Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của huyện Quỳnh Lưu

10 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản (gọi tắt là Chỉ thị số 33), cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và xem công tác này là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.

UBND huyện Quỳnh Lưu họp phiên thường kỳ tháng 4-2023

Ngay sau khi có Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã sao gửi đến các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, các ban, Văn phòng Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, các đảng ủy, chi ủy cơ sở. Hàng năm, UBND huyện đã tổ chức phổ biến, quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 33 và các văn bản liên quan bằng các hình thức lồng ghép vào hội nghị sơ kết, tổng kết; ngoài ra các địa phương còn thông tin, tuyên truyền nội dung cơ bản của Chỉ thị số 33-CT/TW qua hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn. Kết quả, toàn huyện đã tổ chức được 288 cuộc quán triệt với số lượng 6.835 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia.

Nhờ chỉ đạo tốt công tác triển khai nên nhận thức trong cán bộ, đảng viên về công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào thực chất, đảm bảo đúng quy định về kê khai tài sản, thu nhập.

Cùng với việc quán triệt, từ năm 2014 - 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành 10 văn bản, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Đồng thời, hàng năm xây dựng các báo cáo, tổng hợp bảng biểu, bản kê khai tài sản thu nhập các đồng chí diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Hàng năm, huyện Quỳnh Lưu còn chủ động xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy; chỉ đạo UBND huyện các ban, UBKT Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát; tập trung lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, chú trọng nội dung trọng tâm, trọng điểm, trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát, thanh tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch và thực hiện 50 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc chấp hành pháp luật về: Tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong đó có nội dung thanh tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (33 lượt xã, thị trấn và 17 trường học); Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 01/7/2013 của Chính Phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra các cơ quan, đơn vị đã triển khai cho các đối tượng thuộc diện phải kê khai thực hiện đúng quy định, đảm bảo theo các biểu mẫu kê khai; sau kê khai các cơ quan, đơn vị đã tổ chức công khai các bản kê khai theo hình thức niêm yết hoặc công khai tại cuộc họp đảm bảo đúng quy định. Trong 10 năm qua, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã có 1.385 (lượt) cơ quan, tổ chức, đơn vị  có trách nhiệm tổ chức kê khai tài sản, thu nhập với tổng số người phải kê khai: 4.879 lượt người, tổng số người phải kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý 1.198/4.879 lượt người (chiếm 24,55%). Kết quả: số người đã thực hiện kê khai 4.879/4.879 lượt (đạt tỷ lệ 100%).  Số bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết: 2.914 lượt bản, số bản kê khai được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp: 1.965 lượt bản. Tính đến nay, không có trường hợp nào bị xử lý kỷ luật vì kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Phát huy những kết quả đã đạt được và để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 33, huyện Quỳnh đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp: (1) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó “thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải trình và giám sát việc tăng giảm tài sản của cán bộ, đảng viên. Cơ quan đề xuất đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải tiến hành thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai theo quy định”. (2) Tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 33; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các quy định của pháp luật đặc biệt là các quy định mới về minh bạch tài sản, thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. (3) Tăng cường, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành song song với việc phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập. (4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đó có việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả kê khai. (5) Chủ động xác minh các bản kê khai tài sản, thu nhập, nếu có phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy định. (5) Nâng cao vai trò của thủ trưởng cơ quan và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc kê khai và công khai nội dung bản kê khai tài sản, thu nhập. (7) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn./.

                                                  

Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An


Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 09 tháng đầu năm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 09 tháng đầu năm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 8/2023 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 8/2023 ở thị xã Thái Hòa


Huyện Đô Lương: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Huyện Đô Lương: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023


Thanh Chương: Kết quả 01 năm thực hiện đề án xây dựng huyện sạch về ma túy giai đoạn 2022-2030

Thanh Chương: Kết quả 01 năm thực hiện đề án xây dựng huyện sạch về ma túy giai đoạn 2022-2030


Ngành Thanh tra tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngành Thanh tra tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản ở Thành phố Vinh

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản ở Thành phố Vinh


Thanh Chương: Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thanh Chương: Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An: tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực

Nghệ An: tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực


Nghệ An: Kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023

Nghệ An: Kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023


Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thái Hòa nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực


Nghệ An: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới"

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới"


Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Nghi Lộc

Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Nghi Lộc