Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong 02 ngày 27-28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, các đại biểu của các ban, bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Ngoài điểm cầu của tỉnh, hội nghị còn được trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, xã với gần 3 vạn đại biểu tham dự.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Cần nhận thức việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ xuyên suốt; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, nói đi đôi với làm; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tế; thể chế hóa bằng cơ chế, pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt chuyên đề: "Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Chủ đề Đại hội với 5 thành tố: Đảng, dân tộc, đổi mới, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước phát triển... Về quá trình chuẩn bị báo cáo chính trị được triển khai sớm ngay sau khi thành lập các tiểu ban, quán triệt rõ nguyên tắc xây dựng báo cáo, đó là: Gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn; giữa kiên định và đổi mới; giữa kế thừa và phát triển. Báo cáo chính trị là trung tâm, là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân ta. Đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và chỉ ra các nguyên nhân, 5 bài học kinh nghiệm. Báo cáo chính trị xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể cho 3 giai đoạn cụ thể đến 2025, đến 2030 và đến năm 2045, 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực và kết cấu hạ tầng.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt chuyên đề: "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả rõ nét; tuy nhiên báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Báo cáo đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII với 3 giải pháp đột phá, đó là: Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt chuyên đề: "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025". Phương châm xây dựng chiến lược bám sát Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, báo cáo chính trị; đánh giá khách quan tình hình, bám sát thực tiễn. Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 chỉ rõ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức độ khá cao; chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động tăng lên; kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện đáng kể. Những nội dung trọng tâm của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 với: Chủ đề chiến lược; bối cảnh và tình hình đất nước; 5 quan điểm phát triển; mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu; 3 đột phá chiến lược; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện.

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu được nghe đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu, quán triệt chuyên đề "Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam"; đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an với chuyên đề "Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia".

Bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII và đưa Nghị quyết vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi tổ chức Đảng, là vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng chí đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại buổi khai mạc Hội nghị. Phải nắm vững những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản, nội dung mới, nội dung cốt lõi trong các văn kiện Đại hội đã được truyền đạt. Trên cơ sở đó, phải tổ chức tốt các Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai việc thực hiện nội dung các văn kiện ở các địa phương, đơn vị theo đúng tinh thần Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 03 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Cấp ủy đảng các cấp phải tập trung coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và hết tháng 6 này, các cấp phải hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết. Nội dung và hình thức học tập, tuyên truyền phải phù hợp với các đối tượng một cách thiết thực, hiệu quả./.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Bế mạc Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Bế mạc Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII


Toàn văn Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Toàn văn Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII


Đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư


Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến


91 năm thành lập Đảng: Mở ra tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam

91 năm thành lập Đảng: Mở ra tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam


Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất tốt đẹp

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất tốt đẹp


Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII


Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý được bầu là Ủy viên chính thức BCH TW Đảng khóa XIII

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý được bầu là Ủy viên chính thức BCH TW Đảng khóa XIII


Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế

Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế


Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các Hội nghị TW Đảng khóa XII

Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các Hội nghị TW Đảng khóa XII


Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII


Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2020