Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Huyện ủy Thanh Chương ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện ủy Thanh Chương vừa ban hành Kế hoạch 107-KH/HU ngày 29/7/2022 về thực hiện Thông báo số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kế hoạch số 60 KH/TU, ngày 27/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 25- KH/TU, ngày 19/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và các văn bản của Huyện ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.  Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức  đảng, cơ quan, đơn vị,nhất là tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; sự vào cuộc tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tạo bước tiến rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Từng bước hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, loại bỏ dần các yếu tố, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Kế hoạch đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Kết luận số 10-KL/TW, gắn bó chặt chẽ giữa phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cấp ủy cơ sởvới các phòng, ban, ngành cấp huyện để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng,tiếp tay cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực.

Với mục đích, yêu cầu nêu trên, Kế hoạch số 107 của Huyện ủy Thanh Chương đã đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể:

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên quyết, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; thực hiện chế độ thanh toán cơ bản không dùng tiền mặt theo chủ trương và lộ trình của Trung ương; thực hiện có hiệu quả đề án tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát, bổ sung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền và các quy định và chế tài xử lý đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; các cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác cán bộ đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực; cơ chế kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

-Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều đơn, thư tố cáo, khiếu nại, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chỉ đạo điều tra, xử lý dứt điểm, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng đối với các vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo.

- Tăng cường chống thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, vốn, tài sản nhà nước, đầu tư công, dịch vụ công

- Phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực - Tăng cường hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở và nhân dân đối với hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí phù hợp với hoạt động của các tổ chức, cá nhân phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

Lê Thị Thủy 

 Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh


Huyện ủy Quỳnh Lưu ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện ủy Quỳnh Lưu ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcTriển khai đề án “phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”

Triển khai đề án “phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022


Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”

Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”


Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Ban Nội chính Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng,  chống tham nhũng vào chương trình hành động

Ban Nội chính Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng, chống tham nhũng vào chương trình hành động


Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành quy chế phối hợp công tác

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành quy chế phối hợp công tác


Quy định mới của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quy định mới của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021