Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả nổi bật công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp nhưng tình hình chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh ổn định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, của ngành được quan tâm; đội ngũ cán bộ tuyên giáo toàn tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng sự, trách nhiệm trong công việc, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng và phát huy vai trò của báo chí, xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị. Quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước tiêu biểu như: Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng, chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên. Từ đó giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc nhất là trên mạng xã hội, đặc biệt là chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn tin xấu độc, chống phá bầu cử; liên quan đến tình hình cá chết ở biển Nghi Lộc và cung cấp thông tin liên quan việc xuất hiện hoạt động trái phép của "Hội Thánh Đức chúa trời mẹ" ở Anh Sơn. Mời chuyên gia Trung ương tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong toàn tỉnh. Những hoạt động đó góp phần định hướng thông tin, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác tuyên truyền biển đảo được triển khai có trọng tâm, trọng điểm tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế, xã hội. Tổ chức thành công tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực hải quân và Hội nghị phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 6 tỉnh tại Nghệ An. Duy trì nề nếp hoạt động giao ban báo chí hàng tháng, điểm báo hàng ngày, tổng hợp các vấn đề báo chí nêu phục vụ giao ban của cấp ủy, chỉ đạo xử lý các vấn đề báo nêu kịp thời, hiệu quả.

 Duy trì thường xuyên, kịp thời công tác thông tin; nâng cao chất lượng nắm tình hình dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác thông tin và dư luận xã hội một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời. Tổ chức các hội nghị báo cáo viên hàng tháng chủ yếu bằng hình thức trực tuyến trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 đã kịp thời cung cấp, định hướng thông tin trong tỉnh, trong nước, quốc tế và phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Cấp tỉnh đã biên tập và phát hành 06 bản tin Thông báo nội bộ (trong đó có 01 số đặc biệt dịp Tết Nguyên đán) với hơn 90.000 cuốn kịp thời phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng trong toàn tỉnh. Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh có bản tin nội bộ hoặc trang web góp phần tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác tổng hợp dư luận xã hội hằng tuần phục vụ giao ban của thường trực cấp ủy được quan tâm; Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vấn đề dư luận xã hội quan tâm để ổn định tư tưởng nhân dân. Tham mưu dự thảo Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác tư tưởng dư luận xã hội. Phối hợp với Trung ương tổ chức một 02 cuộc điều tra dư luận xã hội.

Công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng được quan tâm chăm lo, đạt được một số kết quả. Tập trung tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, biên soạn, bổ sung, tái bản lịch sử đảng bộ, truyền thống các ngành, địa phương được quan tâm chỉ đạo. Tham mưu đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về số hóa tư liệu lịch sử Đảng bộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 1930 - 2025. Ban hành hướng dẫn quy trình thẩm định một công trình lịch sử Đảng bộ địa phương; lịch sử truyền thống cách mạng. Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên. Chỉ đạo, định hướng, phát huy vai trò văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân.

Công tác khoa giáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, phối hợp, đạt được một số kết quả khá rõ nét. Tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới. Tham mưu Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về biên soạn tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An. Tham mưu cho cấp ủy và ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện trên các mặt công tác khoa giáo. Ban Tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở tham mưu cho cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục thể thao, an sinh xã hội… Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức giao ban công tác khoa giáo với sự tham gia của các ngành, các đơn vị trong khối để định hướng tư tưởng và thực hiện tốt công tác phối hợp.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức phù hợp. Chỉ đạo, triển khai việc học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05.

Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm: Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy ban hành 6 tháng cuối năm 2021. Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp; sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Tham mưu, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản; tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý các vấn đề báo chí phản ánh. Tham mưu Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác báo chí. Tập trung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin và dư luận xã hội; nắm chắc tình hình cơ sở, dự báo, đề xuất và tham mưu cho cấp ủy xử lý các vấn đề tư tưởng, bức xúc nổi cộm nảy sinh trên địa bàn; nâng cao chất lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, câu lạc bộ thời sự, bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ.

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng. Chỉ đạo, đôn đốc việc tuyên truyền, giáo dục, biên soạn, thẩm định lịch sử đảng bộ các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác văn hóa, văn nghệ.

Thực hiện có hiệu quả việc tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác khoa giáo. Tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2021 về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Giao ban công tác tuyên giáo cụm các huyện, thành, thị và tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản

Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng


Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia


Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước

Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022


Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022

Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022


Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh