Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội LHPN: Một số kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An, Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt được một số kết quả nổi bật:

Các cấp Hội tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, vùng miền, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Bằng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ, trong đó quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động Hội cấp cơ sở; phát huy vai trò hội viên nòng cốt, thực hiện hiệu quả công tác phát triển, quản lý hội viên trong tình hình mới; chú trọng xây dựng mô hình tập hợp phụ nữ theo lứa tuổi, sở thích, ngành nghề, dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt, cán bộ, hội viên đã tăng cường sử dụng mạng xã hội để quảng bá hoạt động Hội, thu hút phụ nữ hưởng ứng, tham gia các phong trào, hoạt động Hội. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, hướng dẫn; linh hoạt, sáng tạo, đa dạng trong tổ chức thực hiện. Tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay là 478.923 (chiếm tỷ lệ 72,63 %).

Hội phụ nữ các cấp đã tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ thông qua tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hội từ tỉnh đến chi hội theo chức danh, yêu cầu công việc, thông qua các hình thức vừa trực tiếp, vừa trực tuyến. Đến nay trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ Hội các cấp được nâng lên và đều đạt chuẩn chức danh theo quy định. Các cấp Hội đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tốt Đề án 1891 “Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN các cấp giai đoạn 2013-2017”; Đề án 1893 “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và chi hội trưởng giai đoạn 2019-2025.

Các cấp Hội thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Hội LHPN tỉnh đã rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ, chủ động tinh giản biên chế, điều chỉnh một số chức năng, nhiệm vụ trong các ban chuyên môn để đảm bảo không chồng chéo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Hội LHPN cấp huyện và cơ sở được sự lãnh đạo của cấp ủy đã thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ, phối hợp cùng hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác sáp nhập khối/thôn/xóm/bản và sáp nhập xã/phường/thị trấn. Kết quả đến nay, cấp tỉnh đã giảm 03 biên chế, giảm 01 phó chủ tịch, 02 trưởng ban, 04 phó ban; thu gọn từ 06 đầu mối (05 ban và Văn phòng) nay giảm xuống còn 04 đầu mối (03 ban và Văn phòng), cấp huyện đã tinh giản 16 biên chế; 15 phó chủ tịch; cấp xã giảm từ 480 chủ tịch xuống còn 460 chủ tịch và thực hiện kiêm nhiệm các chức danh khác đối với phó chủ tịch Hội cơ sở và chi hội trưởng. Cơ bản đội ngũ cán bộ Hội dôi dư do sáp nhập đều được bố trí, sắp xếp vào các vị trí mới phù hợp và đảm bảo các chế độ, chính sách.

Hàng năm, căn cứ Kế hoạch của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, đưa ra nội dung kiểm tra, giám sát cụ thể và thực hiện theo đúng kế hoạch công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định 217, 218-QĐ/TW đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn. Lựa chọn các nội dung phù hợp để các cấp Hội phụ nữ thực hiện; hướng dẫn các cấp Hội thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, trong đó nhấn mạnh quy trình, phương pháp và cách thức lựa chọn vấn đề, nội dung giám sát, phản biện và thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND cùng cấp và các tổ chức chính trị - xã hội về triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2018 của Bộ Chính trị (khoá XI).

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch, chủ động tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em đang triển khai tại địa phương như: Chính sách thuộc Chương trình giảm nghèo, chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho các đối tượng đặc thù do Chính phủ ban hành; giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành. Đặc biệt giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống mua bán người; Nghị quyết 30a của Chính phủ,... Kết quả, các cấp Hội đã giám sát được 503 cuộc. Sau giám sát, tổ chức Hội đã có 247 ý kiến đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng về các giải pháp khắc phục một số bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và có những kiến nghị, đề xuất kịp thời với lãnh đạo chính quyền về các chế độ chính sách đối với cán bộ hội tại cơ sở nói riêng và chị em phụ nữ nói chung, phần nào thể hiện được vai trò đại diện của tổ chức Hội. Hoạt động giám sát của các cấp Hội bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, phát huy tốt vai trò tham mưu, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của địa phương có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn dân cư.

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, hội viên phụ nữ đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các cấp Hội đã triển khai cho cán bộ, hội viên tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị trình đại hội Đảng các cấp; tham gia đóng góp vào các chủ trương phát triển KT-XH của địa phương, các chính sách của HĐND, UBND ban hành; tham mưu đề xuất với Đảng về tạo nguồn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ và giới thiệu nhân sự nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp; giới thiệu phụ nữ ưu tú cho cấp ủy bồi dưỡng kết nạp Đảng; góp ý trong đánh giá xếp loại đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng. Đặc biệt là xây dựng đội ngũ đảng viên nữ, cán bộ nữ. Tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết 11 về công tác phụ nữ trong tình hình mới; xây dựng thực hiện quy chế phối hợp chính quyền thực hiện Nghị định 56/CP về Quy định trách nhiệm của bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm cho Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW đã tạo bước chuyển trong nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ công tác Hội trong thời kỳ mới và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động làm thước đo đánh giá hàng năm, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng ở mỗi địa phương, đơn vị.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới:

Mở rộng các loại hình tập hợp, đa dạng hình thức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”. Tích cực tuyên truyền để hội viên, phụ nữ hiểu rõ tôn chỉ, mục đích, các hoạt động, phong trào thi đua để tự nguyện tham gia hoạt động Hội.

Củng cố các mô hình chi hội, tổ phụ nữ theo địa bàn dân cư; khuyến khích mở rộng các mô hình phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu, sở thích chính đáng của phụ nữ. Cán bộ Hội chuyên trách các cấp thực hiện “3 cùng” với chi Hội: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”; thực hiện đồng bộ các biện pháp hỗ trợ cơ sở khó khăn trong công tác tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên.

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp hội viên, thực hiện các phong trào và 3 nhiệm vụ trong tâm công tác Hội. Thực hiện hiệu quả các Quyết định 217, 218 - QĐ/TW, Nghị định 56/CP và Quy định về việc tiếp thu ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ. Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở về kỹ năng nghiên cứu, xây dựng, đề xuất chính sách, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tư vấn pháp luật, giải quyết đơn thư, kỹ năng tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo. Làm tốt công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Chủ động tham mưu, đề xuất cho Đảng về công tác phụ nữ, công tác quy hoạch, bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ nữ có năng lực, phẩm chất để giới thiệu vào cấp ủy. Bồi dưỡng hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, chú ý đến đối tượng hội viên người dân tộc thiểu số và có đạo.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Đề xuất chính sách, cơ chế đào tạo, luân chuyển cán bộ Hội, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số để tạo điều kiện cho cán bộ nâng cao năng lực và phát triển. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và chi hội trưởng giai đoạn 2019 - 2025 (Đề án 1893).

Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ cơ quan chuyên trách theo Đề án 09-ĐA/TU ngày 18/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức; nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách; sắp xếp luân chuyển cán bộ các ban phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động giữa các ban, ngành, MTTQ, tăng cường nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, quan tâm giải quyết những đề xuất, kiến nghị của hội viên, phụ nữ.

 

Tin cùng chuyên mục

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp


Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)

Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư


Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)


Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết  số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)


Những đột phá mãnh mẽ sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển thị xã Thái Hòa

Những đột phá mãnh mẽ sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển thị xã Thái Hòa


Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới


Đảng ủy Quân sự tỉnh: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới


Một số kết quả nổi bật của ngành du lịch sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị

Một số kết quả nổi bật của ngành du lịch sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị


Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017


Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hoàng Mai

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hoàng Mai


Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền


Xây dựng “thế trận lòng dân” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng “thế trận lòng dân” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng