Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Sáng ngày 16/01, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” kết nối tới 68 điểm cầu trên cả nước.

Dự và chỉ đạo hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Thực tiễn 90 năm qua, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng ta. Hội thảo góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Khẳng định mạnh mẽ tính tất yếu khách quan của sự ra đời của Đảng, phân tích vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành, bản lĩnh của Đảng trong 90 năm qua. Đánh giá phân tích năng lực lãnh đạo của Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Kiên định mục tiêu cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Báo cáo đề dẫn, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đề nghị: Hội thảo phải làm rõ những chặng đường vẻ vang của Đảng trong 90 năm qua, khẳng định sự trưởng thành về trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của Đảng, tạo nên nhiều kỳ tích của dân tộc Việt Nam. Hội thảo làm sáng tỏ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; những thành tựu của Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và con người. Hội thảo cũng nhằm làm rõ những thành tựu của Đảng trong lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; tầm nhìn và sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới.

Tham luận tại Hội thảo đề cập nhiều nội dung như: Một số vấn đề lý luận cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam; Cao Bằng - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, khởi nguồn mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức; Đảng lãnh đạo xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất…

Kết luận hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu lịch sử, là Đảng chân chính và cách mạng. Hội thảo làm sâu sắc hơn những thành tựu của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Xây dựng Đảng về đạo đức trở thành nhiệm vụ quan trọng, đặt ngang hàng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đề xuất những giải pháp để xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Quang Minh  

Tin cùng chuyên mục

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị


Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác Đại hội Đảng bộ các cấp

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác Đại hội Đảng bộ các cấp


Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020

Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020


Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX


Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án lớn

Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án lớn


Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội nghị Trung ương lần thứ 12 hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

Hội nghị Trung ương lần thứ 12 hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra


Trung ương sẽ xem xét, quyết định phương hướng nhân sự khóa mới

Trung ương sẽ xem xét, quyết định phương hướng nhân sự khóa mới


Hội thảo khoa học quốc gia “Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

Hội thảo khoa học quốc gia “Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”


Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp


Sơ kết đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”

Sơ kết đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”


Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng