Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Quý 1/2023, các cấp ủy đảng, chính quyền ở Nghệ An đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tích cực, đồng bộ việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý những hành vi tham nhũng nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và công dân, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị - xã hội, bảo đảm cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 2/2023

Không chỉ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quý 1/2023, tỉnh Nghệ An đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó đặc biệt chú trọng đến thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn và chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn. Kết quả trong quý I/2023, UBND tỉnh đã tiến hành 8 cuộc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của 172 lượt công chức, viên chức. Cùng với đó, tỉnh đã tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.

Cùng với công tác phòng ngừa, quý 1/2023, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị được tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ tại đơn vị mình. Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm toán và phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra được tăng cường. Kết quả: Trong quý 1/2023,  qua thanh tra hành chính, toàn ngành thanh tra của tỉnh đã triển khai 121 cuộc thanh tra hành chính, qua thanh tra phát hiện sai phạm 6.986 triệu đồng và 1.059 m2 đất ( trong đó kiến nghị thu hồi 5.879. triệu đồng, kiến nghị giảm giá trị quyết toán, giảm cấp phát vốn và kiến nghị khác 1.107 triệu đồng và 1.059 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 17 tổ chức và 86 cá nhân có sai phạm).

Về thực hiện các kết luận thanh tra: quý 1/2023, toàn ngành thanh tra của tỉnh có 80 kết luận thanh tra phải thực hiện. Qua việc thực hiện các kết luận thanh tra đã thu hồi được 10.406 triệu đồng, xử lý khác 779 triệu đồng, xử lý hành chính 15 tổ chức và 81 cá nhân có sai phạm.

Quý 1/2023, các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh cũng đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết quả toàn ngành đã thực hiện được 36 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành và đã kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 5 tổ chức, 38 cá nhân có sai phạm.

Về thanh tra chuyên ngành: toàn ngành thanh tra của tỉnh đã thực hiện 161 cuộc thanh tra, qua thanh tra phát hiện 388 tổ chức, cá nhân có vi phạm, ban hành 401 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt 1.952 triệu đồng.

Cũng trong quý 1/2023, tỉnh đã tăng cường thanh tra trên một số lĩnh vực như: Lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng ( thực hiện 22 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện sai phạm 2.814 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 1.799 triệu đồng, kiến nghị khác 1.015 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 02 tổ chức, 8 cá nhân có sai phạm); Lĩnh vực quản lý và sử dụng  tài chính, ngân sách ( đã thực hiện 55 cuộc, qua đó phát hiện sai phạm 4.171 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 4.080 triệu đồng, kiến nghị khác 92 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 8 tổ chức 25 cá nhân có sai phạm); lĩnh vực quản lý, sử dụng đất (đã thực hiện 26 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 1.059 m2 đất, kiến nghị xử lý hành chính 02 tổ chức và 15 cá nhân có sai phạm).

Về công tác điều tra: quý 1/2023, các cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh đã thụ lý điều tra 14 vụ/38 bị can. Viện kiểm sát 2 cấp thụ lý, giải quyết 03 vụ/09 bị can. Tòa án nhân dân các cấp thụ lý sơ thẩm 8 vụ/30 bị cáo; đã xét xử 02 vụ/06 bị cáo.

Với những kết quả nêu trên có thể nói trong quý 1/2023, dưới sự lãnh đạo của BTV Tỉnh ủy, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được UBND tỉnh và các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện thường xuyên; Việc xử lý tham nhũng, tiêu cực đã được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội và củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh./.

                                                Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh

Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư

Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư


Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực

Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực


Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội giao ban khối Nội chính tháng 2/2023

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội giao ban khối Nội chính tháng 2/2023


Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022


Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư

Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư


Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022

Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022


Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy

Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy