Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Hưng Nguyên ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Huyện ủy Hưng Nguyên vừa ban hành Kế hoạch số 59-KH/HU ngày 05/11/2021 nhằm thực hiện Chỉ thị số 04 –CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”.

Theo đó Kế hoạch đề ra 03 mục đích: (1) Tổ chức, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư. (2) Bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo; tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức; nâng cao trách nhiệm của các ngành chức năng trong việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư. (3) Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, gopa phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân của Bí thư huyện ủy Hưng Nguyên

Kế hoạch số 59-KH/HU ngày 05/11/2021của Huyện ủy Hưng Nguyên đã đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.Từ đó yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của tổ chức mình. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư gắn với việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Phối hợp đồng bộ các giải pháp và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế./

Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022


Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư

Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư


Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022

Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022


Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy

Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy


Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022

Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022


Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022


Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra

Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra


Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022

Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022