Tháng Mười vẫn tỏa sáng, khẳng định sức sống, giá trị thời đại của nó.

Trong tiến trình phát triển cách mạng trên phạm vi thế giới hơn 100 năm qua và thành tựu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong nhiều thập niên qua đã chỉ rõ Cách mạng Tháng Mười như một sự kiện mang ý nghĩa thời đại của thế kỷ XX, đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ quá trình phát triển thế giới. Cách mạng Tháng Mười là thắng lợi vĩ đại không chỉ của nhân dân các dân tộc Nga mà còn là thắng lợi của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã mở ra cục diện hoàn toàn mới đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, đã giải phóng hàng trăm triệu người khỏi xiềng xích nô lệ, đã mở ra thời kỳ sụp đổ của chủ nghĩa thực dân, tạo điều kiện cho hàng trăm quốc gia vốn là thuộc địa đã giành được độc lập dân tộc. Liên Xô đã trở thành thành trì của hòa bình thế giới, chỗ dựa vững chắc của nhân dân thế giới đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên phạm vi toàn thế giới trong thế kỷ XX.

Đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra con đường giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức đế quốc thực dân. Đến với Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa xã hội, những người yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX tựa như người đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn. Từ tình cảm tốt đẹp đến niềm tin khoa học, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi; và chính Người đã dẫn dắt nhân dân đi trên con đường Cách mạng Tháng Mười.

Tháng 7/1920, khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin. Nguyễn Ái Quốc sớm nắm bắt được cốt lõi trong tư tưởng của V.I.Lênin: vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. Luận cương đã giải đáp cho Người về con đường giành độc lập dân tộc và tự do cho đồng bào Việt Nam mà Người đang kỳ công tìm kiếm. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc đi đến nhận thức rõ ràng về con đường giải phóng dân tộc của Việt Nam. Người khẳng định rằng, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Người đã thức tỉnh, vận dụng sáng tạo, hướng dẫn cả dân tộc đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga- đó là con đường gắn mục tiêu độc lập dân tộc với mục tiêu chủ nghĩa xã hội, gắn cách mạng Việt Nam với xu thế thời đại.

Dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga, với đường lối đúng đắn, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc; làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Là một đảng mácxit- lêninnit chân chính, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình, luôn tiếp thu, vận dụng những bài học vô giá của Cách mạng Tháng Mười. Đó là trong quá trình đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề có tính chất sống còn là phải bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tập hợp rộng rãi mọi lực lượng để xây dựng, bảo vệ chính quyền của nhân dân lao động, thực hiện mục tiêu lý tưởng của cách mạng. Trong quá trình đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam, bằng những chính sách đúng đắn của mình, đã giữ vững lòng tin yêu của quần chúng nhân dân, giữ vững và phát huy sức mạnh của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã đi vào lịch sử với tính cách là một thành quả của chủ nghĩa xã hội và vì thế nó không thể bị lãng quên. Với cách mạng Tháng Mười và với lý tưởng cao đẹp của nó “cách mạng quốc tế tương lại sẽ xây dựng lên lâu đài xã hội chủ nghĩa của mình”[2].

Ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười không bao giờ tắt. Cách mạng Tháng Mười không chỉ mang ý nghĩa một cuộc cách mạng chính trị mà còn là thành quả của văn hóa, văn minh nhân loại. Với tinh thần đó, tinh thần Cách mạng Tháng Mười sẽ sống mãi với xã hội loài người, với sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta. Ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười là ở chính vị trí tiên phong và vai trò mở đường của nó, ở ý nghĩa lịch sử toàn cầu của nó, ở giá trị vĩnh hằng của nó./.

Nguyễn Thị Hồng Vui 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 


[1] Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 12, tr.301.

[2] . V.I. Lênin Toàn tập, Nxb Tiến bộ Matxcơva, 1997, tập 36, tr.473.

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản

Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng


Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia


Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước

Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022


Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022

Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022


Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh