Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Hưng Nguyên ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Huyện ủy Hưng Nguyên vừa ban hành Kế hoạch số 59-KH/HU ngày 05/11/2021 nhằm thực hiện Chỉ thị số 04 –CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”.

Theo đó Kế hoạch đề ra 03 mục đích: (1) Tổ chức, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư. (2) Bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo; tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức; nâng cao trách nhiệm của các ngành chức năng trong việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư. (3) Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, gopa phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân của Bí thư huyện ủy Hưng Nguyên

Kế hoạch số 59-KH/HU ngày 05/11/2021của Huyện ủy Hưng Nguyên đã đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.Từ đó yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của tổ chức mình. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư gắn với việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Phối hợp đồng bộ các giải pháp và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế./

Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư năm 2021

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư năm 2021


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021


Huyện ủy Tương Dương ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án

Huyện ủy Tương Dương ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 11/2021

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 11/2021


Chi bộ Ban Nội chính ban hành Kế hoạch học tập và nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp

Chi bộ Ban Nội chính ban hành Kế hoạch học tập và nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp


Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng 2021

Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng 2021


Kết quả công tác nội chính tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 của tỉnh Nghệ An

Kết quả công tác nội chính tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 của tỉnh Nghệ An


Những kết quả trong công tác thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Nghệ An năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021

Những kết quả trong công tác thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Nghệ An năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021


Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9

Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9


Thị xã Thái Hòa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác phòng chống tham nhũng

Thị xã Thái Hòa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác phòng chống tham nhũngHội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021


Kết qủa sau 05 năm thực hiện công tác phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước ở Nghệ An

Kết qủa sau 05 năm thực hiện công tác phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước ở Nghệ An


Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021 ở Nghệ An

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021 ở Nghệ An


Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”

Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”