Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Liên đoàn Lao động tỉnh đang quản lý 06 ban, 21 liên đoàn lao động huyện, thành, thị, 08 công đoàn ngành, 06 công đoàn cơ sở trực thuộc, 03 đơn vị trực thuộc. Tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách hưởng lương từ ngân sách công đoàn là 143 người. Tổng số đoàn viên công đoàn là 171.283 người/tổng số công nhân viên chức lao động 185.607 người. Tổng số công đoàn cơ sở là 2.885 đơn vị.

 

Thực hiện nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-LĐLĐ, ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; Tổ chức quán triệt đến cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh, trên cơ sở đó chỉ đạo các đơn vị triển khai đến công đoàn cơ sở, công nhân viên chức lao động toàn tỉnh.

Năm 2022, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh có nhiều đổi mới trong công tác điều hành, lãnh đạo chỉ đạo, trách nhiệm, linh hoạt, thiết thực, kịp thời, có tính chuyên nghiệp; Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu tổ chức đánh giá kết quả chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh, ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2026; Ký chương trình phối hợp công tác với cấp ủy của 21 huyện, thành, thị; Tổ chức 05 buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh với cấp ủy địa phương; Tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp liên ngành giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với 04 cơ quan; Ký chương trình phối hợp với 07 đơn vị...

Liên đoàn Lao động tỉnh đã đạt và vượt một số chỉ tiêu theo Kế hoạch số 86/KH-LĐLĐ, ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, cụ thể:

100% đơn vị có tổ chức công đoàn với 95% công nhân, viên chức lao động được tham gia học tập, quán triệt, tiếp nhận thông tin về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật lao động của Nhà nước, các nghị quyết của công đoàn nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phát triển được 17.060/7.500 đoàn viên công đoàn là công nhân lao động trong các doanh nghiệp đạt 227,4% chỉ tiêu đề ra, thành lập 35/20 công đoàn cơ sở đạt 175% chỉ tiêu.

100% cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị dân chủ đạt chất lượng; 95% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; 72,7% số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Hiện nay đã có trên 20% số đoàn viên được hưởng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi từ các đối tác đã ký kết chương trình phối hợp; 100% đoàn viên được thăm hỏi, hỗ trợ khi có hoàn cảnh khó khăn; 80% đoàn viên, người lao động được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nghỉ mát do công đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. Có 96,5% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 87% công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, 65% công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước, nghiệp đoàn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại 06 doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Thanh Chương, Quỳ Hợp, thị xã Thái Hòa và Khu công nghiệp VSIP. Tham gia Đoàn thanh tra liên ngành do Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thành lập kiểm tra tại 25 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, Công đoàn ngành chủ trì tổ chức 48 cuộc giám sát, phối hợp với các phòng, ban, ngành tổ chức 43 cuộc giám sát, về các nội dung như: Thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, việc thực hiện pháp luật về An toàn vệ sinh lao động, bữa ăn ca...

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Liên đoàn lao động tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Chỉ đạo Liên đoàn Lao động cấp huyện, Công đoàn ngành tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan đến người lao động.

Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Công đoàn theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/02/2013 của Bộ Chính trị, về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền, các sở, ban ngành cùng cấp ký kết các chương trình, quy chế phối hợp, kế hoạch hoạt động nhằm kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền lợi, giải quyết những vấn đề khó khăn, bức thiết của đoàn viên, người lao động, tập trung trước hết về vấn đề nhà ở, trường học, bệnh viện, siêu thị, nơi vui chơi giải trí, cải thiện môi trường làm việc, xử lý các tình huống đột xuất ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của người lao động; đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với công nhân lao động; đề xuất ưu tiên dành nguồn quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân lao động theo tinh thần Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức, đơn vị kinh tế, xã hội xây dựng các chương trình phối hợp, thỏa thuận hợp tác, chương trình phúc lợi có tính lâu dài, toàn diện, tạo sức mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, huy động các nguồn lực chăm lo lợi ích cho đoàn viên. Tiếp tục phát triển các mô hình hoạt động hiệu quả như: Nâng cao “Chất lượng bữa ăn ca”,“Chương trình phúc lợi đoàn viên”, Chương trình “Tết Sum vầy”, “Mái ấm công đoàn”, các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”...

2. Tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên và người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam cùng các chỉ thị, nghị quyết khác có liên quan. Phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền để người sử dụng lao động, cán bộ, đoàn viên và người lao động nhận diện các hành vi lợi dụng việc thành lập và hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp để xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cho công nhân; bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, trình độ, kỹ năng, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, ý thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động; triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng, lôi kéo, kích động công nhân, người lao động ngừng việc tập thể, đình công trái pháp luật, gây rối, làm mất an ninh, trật tự.

Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử Công đoàn Nghệ An, chuyên mục Lao động và Công đoàn trên Báo Nghệ An, Đài Phát thanh, Truyền hình Nghệ An và các trang tin facebook, nhóm Zalo công đoàn để truyền tải thông tin kịp thời đến với đông đảo đoàn viên, người lao động. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội trong hệ thống công đoàn tỉnh Nghệ An.

3. Tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế xã hội

Tiếp tục phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn tỉnh; Hàng năm có tổng kết phong trào, trao thưởng cho các nhân đạt bằng lao động sáng tạo, sáng kiến kinh nghiệm trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhân dịp tổng kết hoạt động công đoàn. Qua đó để nhân rộng và khích lệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện phong trào hiệu quả hơn.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn phát động công nhân viên chức lao động tham gia tích cực phong trào thi đua xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Hàng năm tổ chức xét công nhận đơn vị văn hóa.

Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua, phối hợp với chuyên môn phân công nhiệm vụ phù hợp năng lực, sở trường của Đoàn viên, người lao động, thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời. Chọn điểm, chọn chuyên đề chỉ đạo, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng để tạo nên động lực thúc đẩy phong trào thi đua.

4. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung phương pháp hoạt động, nâng cao trách nhiệm và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn

Chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiến tới Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Nghệ An. Chỉ đạo các cấp công đoàn sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Công đoàn các cấp là cán bộ ưu tú, có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có đủ năng lực tổ chức hoạt động công đoàn đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tăng cường xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW. Chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt công đoàn theo hướng chuyên đề, tăng cường các diễn đàn tương tác giữa đoàn viên với đoàn viên, giữa đoàn viên, người lao động với Thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp.

Tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thực hiện chủ đề năm 2023 “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”, hoàn thành việc quản lý đoàn viên qua phần mềm, cấp thẻ cho đoàn viên và nâng cao chất lượng đoàn viên.

Chỉ đạo các cấp công đoàn đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, kết hợp sinh hoạt chuyên đề, câu lạc bộ gắn với hoạt động lồng ghép để tập hợp người lao động. Chú trọng xây dựng mô hình điểm trong các hoạt động để nhân rông mô hình toàn tỉnh; Tăng cường hoạt động phối kết hợp với các ngành, các đơn vị tạo sức mạnh tổng hợp, trong hoạt động Công đoàn.

Chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện tốt các nguồn thu, chi ngân sách công đoàn theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

Thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn các cấp có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoànđặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở theo hướng cầm tay chỉ việc.

Đ.A 

Tin cùng chuyên mục

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”


Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy


Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ

Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ


Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022


Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022

Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022


Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Nghệ An

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Nghệ An


Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI


Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị


Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp


Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)

Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư


Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)