Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả 5 năm triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030

Sau khi có Nghị quyết số 37-NQ/TW và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 24/11/2014 để triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh; huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghiêm túc, có chất lượng. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh phân công các cơ quan chức năng xây dựng chương trình toàn khoá, hàng năm về nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn thuộc chương trình khoa học xã hội và nhân văn. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và có cơ chế, chính sách khuyến khích, đãi ngộ cho các nhà khoa học. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút cán bộ khoa học và các cơ quan khoa học tham gia tích cực vào quá trình hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, Nghệ An đã đạt được những kết quả nổi bật:

Về nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

- Các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo nên công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng;  những vấn đề về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam được cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Tổng kết 30 năm đổi mới về xây dựng Đảng cầm quyền, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng.

- Các đề án, đề tài nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là vùng đồng bào theo đạo công giáo, vùng miền núi, dân tộc, con người Nghệ An trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã phát huy tác dụng như: Đề án tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; Đề án nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên; Đề án phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Nghệ An, giai đoạn 2014 - 2020; Đề án xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 - 2020.

- Công tác giáo dục lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách cho cán bộ, đảng viên, nhân dân không ngừng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ lý luận được tăng cường về số lượng, có năng lực chuyên môn trên nhiều lĩnh vực, có vốn sống và kinh nghiệm thực tiễn. Đến năm 2017 đội ngũ trí thức Nghệ An có 42.802 người, trong đó 165 người có trình độ tiến sỹ, 4.245 người có trình độ thạc sỹ, 38.393 người có trình độ đại học. Việc đầu tư kinh phí cho hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được quan tâm, nhiều chương trình, dự án được đầu tư có hiệu quả.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã bám sát đối tượng, cập nhật thông tin mới, nhất là nội dung các nghị quyết, văn kiện Đại hội XII của Đảng, tình hình thực tiễn kinh tế - xã hội địa phương và vận dụng các nghị quyết mới ban hành của Trung ương về công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới để khắc phục tính lạc hậu của giáo trình và thiếu thực tiễn của giáo viên trong từng bài giảng. Đội ngũ giảng viên, giảng viên trẻ đã được cử đi đào tạo, nghiên cứu thực tế phù hợp với yêu cầu giảng dạy lý luận chính trị. Trường Chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã quan tâm áp dụng phương pháp dạy học tích cực, gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị.

- Tinh thần kiên quyết đấu tranh của đông đảo cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ làm công tác tư tưởng, lý luận đối với các luận điệu xuyên tạc, tư tưởng phản động của các lực lượng thù địch, bảo vệ hệ tư tưởng Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được nâng lên.

- Chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng các chủ trương đường lối phù hợp, sát đúng, có khả năng thực hiện đạt kết quả cao, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển Nghệ An. 

Khai giảng lớp Trung cấp Chính trị 2019

 Kết quả triển khai các đề tài, đề án, những sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay của sở, ban, ngành

- Việc triển khai các đề tài, đề án, những sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay được cấp ủy các cấp và cơ sở chú trọng thực hiện. Trong 5 năm qua, có 9 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, trong đó. Các ban xây dựng Đảng có 3 đề án, Trường Chính trị tỉnh có 2 đề án, 2 đề tài. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã thực hiện và nghiệm thu được 3 đề tài cấp bộ, 1 đề tài cấp tỉnh; năm 2016, 01 sản phẩm khoa học công nghệ của nhà trường đạt giải nhì tại Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ năm 2016 do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, 02 sản phẩm khoa học công nghệ được Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn tham dự Hội chợ khoa học Techmart Hà Nội. Sở Khoa học và Công nghệ có 4 đề tài, Sở Y tế có 25 đề tài cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có 2 đề tài khoa học cấp tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có 2 đề án, Đảng ủy Khối doanh nghiệp có 1 đề án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có 2 đề tài khoa học cấp tỉnh. Tất cả các đề tài, đề án đã được ứng dụng vào công tác tham mưu của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể.

- Có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng thành công và được công nhận sáng kiến cấp tỉnh cụ thể: Sở Tài chính có các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có giải pháp cải tiến lề lối làm việc và hiện đã đưa vào áp dụng có hiệu quả trong công tác nhằm nâng cao năng lực quản lý, tăng năng suất lao động. Sở Ngoại vụ có sáng kiến trong việc đề xuất và triển khai các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức đón tiếp các đoàn khách nước ngoài tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế, thăm và làm việc tại Nghệ An.

- Xác định đề tài, đề án, mô hình, khảo sát cụ thể để xây dựng kế hoạch chỉ đạo, lồng ghép các chương trình, dự án gắn phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh với công tác xây dựng Đảng. Xác định tính khả thi đối với các chỉ tiêu và nhiệm vụ trong các đề tài, đề án, mô hình chống bệnh hình thức, rập khuôn. Xác định những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung triển khai thực hiện (nhiệm vụ chính, nhiệm vụ trọng tâm) trong các đề tài, đề án, mô hình. Định hướng cách thức triển khai và xác định nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện các đề tài, đề án, mô hình trong các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy.

Những nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận của Đảng trong thời gian tới:

1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng chương trình, kế hoạch cụ thể.

2. Đổi mới cơ chế quản lý, phát huy dân chủ, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo trong công tác lý luận; thực hiện có hiệu quả Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong cơ quan Đảng, Nhà nước.

3. Tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đấu tranh với các quan điểm sai trái đi ngược lại lợi ích của Đảng, của dân tộc.

4. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ giảng viên lý luận, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng; nâng cao khả năng truyền đạt, nắm bắt và định hướng dư luận. Tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương khác. Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị cần thiết phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

5. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng đối với cán bộ, đảng viên nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức lối sống.

6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận, tổng kết thực tiễn, chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu, tính khả thi của các đề tài, đề án tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận trên lĩnh vực thuộc chương trình nghiên cứu khoa học của tỉnh.

Đ.A

 

Tin cùng chuyên mục


Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An

Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An


Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ An

Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ AnKết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Nghệ An sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, khóa X

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Nghệ An sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, khóa X


Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa sau 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Thái Hòa sau 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân


Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động


Quỳnh Lưu sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Quỳnh Lưu sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng


Hiệu quả việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn ở Nghệ An

Hiệu quả việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn ở Nghệ An


Nghệ An qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghệ An qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2020 và một số định hướng thời gian tới

Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2020 và một số định hướng thời gian tới


Một số nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian tới

Một số nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian tới