Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)
ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM, KỈ CƯƠNG, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH

Kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Những năm qua, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được tập trung đẩy mạnh theo hướng nâng cao chất lượng và đã có những đóng góp tích cực trong sự phát triển chung của địa phương, đơn vị. Việc ban hành kịp thời các văn bản nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 62 đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tiến tới thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, đã đạt được những kết quả tích cực:

Những năm qua, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được tập trung đẩy mạnh theo hướng nâng cao chất lượng và đã có những đóng góp tích cực trong sự phát triển chung của địa phương, đơn vị. Việc ban hành kịp thời các văn bản nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 62 đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tiến tới thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, đã đạt được những kết quả tích cực:

1. Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Đảng, chính quyền đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 62, nhận thức của các cấp uỷ đảng và hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo xây dựng về tổ chức bộ máy, xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc  và các đoàn thể trong hệ thống chính trị; cử cán bộ cấp uỷ đảng tham gia Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và thực hiện trách nhiệm vừa là thành viên, vừa lãnh đạo Mặt trận. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội. Định kỳ hàng quý, cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đều có phiên làm việc với ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nghe báo cáo các kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời nắm bắt, giải quyết kiến nghị, đề xuất của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội và những vấn đề liên quan đến nhân dân; sau phiên làm việc có thông báo kết quả và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

2. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống; chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân

Các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp đã chỉ đạo, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, qua đó góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương. Việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã được đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới. Đến nay, nhân dân toàn tỉnh đã đóng góp 5.658 tỷ đồng, hiến trên 8 triệu m2 đất, ủng hộ 639 triệu ngày công, góp phần đưa 56 bản, 218/431 xã, 03 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình “Tết vì người nghèo” được tổ chức hàng năm và thu được kết quả cao, từ năm 2014 -2019 đã vận động được 285,13 tỷ đồng. Quỹ “Vì người nghèo” hàng năm toàn tỉnh vận động trên 20 tỷ đồng để giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giúp hộ nghèo xây mới và sửa chữa nhà; hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh nghèo; trích nguồn hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất theo hướng thoát nghèo bền vững… Chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân luôn được chú trọng. Từng bước đổi mới theo hướng tăng cường hoạt động tiếp xúc theo chuyên đề, theo từng nhóm cử tri.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức có hiệu quả “Tháng công nhân” với nhiều hình thức thiết thực như giao lưu văn hóa, thăm tặng quà, hội thi tay nghề giỏi. Hội Nông dân các cấp tập trung hướng dẫn Hội cơ sở xây dựng, khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế, các dịch vụ hỗ trợ nông dân. Đoàn thanh niên với sự chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp bộ Đoàn nên công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn của tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều cuộc vận động, các phong trào thi đua đã có sức lan tỏa lớn trong xã hội và các tầng lớp nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đẩy mạnh việc thực hiện phong trào "Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp": Công tác vận động, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận qua mạng xã hội đạt hiệu quả; hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên các cấp đã được thực hiện; nhiều chương trình, phong trào được triển khai rộng khắp như Chương trình Thắp sáng đường quê”, phong trào "Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị", Chương trình "Tình nguyện mùa đông" và "Xuân tình nguyện”…

Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" được các cấp hội phụ nữ triển khai lồng ghép kiến thức về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đến nay, đã có trên 90% hội viên tham gia, trong đó có gần 1000 chị đạt danh hiệu "Phụ nữ xuất sắc". Hội Cựu chiến binh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động do TW Hội phát động như phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới ", "Hiến kế, hiến công, hiến đất", "Chỉnh trang đô thị".

3. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh về cơ sở; phát huy quyền chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác vận động nhân dân phù hợp với đặc điểm địa phương, cơ sở

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết của cấp uỷ và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp trên giao. Đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân; tăng cường sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động; thường xuyên đổi mới và có định hướng trong nội dung, hình thức sinh hoạt, tập trung triển khai và nhân rộng các loại hình câu lạc bộ, tổ, nhóm; nhiều mô hình câu lạc bộ thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đều được triển khai nghiêm túc, có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo làm điểm rút kinh nghiệm, từ đó nhân ra diện rộng; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hoá, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn dân cư. Vai trò của trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các chi hội, chi đoàn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư được coi trọng và phát huy. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp không ngừng đổi mới cách thức, phương pháp tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào thi đua nhằm thu hút đông đảo hội viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm được tổ chức rộng khắp, sôi nổi, thu hút sự tham gia hưởng ứng của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Có trên 90% khu dân cư trong toàn tỉnh tổ chức ngày hội và đã trở thành ngày hội của toàn dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, thu hút được mọi tầng lớp nhân dân tham gia, tạo mối đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tôn giáo trái pháp luật; tổ chức cho chức sắc, chức việc trong đồng bào công giáo đi thăm quan, học tập mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Sống tốt đời, đẹp đạo”; tổ chức giải bóng chuyền “Đại đoàn kết các giáo họ

4. Về nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới chính sách, chế độ đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong thời kỳ mới

Kết luận số 62 được ban hành đã tạo tiền đề cho việc cũng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở. Cùng với đó, thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết và qua đại hội theo nhiệm kỳ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cấp uỷ đảng các cấp đã lựa chọn, bố trí cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, uy tín và tinh thần trách nhiệm cao, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, có kỷ năng vận động, tập hợp quần chúng làm công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ làm công tác mặt trận, đoàn thể được quan tâm thực hiện. Hàng năm, mỗi tổ chức, đoàn thể triển khai thực hiện từ 3-5 lớp tập huấn; tạo điều kiện và cử cán bộ làm công tác đoàn, hội từ huyện đến cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị do cấp trên tổ chức.

5. Tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp; thể chế hóa cơ chế phối hợp giữa chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Các cấp chính quyền đã tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số: 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ "Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới". Ban hành cơ chế, chính sách cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, doanh nhân, thế hệ trẻ, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi như: Cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, hàng hóa đối với một số cây trồng vật nuôi; Chương trình phát triển thanh niên...

Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND tỉnh phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2011-2016. Trước và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh gửi kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn phối hợp tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh; các cuộc giám sát của HĐND mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của mặt trận tham gia.

6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính tri - xã hội

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; triển khai quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH TW Đảng khoá XI, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và quy định Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cấp ủy Đảng các cấp thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị; Việc thực hiện các nội dung Kết luận 62 thời gian qua có những chuyển biến tích cực, theo hướng cụ thể, sâu sát cơ sở, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, phân công cán bộ phụ trách lĩnh vực, địa bàn; cụ thể hóa nội dung các cuộc vận động, chủ động tổ chức ký kết các chương trình phối hợp với các ban, ngành. Cán bộ bám cơ sở, nắmtình hình, những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy về giải pháp thực hiện. Công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động kịp thời, hiệu quả.

Hằng năm, cấp ủy các cấp phê duyệt, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo chương trình công tác mặt trận, đoàn thể, trong đó chỉ đạo cụ thể việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; định hướng hoạt động, giao nhiệm vụ trọng tâm cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tại các hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cấp ủy đều cử đại diện tới dự và chỉ đạo trực tiếp; quan tâm, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp, phản ánh của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Tin cùng chuyên mục

Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh

Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh


Triển khai Đề án “sắp xếp cơ sở đảng giai đoạn 2019-2020” trong toàn tỉnh

Triển khai Đề án “sắp xếp cơ sở đảng giai đoạn 2019-2020” trong toàn tỉnhNghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42 –CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42 –CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam


Chín nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An năm học 2019-2020

Chín nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An năm học 2019-2020


Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước


Kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới

Kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mớiKết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao


Những chuyển động tích cực của tổ chức bộ máy sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Những chuyển động tích cực của tổ chức bộ máy sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị


Hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức

Hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức


Kết quả thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) của tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) của tỉnh Nghệ An


Một số kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn của tỉnh Nghệ An

Một số kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn của tỉnh Nghệ An


Một số kết quả bước đầu sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVIII)

Một số kết quả bước đầu sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVIII)


Một số bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa X trên địa bàn Nghệ An

Một số bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa X trên địa bàn Nghệ An