Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả công tác nội chính- phòng, chống tham nhũng 09 tháng ở thị xã Thái Hòa

Trong 09 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế- xã hội, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự triển khai kịp thời, đồng bộ của các cơ quan chức năng nên công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thị xã Thái Hòa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Về lĩnh vực nội chính: Trong 09 tháng, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành 23 báo cáo, 04 thông báo, 13 công văn, 02 kế hoạch; UBND Thị xã ban hành 70 văn bản để chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thị xã. Thường trực Thị ủy duy trì tốt chế độ giao ban khối nội chính hàng tháng và các buổi tiếp công dân định kỳ theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.

Toàn cảnh giao ban công tác NC-PCTN 09 tháng đầu năm 2021 của thị xã Thái Hòa

Các lực lượng vũ trang trên thị xã đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận([1]). Đồng thời duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra các tình huống bất ngờ trên địa bàn. Tăng cường công tác phòng, chống giảm thiểu thiên tai - cứu hộ, cứu nạn đặc biệt là công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện cho 922 đồng chí dân quân ở xã, phường. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, giao nhận quân, ra quân huấn luyện, khám tuyển quân sự đảm bảo đúng kế hoạch, hướng dẫn được giao([2]). Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác QP-AN và ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2021...

Về công tác phòng, chống tham nhũng: 09 tháng đầu năm 2021, Thị ủy, UBND Thị xã Thái Hòa đã ban hành 05 báo cáo, 04 kế hoạch, 02 quyết định, 10 công văn, 01 chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thị xã, giao trách nhiệm cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng. Làm tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kê khai phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện BTV Tỉnh ủy, BTV Thị ủy quản lý năm 2020; Kê khai danh sách số cán bộ, công chức có nghĩa vụ thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020.

Bên cạnh đó Thái Hòa còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn kịp thời, đầy đủ. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII).

Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt nên trong 09 tháng đầu năm 2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thị xã đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch các nội dung trong hoạt động của đơn vị mình, tập trung vào các lĩnh vực: mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất, tài chính ngân sách, công tác tổ chức - cán bộ; xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thị xã; tăng cường công tác phát hiện, xử lý tham nhũng...

 09 tháng đầu năm 2021, thị xã đã triển khai 06 cuộc thanh tra, trong đó 03 cuộc thanh tra hành chính tại 03 đơn vị trường học; 01 cuộc thanh tra hoạt động của HTX nông nghiệp; 01 cuộc thanh tra thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo. Qua hoạt động thanh tra, chưa phát hiện vụ việc tham nhũng.

Hiện Thái Hòa đang triển khai 01 cuộc thanh tra chuyên đề công tác quản lý, đầu tư mua sắm trang thiết bị vật chất, dụng cụ phục vụ công tác tác quản lý, giảng dạy và học tập; gắn với thanh tra việc quản lý, sử dụng các tài khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức cá nhân tại các trường THCS trên địa bàn Thị xã.

Cùng với các hoạt động nêu trên, 09 tháng đầu năm 2021, để phát huy vai trò của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng UBND Thị xã đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đồng thời phát huy sự vào cuộc tích cực của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, phường trong việc giám sát các công trình trên địa bàn.

Phát huy kết quả đạt được, trong 03 tháng cuối năm nay, Thị ủy, UBND thị xã Thái Hòa tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng./.

                                        Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 


([1])- bắt giữ 34 vụ, 43 đối tượng phạm tội về ma túy, triệt xóa 03 điểm bán lẻ, 02 tụ tiểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; điều tra, làm rõ 12 vụ xâm phạm trật tự xã hội; bắt 01 vụ, 02 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; 05 vụ, 08 đối tượng tàng trữ hàng cấm.

([2]) -Tuyển chọn 75 thanh niên đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, trong đó chính thức 70 và dự phòng 05 thanh niên.

 

Tin cùng chuyên mục

Những kết quả nội bật trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021 của Ngành Thanh tra tỉnh

Những kết quả nội bật trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021 của Ngành Thanh tra tỉnh


Diễn Châu: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2021

Diễn Châu: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2021


Ngành thanh tra tỉnh thực hiện mục tiêu kép phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Ngành thanh tra tỉnh thực hiện mục tiêu kép phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra


Những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh Nghệ An trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh Nghệ An trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí


Quỳnh Lưu: Những kết quả sau 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị


Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí ở Sở Y tế

Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí ở Sở Y tế


Những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng của Chi cục kiểm lâm Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2021

Những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng của Chi cục kiểm lâm Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2021


Công an thị xã Thái Hòa tăng cường đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công an thị xã Thái Hòa tăng cường đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh


Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Chiến lược quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Chiến lược quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng


Một số kết quả nổi bật của huyện Tương Dương sau 05 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và vùng biển tỉnh Nghệ An trong tình hình mới

Một số kết quả nổi bật của huyện Tương Dương sau 05 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và vùng biển tỉnh Nghệ An trong tình hình mới


Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy

Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy


Nơi ý Đảng sáng soi

Nơi ý Đảng sáng soi


Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu

Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu