Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 19/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 04-TT/TU về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn toàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, người lao động vào tổ chức công đoàn; đã tích cực tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục, phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động sáng tạo... góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tuy nhiên, hoạt động công đoàn trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là cơ sở ngoài quốc doanh đạt tỷ lệ còn thấp; nội dung và phương pháp hoạt  động công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở còn chậm đổi mới, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu; dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến việc làm, thu nhập, tâm tư, tình cảm của người lao động và hoạt động công đoàn.

Thời gian tới, tình hình trong nước và thế giới được dự báo tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, tích cực, còn có không ít những khó khăn, thách thức, làm ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng và đời sống đoàn viên công đoàn, người lao động. Việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn có ý nghĩa của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn.

Để tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội  Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

2. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo ban chấp hành công đoàn cùng cấp chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thành công đại hội, trong đó cần bảo đảm các nội dung:

- Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn 5 năm qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải dựa trên dự báo sát, đúng tình hình, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp.

- Lãnh đạo thực hiện công tác nhân sự công đoàn các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, cán bộ chủ chốt công đoàn khóa mới phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, quan tâm những đồng chí trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, am hiểu sâu sắc tình hình công nhân lao động và doanh nghiệp; có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ công đoàn các cấp, cán bộ chuyên trách không đủ thời gian tái cử.

3. Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với ban thường vụ huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các sở có công đoàn ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chỉ đạo ban chấp hành liên đoàn lao động huyện, thành, thị, công đoàn ngành, công đoàn viên chức, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, công tác nhân sự, lựa chọn hình thức tổ chức đại hội phù hợp với tình hình tại đơn vị, ngành, địa phương và diễn biến dịch Covid-19; xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.   

Thời gian tiến hành đại hội: Cấp cơ sở hoàn thành trước 31/5/2023 (những công đoàn cấp trên trực tiếp có từ 200 công đoàn cơ sở trở lên cho phép tổ chức đại hội sớm hơn, bắt đầu từ tháng 12/2022); cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/7/2023. Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX hoàn thành trước ngày 31/10/2023.

Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện các công trình, sản phẩm chào mừng đại hội, biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, người lao động.

4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của công nhân viên chức, lao động và tổ chức công đoàn; hỗ trợ kinh phí để các cấp công đoàn tổ chức đại hội.

5. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn các cấp tổ chức thành công đại hội.

6. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp bảo đảm theo đúng quy định.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn. Phối hợp tuyên truyền, biểu dương các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, người lao động.

8. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, xử lý thông tin khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp.

9. Ban Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên nắm bắt tình hình đại hội công đoàn các cấp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn thẩm định nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, phối hợp với các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tri này và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thông tri này phổ biến đến chi bộ.

 

Tin cùng chuyên mục

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chung vui ngày hội Đại đoàn kết tại xã Quỳnh Lương - Quỳnh Lưu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chung vui ngày hội Đại đoàn kết tại xã Quỳnh Lương - Quỳnh Lưu


Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững


Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đại hội đại biểu lần thứ VII

Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đại hội đại biểu lần thứ VII


Dấu ấn một nhiệm kỳ “Hội Cựu chiến binh Nghệ An phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới”

Dấu ấn một nhiệm kỳ “Hội Cựu chiến binh Nghệ An phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới”


Xứng đáng là lực lượng tiền phong của Đảng

Xứng đáng là lực lượng tiền phong của Đảng


Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai


Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII


Tập trung hỗ trợ cho các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra

Tập trung hỗ trợ cho các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra


Nghệ An: 100% đơn vị hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện với nhiều điểm mới

Nghệ An: 100% đơn vị hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện với nhiều điểm mới


Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc


Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 6

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 6


Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Nghệ An nhân dịp lễ Vu Lan

Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Nghệ An nhân dịp lễ Vu Lan


Đoàn Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An

Đoàn Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An


Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương

Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương


Nghệ An và Xiêng Khoảng trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn

Nghệ An và Xiêng Khoảng trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn