Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả nổi bật sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các địa phương, đơn vị đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt, đồng thời tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết kịp thời, hiệu quả

Sau khi có Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025” (gọi tắt là Nghị quyết số 08-NQ/TU), cấp ủy, chính quyền các cấp, các địa phương, đơn vị đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt, đồng thời tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết kịp thời, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân về bảo vệ môi trường được chú trọng, nhất là việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình xây dựng các tin, bài tuyên truyền về bảo vệ môi trường với số lượng và thời lượng phát sóng nhiều hơn. Ngoài ra, các kênh thông tin của hệ thống tuyên giáo các cấp (bản tin nội bộ, tuyên truyền miệng, các trang thông tin điện tử...) cũng kịp thời vào cuộc để thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng triển khai thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch, đề án về bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An.

Từng bước hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, sau khi có Nghị quyết  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 03 Quyết định, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 01 Nghị quyết để cụ thể hóa các quy định của Trung ương về môi trường phù hợp điều kiện của địa phương, đồng thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách thu gom xử lý rác thải, áp dụng quy trình sản xuất sạch, công nghệ tiên tiến, đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường nông thôn gắn chương trình nông thôn mới; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực bảo vệ môi trường. Việc thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bước đầu có hiệu quả, nhiều dự án đã được triển khai.

Công tác phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối với môi trường triển khai ngày càng  có hiệu quả. Công tác thẩm định các hồ sơ thủ tục về lĩnh vực môi trường tiếp tục được nâng cao về chất lượng, đảm bảo đúng quy trình và giảm thời gian giám định. Việc bảo vệ môi trường lưu vực các sông, suối ven biển và khu vực khác được chú trọng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời khắc phục, xử lý ô nhiễm tại các cơ sở ô nhiễm, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Các đơn vị, địa phương đã tranh thủ các nguồn vốn, tổ chức xử lý tốt ô nhiễm môi trường đất do tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật. Cập nhật và thực hiện kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030.

Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường thường xuyên được quan tâm. Các cấp, ngành chức năng từng bước tập trung kiểm soát môi trường khu vực nông thôn và trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là rác thải, nước thải sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Một số huyện, thành, thị ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát các công trình, cơ sở sản xuất, nhà máy... trên địa bàn một cách thường xuyên.

Nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng bảo vệ môi trường được tăng cường. Việc huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường đạt được những kết quả đáng ghi nhận, ngân sách nhà nước bố trí khoản kinh phí đầu tư về hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường được đáp ứng ngày càng đầy đủ. Công tác xã hội hóa trong xử lý rác thải đạt những kết quả bước đầu, Nhiều nguồn vốn được huy động để đầu tư các công trình chống ngập, sạt lở đất, đá vùng núi, vùng ven sông, ven biển nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về hạ tầng xử lý nước thải tại các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) và đô thị từng bước được đầu tư triển khai, hoàn thiện và đưa vào sử dụng; Hạ tầng cung cấp nước hợp vệ sinh khu vực nông thôn có nhiều cố gắng; huy động các nguồn lực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải nguy hại cho các bệnh viện và cụm bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đảm bảo chỉ số môi trường cho phép. Về hệ thống quan trắc môi trường tự động từng bước được hoàn thiện.

Công tác ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả hợp tác bảo vệ môi trường triển khai có hiệu quả được thể hiện ở việc thực hiện các dự án, đề tài có mục đích sử dụng hiệu quả tài nguyên, tăng năng suất, sản lượng, từ đó góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế phát thải khí nhà kính và thích ứng biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến về bảo vệ môi trường tại một số đơn vị chưa phát huy được hiệu quả; công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, Kế hoạch số 99/KH-UBND ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự sâu sát và đạt hiệu quả mong muốn. Việc xây dựng lộ trình, huy động nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết còn hạn chế.

Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện hết trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bảo vệ môi trường. Công tác phòng ngừa ô nhiễm còn nhiều hạn chế, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý ô nhiễm chưa được thường xuyên. Về đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật môi trường tại cơ sở chưa đồng bộ và thiếu tính quy hoạch, công tác xã hội hóa trong xử lý chất thải đạt kết quả còn thấp.

Tiến độ triển khai thực hiện các dự án xử lý chất thải tại các cụm công nghiệp, dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại một số bãi rác còn chậm; các dự án thu hút đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt còn gặp nhiều khó khăn.

Để tiếp tục phát huy tính chủ động, triển khai có trọng tâm, trọng điểm các mực tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết các cấp, các ngành cần tập tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TU. Rà soát các nhiệm vụ, kế hoạch, đề án và dự án, mục tiêu được giao tại Kế hoạch 99/KH-UBND để triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

Tăng cường tuyên tuyền phổ biến đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.Tăng cường sự giám sát của cộng đồng dân cư và khuyến khích, động viên các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; chất thải nguy hại phát sinh trong nông nghiệp, sinh hoạt của người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Đầu tư trang thiết bị, nhân lực cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường. Bố trí đầy đủ kinh phí cấp huyện, xã để đảm bảo đủ bù đắp chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Tăng cường công tác xã hội hóa, thu hút đầu tư trong xây dựng hạ tầng cấp nước, xử lý rác thải tại các địa phương. Xây dựng lộ trình thực hiện và nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện các công trình bảo vệ môi trường tại làng nghề, cụm công nghiệp, xử lý ô nhiễm triệt để tại các bãi rác.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh. Chỉ cấp phép cho cơ sở hoạt động chính thức khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, vận hành thử nghiệm đạt quy chuẩn môi trường được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của các cơ quan chức năng. Tăng cường phối hợp tổ chức kiểm tra, thanh tra các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và chấn chỉnh, xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề xuất với người có thẩm quyền xử phạt.

 

             Phạm Công Tứ  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành chỉ thị thực hiện đợt cao điểm chống dịch Covid-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành chỉ thị thực hiện đợt cao điểm chống dịch Covid-19


Xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức trung thành, gương mẫu, trong sáng, tinh thông

Xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức trung thành, gương mẫu, trong sáng, tinh thông


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Vừa tập trung các giải pháp phòng, chống dịch bệnh vừa thúc đẩy sản xuất

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Vừa tập trung các giải pháp phòng, chống dịch bệnh vừa thúc đẩy sản xuất


Nghệ An yêu cầu đeo khẩu trang trong tất cả các cuộc họp, hội nghị để phòng, chống dịch Covid-19

Nghệ An yêu cầu đeo khẩu trang trong tất cả các cuộc họp, hội nghị để phòng, chống dịch Covid-19


Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An


Thái Hòa gắn công tác nội chính, PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Thái Hòa gắn công tác nội chính, PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị


Tuổi trẻ Nghệ An dồn sức cho Tháng Thanh niên 2020

Tuổi trẻ Nghệ An dồn sức cho Tháng Thanh niên 2020


Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới

Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới


Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn dân tương thân tương ái, chung tay cùng phòng chống dịch với tinh thần nhà nhà chống dịch, người người chống dịch

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn dân tương thân tương ái, chung tay cùng phòng chống dịch với tinh thần nhà nhà chống dịch, người người chống dịch


Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý: Các ngành các cấp phải nỗ lực cao nhất đảm bảo tiếp nhận bà con về cách ly trên địa bàn tỉnh

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý: Các ngành các cấp phải nỗ lực cao nhất đảm bảo tiếp nhận bà con về cách ly trên địa bàn tỉnh


Nghệ An lên phương án tiếp nhận công dân trở về từ Lào và các vùng dịch

Nghệ An lên phương án tiếp nhận công dân trở về từ Lào và các vùng dịch


Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện tổ chức ĐoànDiễn Châu tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

Diễn Châu tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở


Bộ Chính trị họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Chính trị họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19