Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Kết qủa sau 05 năm thực hiện công tác phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước ở Nghệ An

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vì vậy, trong 05 năm qua (2016-2021) Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng đặc biệt trong hoạt động công vụ nhằm phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức nói chung và trong các cơ quan hành chính nhà nước nói riêng.

Bên cạnh việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, lãng phí [1], Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản như: Chỉ thị số 22- CT/TU ngày 09/9/2014 “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng”; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 29/6/2017 về “ Tăng cường vai trò nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên”;  Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày -3/1/2017 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”... UBND tỉnh cũng đã ban hành các Kế hoạch, Chương trình, Đề án thực hiện công tác PCTN, từ đó góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý trong việc ngặn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức.

Để phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí có hiệu quả, ngoài  việc ban hành và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản, UBND tỉnh đã thực hiện công khai quyết định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước cho tất cả các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh hàng năm trên trang thông tin điện tử đồng thời công khai bộ thủ tục hành chính của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cập nhật các chủ trương, chính sách của tỉnh trên cổng thông tin điện tử của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ về các hoạt động của cơ quan, đơn vị mình, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm công, tài chính ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng đất...Đến nay 100% cơ quan, đơn vị đã ban hành, sửa đổi các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn về chi tiêu tài chính và sử dụng tài sản công.

Để xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành một số văn bản đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã có 50 cơ quan đơn vị ban hành được Quy chế văn hóa công sở. Trong 05 năm, UBND tỉnh đã tiến hành được 69 cuộc kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính tại 219 đơn vị. Qua kiểm tra đã xử lý kiểm điểm 22 công chức do vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 1.966 lượt cán bộ, công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác.

Đoàn kiểm tra liên ngành trao đổi với người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

Cùng với việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng, hàng năm các cơ quan đơn vị đều thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập theo quy định, tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán, thực hiện nghiêm túc Nghị định 107/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ, trong 05 năm (2016-2021), toàn tỉnh đã xử lý trách nhiệm 09 người đứng đầu tại 03 cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Bên cạnh đó cũng đã xử lý trách nhiệm 14 người đứng đầu tại 08 cơ quan, đơn vị khi để xảy ra các sai phạm trong quản lý tài chính, đất đai.

Về kết quả phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý. Qua công tác thanh tra đã phát hiện và chuyển 12 vụ việc sai phạm qua cơ quan cảnh sát điều tra, trong đó có 03 vụ việc đã được khởi tố điều tra, truy tố và xét xử về tội dnah tham nhũng với tổng số tiền thiệt hại do tham nhũng là 23,3 tỷ đồng. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chuyển cơ quan điều tra 07 vụ việc trong đó có 01 vụ việc đã được cơ quan điều tra khởi tố, truy tố và xét xử tội danh tham nhũng. Trong 05 năm 2016-2021, qua công tác điều tra, đã khởi tố 51 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính nhà nước về tội danh tham nhũng.

Có thể nói, với sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa, đấu tranh, xử lý đã nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức trong thực hiện công vụ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức, viên chức nói chung, trong các cơ quan hành chính nói riêng, góp phần ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.

                                      Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

[1] - Nghị quyết Trung ương 3( khóa X) về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

- Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

- Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019  của Thủ tướng Chính phủ “ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”.

-Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ  “ Về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày  30/10/2020 của Chính phủ “Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị”.

 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022


Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư

Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư


Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022

Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022


Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy

Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy


Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022

Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022


Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022


Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra

Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra


Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022

Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022