Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An

Năm 2020 Nhân dân Nghệ An phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra; bên cạnh đó, thời tiết không thuận lợi, hạn hán kéo dài, lốc xoáy, mưa đá, lụt bão xảy ra ở nhiều nơi ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng, tài sản của nhân dân, dịch tả lợn châu Phi chưa được khống chế hoàn toàn.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo quyết liệt, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2020 đạt 4,45%; thu ngân sách ước đạt 15.991,02 tỷ đồng; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường.

Công tác dân vận của các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 2755-KH/BDVTW, ngày 28/8/2019 của Ban Dân vận Trung ương về “theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp, tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và Thông tri số 13-TTr/TU ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 theo Kế hoạch số 238 - KH/TU ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW (khoá XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; quán triệt, triển khai Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới; triển khai quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về hội quần chúng trong tình hình mới. Hội nghị biểu dương mô hình điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 và tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo Đề án số 06 - ĐA/TU, ngày 01/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cấp tỉnh, gắn với kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng thành công tốt đẹp. Chỉ đạo sơ, tổng kết kịp thời, có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận: Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 43 CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; sơ kết 5 năm Kết luận số 114-KL/TW về công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước.

Chính quyền, các cơ quan nhà nước các cấp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19, thực hiện các giải pháp về an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và người lao động theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn do dịch Covid - 19, dịch tả lợn Châu Phi,… thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, tổ chức tiếp công dân, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc đối thoại với nhân dân, tập trung rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Lực lượng vũ trang đã chủ động, tích cực tham gia cùng với ngành y tế và các cấp, các ngành phòng, chống dịch Covid- 19, làm tốt công tác cách ly những người từ vùng có dịch, từ nước ngoài về Nghệ An. Cùng với việc chống dịch lực lượng vũ trang đã làm tốt công tác dân vận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các biện pháp an ninh trật tự, không để bất ngờ xảy ra; bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổng hợp ý kiến của đoàn viên, hội viên đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tho chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Kêu gọi toàn dân quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch, đã vận động được trên 73 tỷ đồng; làm tốt công tác tiếp nhận phân bổ phòng chống dịch Covid - 19; Tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các tổ chức giai đoạn 2020 - 2025. Tham gia các hoạt động phong trào xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng các hoạt động về cơ sở. Tiếp tục ổn định công tác tổ chức, hoạt động của các Hội cơ sở mới được sáp nhập.

Ban Dân vận các cấp tham mưu, theo dõi nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp, tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020. Quán triệt, triển khai Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới;  Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về hội quần chúng trong tình hình mới. Triển khai biên soạn cuốn Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 1930 - 2020. Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 43 - CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đôn đốc việc ban hành và triển khai chương trình giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh năm 2020 (theo Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị khóa XI). Hướng dẫn tự kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020. Báo cáo kết quả công tác dân vận nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức giao ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh 4 quý/2020 và tổ chức giao ban hàng tháng giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Khối dân vận hàng tháng bảo đảm chất lượng. Khảo sát, nắm bắt tình hình tôn giáo, tình hình dân tộc. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các điểm cách ly trong phòng chống dịch Covid - 19, các gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy, mưa đá, các gia đình khó khăn, học sinh dân tộc nội trú các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt những việc trọng tâm sau đây:

- Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình nhân dân về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tham gia tích cực, có hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Vận động nhân dân bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có chất lượng.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25/TW (khóa XI) "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Quyết định số 217 -QĐ/TW, Quyết định số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và công tác dân vận tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền bài báo "Dân vận" của Bác Hồ nhân dịp 15/10. Theo dõi, phối hợp tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có chất lượng. Tổ chức tập huấn công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc năm 2021./.

Nguyễn Mạnh Khôi 

Phó Trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An 

Tin cùng chuyên mục

Những kết quả tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị

Những kết quả tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị


Tương Dương xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

Tương Dương xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển


Nghi Lộc: Kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

Nghi Lộc: Kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển


Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân ở Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân ở Nghệ An


Nghệ An: Kiên trì sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Nghệ An: Kiên trì sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả


Kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” tại Nghệ An

Kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” tại Nghệ An
Nghệ An: Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 20/01/2010 của Ban Bí thư về tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghệ An: Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 20/01/2010 của Ban Bí thư về tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam


Kết quả sau 5 năm thực hiện Đề án 02-ĐA/TU về “Tăng cường công tác dân vận  ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”

Kết quả sau 5 năm thực hiện Đề án 02-ĐA/TU về “Tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”


Nghệ An quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Nghệ An quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021


Nghệ An: tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phân luồng, hướng nghiệp, giáo dục và đào tạo nghề học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông

Nghệ An: tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phân luồng, hướng nghiệp, giáo dục và đào tạo nghề học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông


Những chuyển biến sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Những chuyển biến sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW


Nghệ An: Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng miền núi, dân tộc thiểu số

Nghệ An: Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng miền núi, dân tộc thiểu số


Kết quả 10 năm thực hiện Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng và một số giải pháp thời gian tới

Kết quả 10 năm thực hiện Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng và một số giải pháp thời gian tới