Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", 05 năm qua, Chi bộ Ban Nội chính đã xác định những nội dung đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước đưa việc học và làm theo Bác thấm sâu ý thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" có hiệu quả, Chi bộ Ban Nội chính xác định tập trung thực hiện các nội dung đột phá, bổ sung vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cụ thể đó là xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đổi mới phong cách, tác phong công tác, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan nhằm làm chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Chi bộ ban Nội chính quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng bộ khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Cùng với đó Chi bộ đã đặc biệt quan tâm, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ. Ngoài việc thông tin, tổ chức và tham dự các hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết do Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức, Chi bộ còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 ( khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bằng nhiều hình thức như: cổ động trực quan bằng băng rôn, pa nô, khẩu hiệu, trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy; mời và cử báo cáo viên truyền đạt tại đơn vị. Thông qua các hình thức nêu trên tạo cho mỗi cán bộ, đảng viên của chi bộ nêu cao ý thức trách nhiệm, tự giác học tập. Bên cạnh đó, Chi bộ ban Nội chính cũng đã chú trọng vào tổ chức các sinh hoạt chuyên đề. Kết quả trong 05 năm (2016-2021) Chi bộ đã tổ chức được 10 cuộc sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan như “ học tập và làm theo phong cách làm việc của Bác”; “ nêu cao tính tự học”, “tự soi, tự sửa”, “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “ thực hiện quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại, tố cáo”, “ xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”... Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề, chi bộ đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

Chi Bộ Ban Nội chính biểu dương khen thưởng đảng viên xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị giai đoạn 2016-2021

 Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 05 năm qua cũng đã được Chi bộ Ban đưa vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Chi bộ, của cơ quan và đã tạo được phong trào hành động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên với phương châm “ bản lĩnh, tinh thông, sâu sát, kịp thời”. Trên cơ sở đó, cấp uỷ cùng lãnh đạo cơ quan đã chỉ đạo tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề trọng tâm, nổi cộm của cơ quan, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc, nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, góp phần tham mưu kịp thời, chính xác, đúng trọng tâm, trọng điểm cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xử lý và giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, về đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, Chi bộ đã triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết các nội dung "làm theo" Bác gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đăng ký nội dung "làm theo" và cam kết tu dưỡng rèn luyện đối với từng đảng viên. Cuối năm Chi bộ tổ chức nhận xét đánh giá những nội dung đã đăng ký và xem đây là một trong những tiêu chí xếp loại hàng năm của đảng viên.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Nhận thức điều đó, trong 05 năm qua, Chi bộ đã xây dựng được 01 tập thể điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 03 đảng viên được Đảng ủy Khối tôn vinh, biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9/1969-9/2019) và trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. Có 08 đảng viên được Chi bộ biểu dương, tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Từ thực tiễn ở chi bộ cho thấy việc nhân rộng điển hình, mô hình tốt, cách làm hay nói riêng đã đem lại hiệu quả thiết thực, tránh được “bệnh” hình thức, “bệnh thành tích”.

 Có thể nói, sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ,  đảng viên Ban Nội chính Tỉnh ủy; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy; xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao./.

Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An


Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022


Nghệ An: Những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương

Nghệ An: Những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương


Những kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” ở Nghệ An

Những kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” ở Nghệ An