Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Hội thảo khoa học trực tuyến về “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”

Sáng ngày 26/10/2021, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến về chủ đề “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”.

Tại điểm cầu Trung ương: Đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương, Chủ trì điểm cầu.

Tại điểm cầu Nghệ An có sự tham gia của: Đồng chí Lê Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ trì điểm cầu; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; đồng chí Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí trưởng phòng chuyên môn Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Hội thảo đã nhận được 27 bài tham luận và lắng nghe nhiều ý kiến tham luận, trao đổi trực tiếp tại Hội thảo của các Giáo sư, Phó Giáo sư Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Học viện an ninh nhân dân, tham luận của Ban Tổ chức Trung ương và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Nghệ An, Bắc Giang; Ủy ban Kiểm tra: Tỉnh ủy Bắc Giang, Thành ủy Hà Nội, Tạp chí Cộng sản, Công an tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Vinh . Các tham luận tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng: Công tác cán bộ là việc gốc, là then chốt của công tác xây dựng Đảng; Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận,…, về công tác cán bộ để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; và khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do kiểm tra; các cấp ủy đảng phải tăng cường công tác kiểm tra, vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân…. Tại Hội thảo, các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận, khái quát kết quả, chia sẻ kinh nghiệm thực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Tham luận tại Hội thảo, Đồng chí Lê Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nhấn mạnh: công tác kiểm tra, giám sát có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và đối với công tác cán bộ nói riêng nên trong thời gian qua, Nghệ An luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhìn chung, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, công tác cán bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ ở Nghệ An hiện nay vẫn còn những hạn chế nhất định; đặt ra yêu cầu cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong thời gian tới đối với công tác cán bộ, tập trung một số nhiệm vụ cơ bản như:

Thứ nhất, Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là công tác tự kiểm tra, giám sát để thống nhất tư tưởng đến hành động, nêu cao quyết tâm chính trị về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thứ hai, kịp thời tham mưu cụ thể hóa các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cán bộ, công tác cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Thứ ba, tăng cường tự kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội.

Thứ tư, lựa chọn nội dung, đối tượng ưu tiên để kiểm tra, giám sát phù hợp yêu cầu thực tiễn. Tăng cường giám sát các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Thứ năm, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng và đội ngũ tham mưu công tác tổ chức cán bộ.

Thứ sáu, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với công tác cán bộ.

Đồng thời, từ thực tiễn kiểm tra, giám sát công tác cán bộ của tỉnh, đồng chí cũng đề xuất với Trung ương một số nội dung để góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát công tác cán bộ trong thời gian tới.

Kết luận Hội thảo, Đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương khẳng định ý nghĩa chính trị, khoa học và thực tiễn của Hội thảo “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”. Đồng chí nêu rõ, sau Hội thảo, trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, các ý kiến đề xuất, Ban tổ chức Hội thảo sẽ có trách nhiệm tổng hợp, chắt lọc và xây dựng Báo cáo kiến nghị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát công tác cán bộ trong thời gian tới.

                                                                   Phạm Thị Thanh Giang 

                                                      Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, 

                                                            Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023


Tỉnh ủy Nghệ An ban hành chủ trương về kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng năm 2023

Tỉnh ủy Nghệ An ban hành chủ trương về kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng năm 2023


Kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022

Kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022


Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"