Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 31/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kha Văn Tám, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong năm 2019, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật. Ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị đảm bảo tiến độ, chất lượng. Chủ động rà soát các chỉ thị, nghị quyết đến kỳ sơ, tổng kết và kịp thời tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Quan tâm, đánh giá thực chất, chú trọng sơ kết, tổng kết từ cơ sở. Tiến hành việc khảo sát đánh giá hoặc điều tra xã hội học trước khi sơ, tổng kết nghị quyết, chỉ thị. Trong năm có 8 nghị quyết, 5 chỉ thị, 2 kết luận, 2 đề án đã được sơ, tổng kết kịp thời, nghiêm túc, thực chất, có hiệu quả.

Ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị đã tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trọng tâm là hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan báo, đài ở địa phương tập trung thông tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương và những vấn đề có tính thời sự, những vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm. Quan tâm chỉ đạo biên tập, phát hành Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời để phục vụ sinh hoạt chi bộ; kịp thời cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên.

Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí trên địa bàn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiều địa phương đã tăng cường phối hợp với các ngành chức năng để đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia một cách thiết thực, hiệu quả. Chất lượng hội nghị báo cáo viên ngày càng đổi mới, nội dung đảm bảo tính thời sự và có tính định hướng cao. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai Hội thi báo cáo viên giỏi các cấp nghiêm túc, có chất lượng.

Công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội về những vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước có nhiều đổi mới, chuyên sâu, hiệu quả hơn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện 3 cuộc điều tra dư luận xã hội và phối hợp với Viện nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức 3 cuộc điều tra dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng được các địa phương đặc biệt quan tâm để đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các phần tử cơ hội chính trị. Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng, văn hóa, văn nghệ tiếp tục được quan tâm, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xuất bản được 05 cuốn sách có giá trị. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực trong toàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương.

Quang cảnh hội nghị

Những ý kiến tham luận tại hội nghị đã làm rõ thêm những kết quả đạt được, những cách làm hay, mô hình tốt của công tác tuyên giáo tại các địa phương, đơn vị; đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành tuyên giáo; ngành tuyên giáo đi trước mở đường, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ lĩnh vực công tác tuyên giáo như công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, lịch sử Đảng, lý luận chính trị, khoa giáo… Trong năm 2020 với nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh phát huy vai trò xung kích, cần tập trung một số nhiệm vụ: Thứ nhất, năm 2020 là năm Đại hội Đảng các cấp, ngành tuyên giáo phải đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp, ngành tuyên giáo phải nỗ lực đổi mới về tuyên truyền cho đại hội, để toàn Đảng, toàn dân nắm vững các yêu cầu, nhiệm vụ, phát huy dân chủ, tranh thủ trí tuệ của Đảng, của nhân dân góp ý cho văn kiện của Đảng, chọn trọng tâm, trọng điểm thực hiện nhiệm vụ có chất lượng. Sau Đại hội, ngành tuyên giáo tập trung triển khai nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, để nghị quyết của Đảng trở thành sức mạnh trong cải tạo thực tiễn. Thứ hai, chọn nội dung trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, thực hiện tốt chuyên đề 2020 “…”, cần đổi mới theo hướng thiết thực, lan tỏa các hình ảnh tốt, nêu bật được chủ đề. Thứ ba, phát huy vai trò to lớn của báo chí, định hướng để báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; báo chí phải là lực lượng nhanh nhạy để đấu tranh chống âm mưu “DBHB”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên giáo chủ động tham gia vào giải quyết vấn đề “nóng”, mới phát sinh, đúc rút thành kinh nghiệm xử lý. Thứ tư, tuyên truyền về biển đảo hiệu quả, thiết thực hơn nữa. Thứ năm, công tác khoa giáo rất quan trọng phải góp phần vào hình thành nguồn nhân lực có chất lượng; hoạt động khoa giáo phải đổi mới, tăng tính thuyết phục để nhân dân nhận thức rõ, tạo sự đồng thuận trong các cấp, các ngành. Thứ sáu, hết sức chăm lo đào tạo đội ngũ làm công tác tuyên giáo, nhân lực phải có phẩm chất, bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng để nói, viết thuyết phục, có sức lan tỏa.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong năm 2020, ngành tuyên giáo cần có kế hoạch tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của ngành trong thời gian qua. Quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 196-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” gắn với tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp. Công tác chống âm mưu diễn biến hòa bình, bảo vệ nền tảng tư tưởng phải sắc nét hơn. Công tác thông tin dư luận xã hội phải có chất lượng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tổng hợp và xử lý vấn đề báo nêu phải kịp thời, góp phần ổn định tình hình địa phương. Công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ phải nâng cao chất lượng, thiết thực hơn nữa. Tuyên giáo ngoài việc “đi trước, mở đường” phải hướng về cơ sở. Quan tâm nâng cao bản lĩnh, phẩm chất, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019.

Quang Minh  

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020


Trao quyết định của Ban Bí thư cho 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Trao quyết định của Ban Bí thư cho 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020


Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở


Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội

Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội


Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020

Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020


Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin


Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát

Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát


Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019


Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.


Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020

Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020


Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp triển khai nhiệm vụ

Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp triển khai nhiệm vụ


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020