Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)
ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM, KỈ CƯƠNG, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 06/6/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 04/9/2014 chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn toàn tỉnh, sau 5 năm triển khai thực hiện đã đạt được nhưng kết quả nổi bật:

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 37-CT/TWngày 06/6/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 04/9/2014 chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn toàn tỉnh, sau 5 năm triển khai thực hiện đã đạt được nhưng kết quả nổi bật:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp nói chung và công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao nói riêng bằng nhiều hình thức như: Tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thảo, tập huấn, hội thi thiết bị đào tạo tự làm, hội giảng nhà giáo, thi tay nghề... Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với UBND cấp huyện; cơ sở đào tạo lao động kỹ thuật, doanh nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sàn giao dịch việc làm, qua đó đã kịp thời cung cấp thông tin, tư vấn định hướng nghề nghiệp về nhu cầu sử dụng lao động nhằm giúp cho người lao động xác định con đường lập nghiệp phù hợp hơn.

Công tác quản lý nhà nước về đào tạo nhân lực có tay nghề cao: Mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Thực hiện việc sáp nhập các Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật - Tổng hợp - Hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 27 cơ sở đào tạo nhân lực có tay nghề cao, gồm: 03 trường đại học, 10 trường cao đẳng, 14 trường trung cấp, trong đó, có 3 trường chất lượng cao, 16 trường được lựa chọn đầu tư ngành nghề trọng điểm; với 13 lượt nghề cấp độ quốc tế, 11 lượt nghề cấp độ ASEAN, 36 lượt nghề cấp độ quốc gia. Quy mô, cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo bước đầu đã đáp ứng nhu cầu của thị trường sử dụng lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp được các trường cao đẳng, trường trung cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ chương trình, nội dung đào tạo nhân lực có tay nghề cao: Cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đào tạo, ngành chức năng thường xuyên cập nhật, bổ sung, đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo cho phù hợp yêu cầu của thị trường sử dụng lao động. Các cơ sở đào tạo có tay nghề cao đã xây dựng, chỉnh sửa hàng trăm bộ chương trình, giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp. Đã thực hiện đổi mới cấu trúc chương trình đào tạo từ tách biệt giữa lý thuyết và thực hành sang đào tạo theo mô đun tích hợp kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp. Phương pháp đánh giá, công nhận tốt nghiệp được tuân thủ theo đúng quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo nhân lực có tay nghề cao: Các ngành, đơn vị chức năng và các địa phương thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa, có chính sách khuyến khích đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp. Trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho 1.503 lượt nhà giáo.  Chất lượng của đội ngũ giáo viên ngày càng được khẳng định thông qua hội giảng nhà giáo, kỳ thi giáo viên dạy nghề giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Việc tôn vinh, khen thưởng đối với nhà giáo và cán bộ quản lý được quan tâm thực hiện theo định kỳ hằng năm và thông qua hội thi thiết bị đào tạo tự làm, hội giảng nhà giáo, kỳ thi tay nghề các cấp.

Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đa dạng hóa nguồn lực đào tạo nhân lực có tay nghề cao: Nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo nhân lực chất lượng cao được tập trung ưu tiên đầu tư và quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả. Tỉnh luôn tạo điều kiện, hỗ trợ nguồn lực đầu tư. Các trường cao đẳng, trường trung cấp đã chế tạo, cải tiến được hàng trăm thiết bị có chất lượng để tham gia hội thi thiết bị đào tạo tự làm các cấp. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nhằm hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như: Học sinh, sinh viên là con của liệt sỹ, thương binh, người được hưởng chính sách, người đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật được vay vốn để học tập và tạo việc làm.

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao:  Thực hiện tốt hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động; liên kết với các nước trong khu vực như Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Úc, Nhật Bản, Thủy Sĩ, Đức .... để thu hút đầu tư; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt - Hàn Quốc được lựa chọn đầu tư thành trường chất lượng cao theo Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ đang hợp tác với Australia và Cộng hoà Liên bang Đức để tổ chức đào tạo 08 nghề cấp độ quốc tế trình độ cao đẳng.

Kết quả tuyển sinh, đào tạo nhân lực có tay nghề cao:  Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo cho 64.131 người (mục tiêu đến 2020 là 82.200 người), đạt 78% mục tiêu kế hoạch đề ra, gồm: Cao đẳng 23.816 người, trung cấp 40.315 người; tỷ lệ trình độ cao đẳng và trung cấp đạt 18,84% (mục tiêu đến 2020 là 21%), trong đó, tuyển sinh đào tạo các ngành nghề trọng điểm theo các cấp độ: Quốc tế 11.180 người, khu vực ASEAN 5.937 người, quốc gia 11.458 người. Chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo nhân lực có tay nghề được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét hơn. Hoạt động liên kết với doanh nghiệp để đào tạo theo đơn đặt hàng, đào tạo có địa chỉ, giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo đã được các cơ sở đào tạo chú trọng. Do đó, số lượng lao động có tay nghề cao có việc làm, thu nhập ổn định đạt gần 90% và chủ yếu làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế; các doanh nghiệp trong và ngoài nước với mức thu nhập ngày một cao.

Một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và hệ thống chính trị đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao

2. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm, tầm quan trọng đối với công tác giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nhân lực có tay nghề cao

3. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là cơ sở đào tạo nhân lực có tay nghề cao

4. Đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực

5. Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

Tin cùng chuyên mục

Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh

Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh


Triển khai Đề án “sắp xếp cơ sở đảng giai đoạn 2019-2020” trong toàn tỉnh

Triển khai Đề án “sắp xếp cơ sở đảng giai đoạn 2019-2020” trong toàn tỉnhNghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42 –CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42 –CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam


Chín nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An năm học 2019-2020

Chín nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An năm học 2019-2020


Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước


Kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới

Kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mớiKết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội


Những chuyển động tích cực của tổ chức bộ máy sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Những chuyển động tích cực của tổ chức bộ máy sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị


Hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức

Hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức


Kết quả thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) của tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) của tỉnh Nghệ An


Một số kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn của tỉnh Nghệ An

Một số kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn của tỉnh Nghệ An


Một số kết quả bước đầu sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVIII)

Một số kết quả bước đầu sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVIII)


Một số bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa X trên địa bàn Nghệ An

Một số bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa X trên địa bàn Nghệ An