Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” tại Nghệ An

Thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, ngày 27-6-2008 Bộ Chính trị (khóa X) ra Thông báo số 165-TB/TW thông báo Kết luận về Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” (gọi tắt là Đề án 165).

Qua 12 năm triển khai thực hiện, Tỉnh Nghệ An đã bám sát yêu cầu, mục tiêu, đối tượng, nội dung, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định sự quan tâm và quyết định đúng đắn của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Giai đoạn 2009 - 2021, Nghệ An đã lựa chọn, cử 118 lượt cán bộ tham gia các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, trong đó trình độ thạc sỹ 08 đồng chí (07 tại nước ngoài, 01 phối hợp với các cơ sở đào tạo nước ngoài), bồi dưỡng chuyên môn hệ trung hạn 08 đồng chí, hệ ngắn hạn 102 lượt cán bộ, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ 38 lượt cán bộ. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào các lĩnh vực cần thiết với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của địa phương như hành chính công, quản lý công, chính sách công, quản lý kinh tế, xã hội, quản lý đô thị, quản lý giáo dục, quản lý giao thông, quản lý nguồn nhân lực,...

Thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ được tiếp thu những kiến thức, kỹ năng cơ bản, trong đó tập trung vào tư duy lãnh đạo, quản lý với tầm nhìn chiến lược, mục tiêu rõ ràng, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới, học hỏi phương pháp làm việc hiệu quả từ các nước tiên tiến, đặc biệt là nâng cao trình độ ngoại ngữ. Cán bộ sau khi hoàn thành khóa học trở về địa phương công tác, cơ bản phát huy tốt những kiến thức được học, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Một số cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng được quy hoạch, bổ nhiệm các chức vụ cao hơn. Một số cán bộ được điều động, luân chuyển công tác mới để phát triển.

Cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 165 đều có sự trưởng thành hơn, tư duy sáng tạo hơn trong công tác. Nhìn chung Đề án 165 góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ về chuyên môn, trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhìn chung, Đề án 165 được triển khai từ đầu năm 2009, đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng. Đề án đã cơ bản bám sát yêu cầu, mục tiêu, đối tượng, nội dung và tổ chức các loại hình đào tạo, bồi dưỡng đạt kết quả bước đầu; rút ra được những bài học thực tiễn bổ ích cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 165 trong thời gian tới, đề nghị Ban Chỉ đạo Đề án quan tâm, triển khai các nội dung:

- Tiếp tục thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước trên cơ sở đổi mới nội dung, chương trình, phương thức tổ chức, nhằm bảo đảm chất lượng gắn với việc sử dụng kinh phí đào tạo phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả.

- Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ đủ tiêu chuẩn, đúng đối tượng tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Đề án, gắn trách nhiệm với quyền lợi; tạo cơ chế, khung quy định để CB được cử đi học nỗ lực hoàn thành tốt chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

- Phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong quá trình học viên học tập ở nước ngoài. Tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với mở rộng hợp tác quốc tế.

- Tăng thêm chỉ tiêu cho các địa phương; mở rộng đối tượng đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, trung hạn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quán lý cấp sở, ban, ngành của các địa phương được tham gia nhằm bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quán lý, khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc và giao tiếp trong môi trường quốc tế; tuổi cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nên còn đủ một nhiệm kỳ trở lên (60 tháng), ít nhất đủ nửa nhiệm kỳ (30 tháng). Cần có sự trao đổi với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài để tinh gọn chương trình, tiếp tục thực hiện mô hình học 50% nội dung, chương trình ở trong nước và 50% nội dung, chương trình ở nước ngoài. Nên giới hạn khoảng 25 người/ đoàn để đảm bảo việc tổ chức đoàn được chu đáo, nhất là tạo cơ hội để các thành viên trong đoàn được thảo luận sâu hơn, đạt hiệu quả trong quá trình nghiên cứu.

Trần Thị Thanh Mơ 

 

Tin cùng chuyên mục

Đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An

Đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An


Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025


Một số kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU

Một số kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU


Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An


Tin tưởng và kỳ vọng Nghệ An sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc mới, vững chắc trong năm 2022 (*)

Tin tưởng và kỳ vọng Nghệ An sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc mới, vững chắc trong năm 2022 (*)


Hoàng Mai: Kết quả 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hoàng Mai: Kết quả 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Những kết quả tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị

Những kết quả tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị


Tương Dương xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

Tương Dương xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển


Nghi Lộc: Kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

Nghi Lộc: Kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển


Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân ở Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân ở Nghệ An


Nghệ An: Kiên trì sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Nghệ An: Kiên trì sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
Nghệ An: Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 20/01/2010 của Ban Bí thư về tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghệ An: Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 20/01/2010 của Ban Bí thư về tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam


Kết quả sau 5 năm thực hiện Đề án 02-ĐA/TU về “Tăng cường công tác dân vận  ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”

Kết quả sau 5 năm thực hiện Đề án 02-ĐA/TU về “Tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”