Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) của tỉnh Nghệ An

Để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020", Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phát huy tích cực vai trò, chức năng của mình trong việc tuyên truyền vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp.

Để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020", Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phát huy tích cực vai trò, chức năng của mình trong việc tuyên truyền vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp.

 

Trong giai đoạn 2013-2018, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp tổ chức thực hiện, đã thực sự có nhiều chuyển biến về chất, được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng. Các cấp Hội trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo phát động và tổ chức thực hiện, từng bước đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao trình độ cho hội viên, nông dân về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; chủ động phối hợp với các ban, ngành tổ chức quán triệt, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng được nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn. Đến nay, các cấp Hội đã phối hợp xây dựng được 158.940 mô hình phát triển kinh tế hộ, trong đó có 32.479 mô hình chăn nuôi, 41.233 mô hình trồng trọt, 36.522 mô hình thương mại, dịch vụ và 48.706 mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp khác.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành để triển khai xây dựng nhiều mô hình kinh tế góp phần tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động. Trong năm 2017, số hộ nông dân đăng ký trở thành hộ SXKDG các cấp là 272.491 hộ, tăng 1,1 lần so với năm 2013; trong đó hộ nông dân đạt hộ SXKDG cấp Trung ương là 556 hộ, cấp tỉnh là 4.072 hộ, cấp huyện là 16.359 hộ, cấp cơ sở là 125.760 hộ. Sản xuất nông, lâm, thủy sản đã chuyển dịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; tạo ra các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu điển hình của tỉnh như: Nước mắm Vạn Phần; Cam Vinh, Tương Nam Đàn, Gạo tím thảo dược Vĩnh Hoà, Lạc sen Diễn Châu... Nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông thôn hoặc làm sáng lập viên thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm liên kết, mở rộng quy mô sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, có sức cạnh tranh trên thị trường, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập. 

Phong trào đã khuyến khích, động viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Bình quân hàng năm các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã trực tiếp giúp xoá nghèo cho 467 hộ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. 

Tổ chức tư vấn, dịch vụ, dạy nghề hỗ trợ nông dân trong sản suất, phát triển kinh tế nông nghiệp. Các cấp Hội đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp, dạy nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật…đã tạo điều kiện giúp nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, đã xây dựng và phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh, dư nợ tính đến nay đạt: 49.044.205.692 đồng tăng so với đầu nhiệm kỳ là 28,6 tỷ đồng. Nguồn vốn trên đã trực tiếp đầu tư xây dựng và nhân rộng ở 274 mô hình với hơn 5000 lượt hội viên vay. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh nhận uỷ thác vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác dư nợ tính đến nay đạt là  2.193. 251 triệu,  tăng 98,075  tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nhận tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, dư nợ từ con số không đầu nhiệm kỳ, đến nay đạt: 862.344  triệu đồng. Phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức hàng ngàn lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, sản xuất hàng hóa, kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vật nuôi. Những kết quả trên từng bước khẳng định tổ chức Hội là chỗ dựa vững chắc cho hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thông qua hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền giúp các cấp Hội đã xây dựng và nhân rộng được trên 2.000 mô hình kinh tế có hiệu quả, trong đó Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng 25 mô hình với tổng số nguồn vốn hơn 9 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 2,4 tỷ đồng. Nhìn chung, các mô hình kinh tế đã phát huy được hiệu quả và có sức lan tỏa ở các địa phương trong tỉnh.

Công tác vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng năm các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Hợp tác xã năm 2012, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với thành phần kinh tế tập thể và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp cho cán bộ, hội viên nông dân, từ đó hội viên nông dân luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể cũng như vai trò của tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới trong sản xuất, kinh doanh để liên kết, giúp đỡ nhau mạnh dạn đầu tư mở rộng dịch vụ, tạo việc làm cho nông dân. Đến nay, các cấp Hội đã phối hợp và trực tiếp xây dựng được 497 mô hình kinh tế tập thể, trên 50 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và 725 Tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019


Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng


Dự thảo mức hỗ trợ mới nhất cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm ở Nghệ An

Dự thảo mức hỗ trợ mới nhất cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm ở Nghệ An


Kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, ngày 30/5/2014 về nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên

Kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, ngày 30/5/2014 về nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên


Quỳnh Lưu: Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quỳnh Lưu: Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo


Một số kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An

Một số kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An


Thủ tướng: Phải mạnh dạn, quyết tâm, dám đặt mục tiêu cao hơn

Thủ tướng: Phải mạnh dạn, quyết tâm, dám đặt mục tiêu cao hơn


Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh

Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh


Triển khai Đề án “sắp xếp cơ sở đảng giai đoạn 2019-2020” trong toàn tỉnh

Triển khai Đề án “sắp xếp cơ sở đảng giai đoạn 2019-2020” trong toàn tỉnhNghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42 –CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42 –CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam


Chín nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An năm học 2019-2020

Chín nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An năm học 2019-2020


Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước


Kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới

Kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới