Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019: Rõ ràng, chặt chẽ và thực chất hơn

Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình; từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Năm nay, theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, đối tượng, phương pháp đánh giá, xếp loại được đổi mới theo hướng chặt chẽ, rõ ràng, thực chất hơn và nhằm khắc phục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018.         

Thực hiện Quy định số 132- QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định 132-QĐ/TW (thay thế Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 215-KH/TU, ngày 28/10/2019.

 Kế hoạch kiểm điểm năm 2019 trên cơ sở kế thừa những điểm tốt trong Kế hoạch số 158-KH/TU, ngày 30/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và có điều chỉnh theo hướng giản lược, giảm bớt một số quy trình, thủ tục đánh giá xếp loại rườm rà, mang tính hình thức để khắc phục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm điểm năm 2018 và các quy định về đánh giá, xếp loại, khen thưởng, tổ chức đảng, đảng viên theo Hướng dẫn 16-HD/BTCTW trước đây. Đồng thời, trong Kế hoạch đã hướng dẫn, cụ thể hóa các nội dung theo tinh thần Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quản lý các cấp áp dụng nhằm thực hiện thống nhất.

Về một số điểm mới bổ sung, sửa đổi trong kế hoạch kiểm điểm năm 2019:

 Bổ sung mục đích, yêu cầu kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên quán triệt sâu sắc nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và đánh giá, xếp loại không phản ánh đúng thực chất. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải thực hiện nghiêm túc và cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

 Hướng dẫn cụ thể việc nhận diện 27 biểu biện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó lưu ý cá nhân liên hệ các biểu hiện phù hợp với từng đối tượng đảng viên là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nông dân, công nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên hưu trí không tham gia công tác tại địa phương, cụ thể như: Đối với đảng viên là công nhân, nông dân, người lao động, học sinh: Khi kiểm điểm cần làm rõ nội dung về thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, công tác xóa đói giảm nghèo, không trông chờ ỷ lại,...Đối với đảng viên hưu trí không tham gia công tác tại địa phương: Cần đi sâu kiểm điểm về sự gương mẫu chấp hành pháp luật, chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, kỷ luật phát ngôn,…Từng đảng viên tự đối chiếu, nhận diện theo 5 cấp độ: Không có biểu hiện; có biểu hiện nhưng chưa rõ; có biểu hiện nhưng không thường xuyên hoặc có biểu hiện thường xuyên, vi phạm nghiêm trọng, vi phạm rất nghiêm trọng và đề ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa đối với từng biểu hiện cụ thể trong thời gian tới. Trên cơ sở tự đánh giá, xác định của đảng viên, chi bộ tổ chức kiểm điểm: Đối với các trường hợp có biểu hiện thường xuyên, vi phạm nghiêm trọng, vi phạm rất nghiêm trọng tùy theo nội dung, tính chất, mức độ vi phạm phải xem xét xử lý hoặc đề nghị cấp trên xem xét xử lý về đảng, chính quyền, đoàn thể bằng các hình thức tương ứng; đối với các trường hợp có biểu hiện nhưng không thường xuyên thì kiểm điểm rút kinh nghiệm. 

Một điểm mới rất đáng chú ý là trong Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhấn mạnh một số nội dung về khung tiêu chuẩn, định mức chất lượng đạt được (theo 04 cấp độ: xuất sắc, tốt, trung bình, kém) và phương pháp xếp loại đối với tập thể, cá nhân nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện năm 2018. Đồng thời, bỏ thang điểm trong các mức xếp loại theo đúng tinh thần Hướng dẫn số 21-HD/TW. Quá trình triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý cho thấy đây là việc khó, đòi hỏi phải công tâm, khách quan, đúng thực chất thì mới có hiệu quả thiết thực. Các tập thể, cá nhân được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" phải có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo, khẳng định vị trí hàng đầu, điển hình để các tổ chức đảng khác học tập, noi theo; một số tiêu chí quan trọng, kết quả thực hiện phải đạt cấp độ "xuất sắc". Do vậy, các tập thể, cá nhân được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" phải được đánh giá kỹ và thực sự tiêu biểu và tỷ lệ số được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Về sửa đổi các chủ thể tham gia đánh giá: Việc thực hiện đánh giá đa chiều (cấp trên đánh giá cấp dưới, cùng cấp đánh giá lẫn nhau, cấp dưới đánh giá cấp trên) được Trung ương chỉ đạo thực hiện nêu trong Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương là cách đánh giá khoa học đã được nhiều địa phương, đơn vị áp dụng và phần nào có hiệu quả. Tuy nhiên, do việc cung cấp, tiếp nhận thông tin phục vụ cho đánh giá hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đánh giá chưa được khắc phục nên việc đánh giá của chủ thể cùng cấp, cấp dưới còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp, phát sinh nhiều thủ tục, giấy tờ. Vì vậy, Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW hướng dẫn chỉ thực hiện đối với chủ thể tham gia đánh giá ở cấp trên. Thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã hướng dẫn về đối tượng, nội dung lấy ý kiến của chủ thể tham gia đánh giá ở cấp trên cho phù hợp để có thêm căn cứ đánh giá, xếp loại chính xác hơn.

Về thời hạn đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý: Tại Điểm 3.4, Mục III, Quy định số 1953-QĐ/TU, ngày 03/5/2018 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý quy định: “Mỗi nhiệm kỳ đánh giá tổng thể 1 lần đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý vào cuối năm thứ 4 của nhiệm kỳ”. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cấp lưu ý gắn việc đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý vào cuối năm thứ tư của nhiệm kỳ với việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2019; kết quả xếp loại cả nhiệm kỳ căn cứ kết quả xếp loại từng năm trong nhiệm kỳ và sau khi có kết quả xếp loại năm 2019; hoàn thành việc đánh giá, xếp loại nhiệm kỳ trong quý 1/2020.

Kế hoạch số 215 - KH/TU đã bổ sung một số điểm lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đảng viên chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị mới; đảng viên sinh hoạt tạm thời; cá nhân chuyển đến là người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị mà không liên quan đến mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị mới thì không áp dụng quy định “Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu”; đảng viên vi phạm kỷ luật ở tổ chức đảng nơi công tác trước đó nhưng bị xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật ở tổ chức đảng mới chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức đảng nơi xảy ra vi phạm. Việc bổ sung một số nội dung nêu trên để khắc phục những vướng mắc trong tổ chức thực hiện năm 2018. Kế hoạch ban hành kèm theo 05 mẫu về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể, cá nhân thực hiện thống nhất chung trong toàn tỉnh.

Trong Kế hoạch cũng nêu rõ: Để phù hợp với các nội dung theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành các quy định về nội dung, tiêu chí, nguyên tắc, phương pháp đánh giá, xếp loại tổ chức đảng cấp trên cơ sở và cấp cơ sở; nội dung, tiêu chí, nguyên tắc, phương pháp đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp và phiếu đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy để các đảng bộ có cơ sở đánh giá, nhận xét và tự nhận loại. Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc do các huyện, thành, thị ủy và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, điều chỉnh, bổ sung phiếu đánh giá, xếp loại phù hợp để các đảng bộ, chi bộ cơ sở tự đánh giá, nhận loại.

Theo Kế hoạch 215-KH/TU, công tác kiểm điểm và hoàn tất hồ sơ báo cáo kết quả kiểm điểm cho cấp trên cho phải bảo đảm tiến độ: Cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 30/11/2019; cấp trên cơ sở, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, trường đại học, cao đẳng công lập thuộc tỉnh hoàn thành kiểm điểm trước ngày 15/12/2019; cấp tỉnh xong trước 31/12/2019.

Vũ Hồng Hào  

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An  

 

Tin cùng chuyên mục

Công tác tư tưởng phải đạt mục tiêu: Được người, được việc, được tổ chức!

Công tác tư tưởng phải đạt mục tiêu: Được người, được việc, được tổ chức!


Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng


Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025


Hội nghị trực tuyến diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020

Hội nghị trực tuyến diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020


BTV Tỉnh ủy lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

BTV Tỉnh ủy lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội


Thường trực Tiểu ban Văn kiện tỉnh làm việc với đoàn công tác Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng

Thường trực Tiểu ban Văn kiện tỉnh làm việc với đoàn công tác Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng


Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI

Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI


Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị


Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác Đại hội Đảng bộ các cấp

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác Đại hội Đảng bộ các cấp


Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020

Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020


Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX


Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án lớn

Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án lớn