Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa

Quý 1/2023, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở thị xã Thái Hòa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Về lĩnh vực nội chính: Cấp ủy, chính quyền tiếp tục chỉ đạo các ngành trong khối nội chính quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản của các ngành, các cấp, các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính. Thị ủy, UBND thị xã đã ban hành, nhiều công văn, kế hoạch, báo cáo để triển khai chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân. Thường trực Thị ủy duy trì nghiêm túc chế độ giao ban khối nội chính hàng tháng nhằm đánh giá kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của từng cơ quan. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023. Các cơ quan trong khối nội chính đã chủ động nắm, tham mưu xử lý ổn định tình hình, không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia. Trong quý I năm 2023, trên địa bàn thị xã đã tiếp 29 lượt công dân (tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2022), tiếp nhận 33 đơn thư  phản ánh, khiếu nại, tố cáo đã giải quyết: 28/33 đơn, vụ việc, đạt tỷ lệ giải quyết 84,8 %; Điều tra, làm rõ 100% vụ xâm phạm trật tự xã hội, bắt 02 đối tượng gây rối trật tự công cộng, 02 đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi tài sản gần 100 triệu đồng; Phát hiện, bắt giữ 09 vụ, 18 đối tượng phạm tội về ma túy; Điều tra, làm rõ, khởi tố 01 vụ, 01 đối tượng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Phát hiện 54 vụ, 56 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường trong đó khởi tố 06 vụ, 06 đối tượng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tiếp tục được tăng cường.

Thường trực thị ủy Thái Hòa giao ban khối nội chính tháng 3-2023

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 08/02/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và tập trung lãnh đạo,chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về vệc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoát về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” và các văn bản các cấp có liên quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế và các văn bản có liên quan.

Với phương châm “phòng hơn chống”, thị xã Thái Hòa đã chú trọng đến thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Trong đó triển khai thực hiện cải cách hành chính, các quy định về công khai, minh bạch, xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ban hành văn bản số 58/UBND-TTR ngày 01/02/2023 về việc thực hiện công khai, xây dựng định mức, tiêu chuẩn năm 2023 và Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Trong quý 1/2023, thị xã Thái Hòa chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN và triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 cho 245 cán bộ thuộc diện Ban Thưòng vụ Thị ủy quản lý; Xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xẩy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Nhờ đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa nên quý 1/2023 qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương và qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua giải quyết khiếu nại, tố cáo không có trường hợp nào phải xử lý vì tham nhũng, tiêu cực.

Phát huy kết quả đạt được, qúy II/2023, thị xã Thái Hòa đã đề ra 06 nhiệm vụ giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đó là: (1). Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thường trực Thị ủy, lãnh đạo UBND thị xã trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. (2). Chủ động nắm chắc mọi tình hình liên quan đến ANQG để tham mưu và giải quyết kịp thời, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Trong đó, tập trung nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh tôn giáo, các vụ việc khiếu kiện, tiềm ẩn phức tạp trong nhân dân. Chủ động phối hợp rà soát, chuẩn bị nội dung, điều kiện phục vụ diễn tập KVPT cấp thị xã năm 2023. Tập trung triển khai hoàn chỉnh xây dựng sở chỉ huy diễn tập KVPT thị xã năm 2023. (3). Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề của Trung ương về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. (4). Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm tra, giám sát, Thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt; Nâng cao trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra để phát hiện xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, án dân sự, kinh doanh thương mại, tham nhũng, tiêu cực; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc đã phát hiện, các vụ việc dư luận xã hội quan tâm; nâng cao trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xã, phường về giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo kết hợp với việc thực hiện công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức. (5). Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để ngăn ngừa nhũng nhiễu. (6). Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong khối nội chính và các ban, phòng, cơ quan, đơn vị; tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, những vụ việc kéo dài./.

                                       Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh


Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023


Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023


Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy


Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023

Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023


Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh

Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư

Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư


Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực

Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực


Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội giao ban khối Nội chính tháng 2/2023

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội giao ban khối Nội chính tháng 2/2023