Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An

Năm 2020 Nhân dân Nghệ An phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra; bên cạnh đó, thời tiết không thuận lợi, hạn hán kéo dài, lốc xoáy, mưa đá, lụt bão xảy ra ở nhiều nơi ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng, tài sản của nhân dân, dịch tả lợn châu Phi chưa được khống chế hoàn toàn.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo quyết liệt, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2020 đạt 4,45%; thu ngân sách ước đạt 15.991,02 tỷ đồng; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường.

Công tác dân vận của các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 2755-KH/BDVTW, ngày 28/8/2019 của Ban Dân vận Trung ương về “theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp, tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và Thông tri số 13-TTr/TU ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 theo Kế hoạch số 238 - KH/TU ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW (khoá XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; quán triệt, triển khai Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới; triển khai quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về hội quần chúng trong tình hình mới. Hội nghị biểu dương mô hình điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 và tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo Đề án số 06 - ĐA/TU, ngày 01/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cấp tỉnh, gắn với kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng thành công tốt đẹp. Chỉ đạo sơ, tổng kết kịp thời, có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận: Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 43 CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; sơ kết 5 năm Kết luận số 114-KL/TW về công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước.

Chính quyền, các cơ quan nhà nước các cấp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19, thực hiện các giải pháp về an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và người lao động theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn do dịch Covid - 19, dịch tả lợn Châu Phi,… thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, tổ chức tiếp công dân, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc đối thoại với nhân dân, tập trung rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Lực lượng vũ trang đã chủ động, tích cực tham gia cùng với ngành y tế và các cấp, các ngành phòng, chống dịch Covid- 19, làm tốt công tác cách ly những người từ vùng có dịch, từ nước ngoài về Nghệ An. Cùng với việc chống dịch lực lượng vũ trang đã làm tốt công tác dân vận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các biện pháp an ninh trật tự, không để bất ngờ xảy ra; bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổng hợp ý kiến của đoàn viên, hội viên đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tho chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Kêu gọi toàn dân quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch, đã vận động được trên 73 tỷ đồng; làm tốt công tác tiếp nhận phân bổ phòng chống dịch Covid - 19; Tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các tổ chức giai đoạn 2020 - 2025. Tham gia các hoạt động phong trào xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng các hoạt động về cơ sở. Tiếp tục ổn định công tác tổ chức, hoạt động của các Hội cơ sở mới được sáp nhập.

Ban Dân vận các cấp tham mưu, theo dõi nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp, tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020. Quán triệt, triển khai Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới;  Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về hội quần chúng trong tình hình mới. Triển khai biên soạn cuốn Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 1930 - 2020. Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 43 - CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đôn đốc việc ban hành và triển khai chương trình giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh năm 2020 (theo Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị khóa XI). Hướng dẫn tự kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020. Báo cáo kết quả công tác dân vận nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức giao ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh 4 quý/2020 và tổ chức giao ban hàng tháng giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Khối dân vận hàng tháng bảo đảm chất lượng. Khảo sát, nắm bắt tình hình tôn giáo, tình hình dân tộc. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các điểm cách ly trong phòng chống dịch Covid - 19, các gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy, mưa đá, các gia đình khó khăn, học sinh dân tộc nội trú các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt những việc trọng tâm sau đây:

- Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình nhân dân về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tham gia tích cực, có hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Vận động nhân dân bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có chất lượng.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25/TW (khóa XI) "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Quyết định số 217 -QĐ/TW, Quyết định số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và công tác dân vận tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền bài báo "Dân vận" của Bác Hồ nhân dịp 15/10. Theo dõi, phối hợp tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có chất lượng. Tổ chức tập huấn công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc năm 2021./.

Nguyễn Mạnh Khôi 

Phó Trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An 

Tin cùng chuyên mục

Bài học từ thực tiễn đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở

Bài học từ thực tiễn đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở


Công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới


Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 2020

Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 2020


Nghệ An với nỗ lực giảm nghèo bền vững

Nghệ An với nỗ lực giảm nghèo bền vững


Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn

Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn


Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu

Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu


Nghệ An sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội

Nghệ An sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội


Nghệ An sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)

Nghệ An sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)


Công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020

Công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020


Một số kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX)

Một số kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX)


Kết quả sau 5 năm thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Kết quả sau 5 năm thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An


Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh


Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025


Những dấu ấn về phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020

Những dấu ấn về phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020