Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 27/9/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương ban hành Kế hoạch số 139-KH/HU thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và thực hiện kết luân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025”.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và nhân dân về công tác tiếp xúc, đối thoại; tạo được sự chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tiếp nhận ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nâng cao nhận thức, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ và người dân góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phức tạp nảy sinh trên địa bàn.

Kế hoạch yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, các tổ chức cơ sở đảng quán triệt, xây dựng kế hoạch, thực hiện Đề án trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; Hàng năm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cơ sở tổ chức tiếp xúc, đối thoại định kỳ với nhân dân; mỗi năm ít nhất tổ chức 01 cuộc hội nghị tiếp xúc, đối thoại theo chuyên đề; tổ chức đối thoại đột xuất khi cần thiết. Các địa phương, đơn vị có vấn đề nổi cộm, bức xúc kịp thời tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, theo chuyên đề với nhân dân.

Với mục đích, yêu cầu nêu trên, Kế hoạch số 139-KH/HU của Huyện ủy Tương Dương đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tổ chức tuyên truyền truyền, quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ban, ngành về triển khai thực hiện Đề án; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các nội dung cơ bản của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp xúc, đối thoại với nhân dân.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân; Tăng cường các cuộc tiếp xúc, đối thoại theo chuyên đề và đột xuất của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công dân;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý kỷ luật đối với những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong thực hiện nội dung kết luận của Bí thư sau đối thoại và giải quyết kiến nghị, đề xuất của nhân dân.

- Đưa nội dung triển khai, tổ chức thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ hàng năm tại các tổ chức cơ sở đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kết hoạch quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định về tiếp xúc, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; Tập hợp các ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân đến người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022


Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư

Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư


Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022

Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022


Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy

Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy


Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022

Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022


Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022


Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra

Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra


Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022

Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022


Những kết quả sau 01 năm thực hiện kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề

Những kết quả sau 01 năm thực hiện kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề