Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả nổi bật qua 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị ở Nghệ An

Qua 05 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả nổi bật

Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên rộng nhất nước với 16.493,7km2, có đường biên giới dài 468 km và 82 km bờ biển, dân số trên 3,3 triệu người. Trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 15,36%; đồng bào theo theo đạo có trên 365.000 tín đồ. Tỉnh có 21 huyện, thành phố, thị xã với 460 xã, phường, thị trấn; có 3.804 khối, xóm, bản. Trong đó 11/21 huyện, thị xã khu vực miền núi với 252 xã, thị trấn miền núi. Đảng bộ tỉnh Nghệ An có 28 đảng bộ trực thuộc với 1.454 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 778 đảng bộ cơ sở và 676 chi bộ cơ sở), có 192.794 đảng viên.

Qua 05 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” (gọi tắt là Kết luận 120-KL/TW), tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả nổi bật, đó là:

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường lãnh đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính thị đối với việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Sau khi có Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 03/03/2016 về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW; 21/21 huyện, thành, thị ủy và 7/7 đảng ủy trực thuộc đều xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 120-KL/TW. Tiếp đó, ban hành Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 22/5/2018 về đánh giá 03 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW; Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 25/01/2021 về sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW. Có 28/28 đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy ban hành kế hoạch sơ kết 03 năm, 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW.

Hàng năm, cấp uỷ cơ sở tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TW. Các phương tiện thông tin đại chúng, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh truyền hình, bản tin của các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã dành thời lượng thích hợp để chuyển tải các nội dung liên quan đến việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC). Bình quân mỗi huyện, thành, thị đã trích ngân sách 30 - 40 triệu đồng tóm tắt nội dung của Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 và các Nghị định của Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở để niêm yết tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn và nhà văn hóa khối, thôn, bản, cơ quan, doanh nghiệp. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Báo Nghệ An xây dựng chuyên mục về Quy chế dân chủ và dân vận chính quyền trên Báo Nghệ An điện tử để đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Năm 2018, lần đầu tiên Thường trực Tỉnh ủy tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại với Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND 480/480 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với 1.034 đại biểu tham gia. Mỗi năm ít nhất một lần cấp ủy cơ sở nghe và cho ý kiến chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đến nay 100% cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bài tỉnh đã sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW.

Cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đã tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở có hiệu quả, rõ việc hơn.

Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Từ năm 2016 đến nay, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức 42 cuộc giám sát chuyên đề. Các ý kiến phản ánh, đề xuất, tâm tư nguyện vọng của cử tri đều được tổng hợp và trả lời thông qua các cơ quan chức năng hoặc chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp HĐND các cấp.

    Uỷ ban nhân dân tỉnh đã triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng chính quyền cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng phong cách và thái độ phục vụ “gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân”; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An đi vào hoạt động đã tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính. Ban hành nhiều cơ chế chính sách phát huy sức dân để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở cơ sở. Tổ chức công khai các nội dung theo quy định, lấy ý kiến nhân dân, tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền giám sát.

Vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện QCDC ở cơ sở được nâng lên, phát huy dân chủ của Nhân dân tham gia thực hiện phát triển kinh tế, xã hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh lên các kỳ họp HĐND, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nhằm giải quyết kịp thời những bức xúc, nổi cổm, nảy sinh trong Nhân dân. Từ 2016 đến nay Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức được 2.849 cuộc giám sát, trong đó: Cấp tỉnh: 15 cuộc, cấp huyện: 226 cuộc, cấp xã: 2.608 cuộc; phản biện 1.014 cuộc, trong đó: Cấp tỉnh: 7 cuộc, cấp huyện: 51 cuộc, cấp xã: 956 cuộc. Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn tham mưu tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch HĐND, UBND xã với nhân dân, tối thiểu 02 lần/năm. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Tiếng nói từ Nhân dân” phát sóng hàng tháng.

 Hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp có nhiều đổi mới, hiệu quả, thiết thực hơn.

BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh và 21/21 huyện, thành, thị và 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh đều hoạt động có hiệu quả. Trong 5 năm qua, BCĐ đã ban hành 10 kế hoạch, hướng dẫn kiểm tra, tự kiểm tra kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở, theo đó đã tổ chức được 125 cuộc kiểm tra QCDC ở cơ sở, với hơn 350 lượt đơn vị được kiểm tra. Trong 5 năm xây dựng được 371 điểm sáng về thực hiện QCDC ở cơ sở.

Các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo Pháp lệnh 34/PL-UBTVQH11 của uỷ ban Thường vụ Quốc hội, gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.                     Các nội dung dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được các địa phương thực hiện khá đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với tình hình cơ sở. Thực hiện tốt công khai các dự án, quy hoạch đất, khu, cụm công nghiệp, dân cư, mức giá bồi thường thu hồi đất của nhân dân.

Toàn tỉnh đã có 06 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (TP Vinh, Nam Đàn, TX Thái Hòa, Yên Thành, Nghi Lộc, TX Hoàng Mai) và 281/411 xã về đích nông thôn mới, đạt 68,13%. Có 460/460 xã, phường, thị trấn kiện toàn Ban thanh tra nhân dân; trong 5 năm, Ban thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn đã thực hiện 7.676 cuộc giám sát, ban giám sát đầu tư cộng đồng đã thực hiện 7.664 cuộc giám sát.

Việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, có nền nếp.

100% cơ quan, đơn vị bổ sung, sửa đổi hệ thống quy chế làm việc. Các cơ quan cấp tỉnh và 100% đơn vị cấp huyện đều tổ chức hội nghị cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số cơ quan, đơn vị đặt các hòm thư góp ý tại nơi làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phản ánh về thái độ giao tiếp, phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức để người đứng đầu cơ quan, đơn vị kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý cá nhân sai phạm, nâng cao chất lượng công việc và mức độ hài lòng của người dân về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Nhiều cơ quan đã tổ chức các cuộc đối thoại với viên chức, người lao động để lắng nghe, trao đổi, chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, cùng tháo gỡ những vướng mặc, khó khăn tại các đơn vị, tạo được sự đồng thuận trong cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm của đơn vị.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp có chuyển biến, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động

Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 22.360 doanh nghiệp (số liệu đến tháng 12/2020. Phần lớn các doanh nghiêp có bộ quy chế hoàn chỉnh. Công đoàn thực hiện tốt vai trò người đại diện bảo vệ quyền, lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cơ bản được thực hiện kịp thời. Số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã ký kết thoả ước lao động tập thể đạt tỷ lệ 81%. Hàng năm có từ 55% đến 60% doanh nghiệp tổ chức đối thoại với người lao động theo quy định.

Trong những năm tới, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở ở Nghệ An cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, tinh thần và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW; Kết luận số 120-KL/TW; Pháp lệnh 34/PL-UBTVQH và các Nghị định của Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở.

Hai là, gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ba là, tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp với Nhân dân, người sử dụng lao động với người lao động theo quy định.

Bốn là, tiếp tục xây dựng điểm sáng và nhân rộng điểm sáng thực hiện QCDC ở cơ sở. Nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở trong các doanh nghiệp, công ty, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đảm bảo quyền lợi cho người lao động./.

                                              Nguyễn Mạnh Khôi 

                                         Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An 

Tin cùng chuyên mục


Một số kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 13/3/2012 về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020

Một số kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 13/3/2012 về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020


Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực phát triển

Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực phát triển


Kế quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

Kế quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025


Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh


Kết quả thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Kết quả thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021


Bài học từ thực tiễn đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở

Bài học từ thực tiễn đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở


Công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới


Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 2020

Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 2020


Nghệ An với nỗ lực giảm nghèo bền vững

Nghệ An với nỗ lực giảm nghèo bền vững


Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An


Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn

Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn


Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu

Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu


Nghệ An sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội

Nghệ An sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội